חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר תפריט החקיקה
חוק מספר
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר
19 762 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 47), התשע”ד–2014 19/03/2014
19 853 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 136), התשע”ד–2014 19/03/2014
19 798 חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס` 7 – הוראת שעה), התשע”ד–2014 19/03/2014
19 847 חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס` 14), התשע”ד–2014 19/03/2014
19 768 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 14), התשע”ד–2014 19/03/2014
19 820 חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 25), התשע”ד–2014 19/03/2014
19 823 חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע”ד–2014 19/03/2014
19 769 חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע”ד–2014 19/03/2014
19 836 חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס` 3), התשע”ד–2014 19/03/2014
19 786 חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע”ד–2014 19/03/2014
19 702 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 15), התשע”ד–2014 19/03/2014
19 793 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 101), התשע”ד–2014 18/03/2014
19 529 חוק העונשין (תיקון מס` 117), התשע”ד–2014 18/03/2014
19 513 חוק זכויות התלמיד (תיקון מס` 4), התשע”ד–2014 18/03/2014
19 536 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 109), התשע”ד–2014 18/03/2014
19 540 חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס` 8), התשע”ד–2014 18/03/2014
19 534 חוק חוזה הביטוח (תיקון מס` 6), התשע”ד–2014 18/03/2014
19 473 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 37), התשע”ד–2014 18/03/2014
19 787 חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 19), התשע”ד–2014 12/03/2014
19 787 חוק שירות לאומי–אזרחי, התשע”ד–2014 12/03/2014
19 794 חוק-יסוד: משאל עם 12/03/2014
19 512 חוק-יסוד: הממשלה (תיקון) 11/03/2014
19 515 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס` 62), התשע”ד–2014 11/03/2014
19 538 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס` 3), התשע”ד–2014 04/03/2014
19 542 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשע”ד–2014 04/03/2014
19 849 חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס` 7), התשע”ד–2014 03/03/2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il