חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר - שלבי החקיקה תפריט החקיקה
חוק מספר
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר
20 942 חוק השידור הציבורי (תיקון מס` 2), התשע”ה–2015 03/09/2015
20 870 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 48), התשע”ה–2015 30/07/2015
20 940 חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע”ה–2015 30/07/2015
20 940 חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס` 42 והוראת שעה) 30/07/2015
20 926 חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס` 7), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 938 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 103 והוראת שעה), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 946 חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס` 2), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 939 חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס` 14), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 939 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס` 12), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 711 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 113), התשע”ה–2015 29/07/2015
20 933 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 47 והוראת שעה), התשע”ה–2015 28/07/2015
20 600 חוק ההתיישנות (תיקון מס` 5), התשע”ה–2015 28/07/2015
20 568 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 161), התשע”ה–2015 28/07/2015
20 925 חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 51 והוראת שעה), התשע”ה–2015* 27/07/2015
20 929 חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס` 2),התשע”ה–2015 27/07/2015
20 897 חוק העונשין (תיקון מס` 119), התשע”ה–2015 20/07/2015
20 599 הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס` 47 – הוראת שעה), התשע”ה–2015 14/07/2015
20 598 חוק חובת המכרזים (תיקון מספר 24 – הוראת שעה), התשע”ה–2015 14/07/2015
20 920 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 46), התשע”ה–2015 13/07/2015
20 916 חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2014 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס` 4) 07/07/2015
20 918 חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס` 7), התשע”ה–2015 29/06/2015
20 917 חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 19) (תיקון), התשע”ה–2015 29/06/2015
20 919 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 81 והוראת שעה), התשע”ה–2015 22/06/2015
19 834 חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס` 5), התשע”ה–2015 16/02/2015
19 914 חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע”ה–2015 21/01/2015
19 913 חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס` 39), התשע”ה–2015 05/01/2015
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il