סדר יום למליאת הכנסת
 

סדר היום מתעדכן אוטומטית כל עשר דקות.
 
ישיבות ביום יום שלישי 29 יולי 2014
 מליאת הכנסת
 
  סדר היום: 
 
  
1. נאומים בני דקה
2. הצעת חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014
3. הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014
4. הצעת חוק הממשלה (תיקון מס` 9), התשע"ד-2014
5. הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס` 4), התשע"ד-2014
6. הצעת חוק החברות (תיקון מס` 25), התשע"ד-2014
7. הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס` 2), התשע"ד-2014
8. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס` 3)
9. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 40), התשע"ד-2014
10. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 41), התשע"ד-2014
11. הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון מס` 6) (מכר ושיווק של גז טבעי על ידי מזקק נפט), התשע"ד-2014
12. הצעת חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ד-2014
13. הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס` 3) (תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים), התשע"ד-2014
14. הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס` 23) (איסור מכירה בבית עלמין), התשע"ד-2014
15. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה), התשע"ד-2014
16. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס` 49) (נסיבות למתן צו הגנה על עובדים), התשע"ד-2014
 


נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il