הסכם בדבר הפרדת כוחות בין ישראל לסוריה

י' סיוון תשל"ד - 31.5.1974
א. ישראל וסוריה ישמרו בקפידה על הפסקת-האש ביבשה, בים ובאויר ויימנעו, החל
מזמן חתימת מסמך זה, מכל פעולות צבאיות האחת נגד רעותה, בביצוע החלטת מועצת
הבטחון של האומות המאוחדות 338 מיום 22 באוקטובר 1973.

ב. הכוחות הצבאיים של ישראל וסוריה יופרדו בהתאם לעקרונות דלקמן:

      1. כל הכוחות הצבאיים הישראליים ימצאו מערבה מן הקו שצוין כקו א' במפה
      המצורפת, להוציא איזור קוניטרה, שם יימצאו מערבה מקו א-1.

      2. כל השטח מזרחה מקו א' ייצא תחת מינהל סורי, ואזרחים סוריים יחזרו לשטח זה.

      3. השטח בין קו א' ובין הקו המצויין במפה המצורפת כקו ב' יהיה איזור ההפרדה.
      באיזור זה יוצב כוח משקיפי האומות המאוחדות לעניין ההינתקות, אשר יוקם
      בהתאם לפרוטוקול הנספח.

      4. כל הכוחות הצבאיים הסוריים יימצאו מזרחה מן הקו המצויין כקו ב' במפה
      המצורפת.

      5. ייצאו שני אזורים שווים של הגבלת נשק וכוחות, האחד מערבה מקו א' והשני
      מזרחה מקו ב', כמוסכם לעיל.

      6. לחילות האויר של הצדדים יותר לפעול עד לקווים של כל אחד ואחד, ללא הפרעה
      מן הצד האחר.

ג. באיזור בין קו א' ובין קו א-1 במפה המצורפת לא יימצאו כוחות צבאיים.

ד. הסכם זה והמפה המצורפת ייחתמו בידי נציגים צבאיים של ישראל וסוריה בג'נבה,
לא יאוחר מיום 31 במאי 1974, בקבוצת העבודה הצבאית המצרית-ישראלית של
ועידת השלום בג'נבה שבחסות האומות המאוחדות, לאחר שנציגים צבאיים סוריים
יצטרפו לקבוצה זו, ובהשתתפות נציגי ארצות-הברית וברית-המועצות. התיחום
המדויק של המפה המפורטת ותכנית לביצוע הינתקות הכוחות יעובדו על-ידי הנציגים
הצבאיים של ישראל וסוריה, בקבוצת העבודה הצבאית המצרית-ישראלית, ואלה
יסכימו על שלבי תהליך זה. קבוצת העבודה הצבאית המתוארת לעיל תחל בעבודתה
למטרה זו, בג'נבה, בחסות האומות המאוחדות, תוך 24 שעות לאחר חתימת הסכם זה.
הם ישלימו משימה זו תוך חמישה ימים. ההינתקות תתחיל תוך 24 שעות לאחר
השלמת משימה של קבוצת העבודה הצבאית. תהליך ההינתקות יושלם לא יאוחר
מאשר עשרים יום לאחר תחילתו.

ה. הוראות סעיפים א, ב, ו-ג יבוקרו על-ידי אנשי מנגנון האומות המאוחדות
המרכיבים את כוח משקיפי האומות המאוחדות לעניין ההינתקות לפי הסכם זה.

ו. תוך 24 שעות לאחר חתימת הסכם זה בז'נבה יוחזרו כל שבויי המלחמה הפצועים
המוחזקים בידי שני הצדדים, כפי שאישר הצלב האדום. בבוקר היום, לאחר סיום
משימתה של קבוצת העבודה הצבאית, יוחזרו יתר שבויי המלחמה.

ז. גוויות כל החיילים שנפלו, המוחזקות בידי כל אחד משני הצדדים, תוחזרנה
לקבורה במדינותיהם תוך עשרה ימים לאחר חתימת הסכם זה.

ח. הסכם זה אינו הסכם שלום. הוא מהווה צעד לקראת שלום צודק ובר-קיימא על בסיס
החלטת מועצת הבטחון 338 מיום 22 באוקטובר 1973.פרוטוקול להסכם בדבר הינתקות בין כוחות ישראל ובין כוחות סוריה
בנוגע לכוח משקיפי האומות המאוחדות לעניין ההינתקות


ישראל וסוריה מסכימות כי:
תפקידו של כוח משקיפי האומות המאוחדות לעניין ההינתקות לפי הסכם זה יהיה לפעול כמיטב
מאמציו כדי לקיים את הפסקת האש ולראות כי תישמר בקפידה . הוא יפקח על ההסכם
והפרוטוקול המצורף לו. בנוגע לאזורי ההפרדה וההגבלה, בביצוע שליחותו, הוא ימלא אחר חוקי
סוריה ותקנותיה החלים באורח כללי ולא יפריע לפעולתו של המינהל האזרחי המקומי. הוא ייהנה
מחופש תנועה ותקשורת ומשירותים אחרים הדרושים לשליחותו. הוא יהיה ממונע ויצוייד בכלי
נשק אישיים בעלי אופי הגנתי ויפעיל כלי נשק אלה רק לשם הגנה עצמית. מספר אנשי כוח
משקיפי האומות המאוחדות לענין ההינתקות יהיה כ - 1250 והם ייבחרו על-ידי המזכיר הכללי
של האומות המאוחדות, בהתייעצות עם הצדדים, מקרב חברות האומות המאוחדות שאינן חברות
קבועות במועצת הבטחון.

כוח משקיפי האומות המאוחדות לעניין ההינתקות יהיה בפיקוד באומות המאוחדות, המוקנה
למזכיר הכללי בסמכות מועצת הבטחון.

כוח האומות המאוחדות לעניין ההינתקות יבצע ביקורות לפי הסכם וידווח על תוצאותיהן
לצדדים, במועדים קבועים, ולא פחות מפעם אחת כל 15 יום, ובנוסף על כך כאשר יבקש זאת אחד
משני הצדדים. הוא יתווה על הקרקע את הקווים המתאימים הנתונים על המפה המצורפת
להסכם.

ישראל וסוריה תתמוכנה בהחלטת מועצת הבטחון של האומות המאוחדות אשר תכנון את כוח
משקיפי האומות המאוחדות לעניין ההינתקות, כנקבע בהסכם. ההרשאה הראשונית תהיה
לשישה חודשים, בכפוף לחידושה בהחלטה נוספת של מועצת הבטחון.


English Version


Knesset
© כל הזכויות שמורות, 2000, מדינת ישראל.
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il