חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר - שלבי החקיקה תפריט החקיקה
חוק מספר
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר
20 973 חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 21), התשע”ו–2015 24/11/2015
20 951 חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע”ו–2015 19/11/2015
20 951 חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע”ו–2015 19/11/2015
20 951 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 207), התשע”ו–2015 19/11/2015
20 959 חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס` 20), התשע”ו–2015 02/11/2015
20 939 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס` 13 והוראת שעה), התשע”ו–2015 02/11/2015
20 958 חוק העונשין (תיקון מס` 120 והוראת שעה), התשע”ו–2015 02/11/2015
20 874 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 48 – הוראת שעה), התשע”ו–2015 02/11/2015
20 951 חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס` 14), התשע”ו–2015 02/11/2015
20 951 חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס` 15), התשע”ו–2015 26/10/2015
20 962 חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס` 33) (תיקון מס` 3), התשע”ו–2015 26/10/2015
20 935 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 162), התשע”ו–2015 12/10/2015
20 951 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 82), התשע”ו–2015 12/10/2015
20 942 חוק השידור הציבורי (תיקון מס` 2), התשע”ה–2015 03/09/2015
20 870 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 48), התשע”ה–2015 30/07/2015
20 940 חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע”ה–2015 30/07/2015
20 940 חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס` 42 והוראת שעה) 30/07/2015
20 926 חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס` 7), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 938 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 103 והוראת שעה), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 946 חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס` 2), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 939 חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס` 14), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 939 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס` 12), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 711 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 113), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 933 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 47 והוראת שעה), התשע”ה–2015 28/07/2015
20 600 חוק ההתיישנות (תיקון מס` 5), התשע”ה–2015 28/07/2015
20 568 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 161), התשע”ה–2015 28/07/2015
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il