חקיקה חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)
 

חוקים בקריאה שניה ושלישית (נוסח לא רשמי)


דברי הסבר - שלבי החקיקה תפריט החקיקה
מספר חוברת
מילה מכותר החוק
טווח תאריכים
מ:  עד:  
| מס' כנסת | מס' חוברת | שם החוק | מועד קבלת החוק | תקציר |  
20 654 חוק המפלגות (תיקון מס` 20), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 588 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 63), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 628 חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס` 11), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 622 חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס` 10 והוראת שעה), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 655 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס` 15), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 656 חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס` 6), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 643 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס` 22), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 645 חוק חובת המכרזים (תיקון מס` 25), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 651 חוק אומנה לילדים (תיקון), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 931 חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע”ו–2016 04/08/2016
20 1048 חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 1078 חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס` 5), התשע”ו–2016 04/08/2016
20 618 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס` 15), התשע”ו–2016 03/08/2016
20 1049 חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע”ו–2016 03/08/2016
20 1032 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע”ו–2016 03/08/2016
20 995 חוק המשטרה (תיקון מס` 11), התשע”ו–2016 03/08/2016
20 966 חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס` 58), התשע”ו–2016 03/08/2016
20 653 חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (תיקון מס` 6), התשע”ו–2016 03/08/2016
20 1040 חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע”ו–2016 03/08/2016
20 631 חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס` 26), התשע”ו–2016 02/08/2016
20 1055 חוק הדרכונים (תיקון מס` 7), התשע”ו–2016 02/08/2016
20 1035 חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע”ו–2016 02/08/2016
20 640 חוק כלי הירייה (תיקון מס` 19), התשע”ו–2016 02/08/2016
20 640 חוק כלי הירייה (תיקון מס` 20), התשע”ו–2016 02/08/2016
20 1058 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 51), התשע”ו–2016 02/08/2016
20 1068 חוק לימוד חובה (תיקון מס` 35), התשע”ו–2016 02/08/2016
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il