חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


חוקי מדינת ישראל
במאגר החוקים של מדינת ישראל מוצג מידע על החוק המקורי ועל התיקונים שהתקבלו לחוק. במאגר מובא גם מידע נלווה לחוקים: דברי הכנסת והפרוטוקולים של ועדות הכנסת, וכן נוסחי הצעות החוק טרם קבלתו
דברי הסבר - שלבי החקיקה תפריט החקיקה
חוק מספר
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר
20 918 חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס` 7), התשע”ה–2015 29/06/2015
20 917 חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 19) (תיקון), התשע”ה–2015 29/06/2015
20 919 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 81 והוראת שעה), התשע”ה–2015 22/06/2015
19 834 חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס` 5), התשע”ה–2015 16/02/2015
19 914 חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע”ה–2015 21/01/2015
19 913 חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס` 39), התשע”ה–2015 05/01/2015
19 596 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 20), התשע”ה–2014 29/12/2014
19 597 חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס` 11), התשע”ה–2014 10/12/2014
19 591 חוק הבחירות (תיקוני חקיקה), התשע”ה–2014 09/12/2014
19 588 חוק איסור אלימות בספורט (תיקון), התשע”ה–2014 09/12/2014
19 877 חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 49), התשע”ה–2014 09/12/2014
19 575 חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס` 16), התשע”ה–2014 09/12/2014
19 877 חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 50), התשע”ה–2014 09/12/2014
19 578 חוק זכויות החולה (תיקון מס` 8), התשע”ה–2014 09/12/2014
19 559 חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס` 8), התשע”ה–2014 09/12/2014
19 673 חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס` 8), התשע”ה–2014 09/12/2014
19 590 חוק מימון מפלגות (תיקון מס` 33 והוראת שעה), התשע”ה–2014 08/12/2014
19 585 חוק התפזרות הכנסת התשע-עשרה, התשע”ה–2014 08/12/2014
19 582 חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס` 6), התשע”ה–2014 08/12/2014
19 704 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע”ה–2014 08/12/2014
19 561 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 42), התשע”ה–2014 08/12/2014
19 835 חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע”ה–2014 08/12/2014
19 885 חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע”ה–2014 08/12/2014
19 572 חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע”ה–2014 08/12/2014
19 822 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 69), התשע”ה–2014 08/12/2014
19 583 חוק יסודות התקציב (תיקון מס` 46), התשע”ה–2014 08/12/2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il