חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר תפריט החקיקה
חוק מספר
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר
19 574 חוק החברות (תיקון מס` 26), התשע”ה–2014 18/11/2014
19 569 חוק מבקר המדינה (תיקון מס` 48), התשע”ה–2014 18/11/2014
19 895 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 62 – הוראת שעה) (תיקון מס` 2), התשע”ה–2014 17/11/2014
19 702 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 16), התשע”ה–2014 17/11/2014
19 877 חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 47), התשע”ה–2014 17/11/2014
19 865 חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס` 12), התשע”ה–2014 17/11/2014
19 856 חוק לתיקון פקודת היערות (מס` 6), התשע”ה–2014 17/11/2014
19 845 חוק העונשין (תיקון מס` 118), התשע”ה–2014 17/11/2014
19 570 חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס` 18), התשע”ה–2014 17/11/2014
19 560 חוק חופש המידע (תיקון מס` 10), התשע”ה–2014 04/11/2014
19 566 חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס` 14), התשע”ה–2014 03/11/2014
19 695 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 66), התשע”ה–2014 03/11/2014
19 622 חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 20), התשע”ה–2014 03/11/2014
19 669 חוק בתי קברות צבאיים (תיקון מס` 4), התשע”ה–2014 03/11/2014
19 771 חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס` 8), התשע”ה–2014 03/11/2014
19 548 חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס` 20), התשע”ה–2014 03/11/2014
19 547 חוק המכר (דירות) (תיקון מס` 8), התשע”ד–2014 30/07/2014
19 560 חוק השמות (תיקון מס` 6), התשע”ד–2014 30/07/2014
19 556 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 111), התשע”ד–2014 30/07/2014
19 687 חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס` 13), התשע”ד–2014 30/07/2014
19 841 חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 771 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס` 2), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 541 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 40), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 656 חוק החברות (תיקון מס` 25), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 567 חוק הממשלה (תיקון מס` 9), התשע”ד–2014 29/07/2014
19 541 חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס` 4), התשע”ד–2014 29/07/2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il