סדר יום למליאת הכנסת
 

סדר היום מתעדכן אוטומטית כל עשר דקות.
 
ישיבות ביום יום שני 24 נובמבר 2014
 מליאת הכנסת
 
  סדר היום: 
 
  
1. הצעת אי אמון מטעם סיעת העבודה בנושא: "כישלון הממשלה בתחום המדיני, כלכלי, ביטחוני"
2. הצעת אי אמון מטעם סיעות מרצ ויהדות התורה בנושא: "כישלון הממשלה בתחומים הביטחוני, הכלכלי והמדיני"
3. הצעת אי אמון מטעם סיעות רע"מ-תע"ל-מד"ע, בל"ד וחד"ש בנושא: "אוזלת ידה של הממשלה בתחום המדיני, חברתי וכלכלי"
4. הצעת אי אמון מטעם סיעת ש"ס בנושא: "הממשלה כשלה במחויבותה להבטיח את שלום אזרחיה: מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה"
5. הצעות סיעות העבודה, ש"ס, יהדות התורה, מרצ, רע"מ-תע"ל-מד"ע, חד"ש ובל"ד להביע אי-אמון בממשלה - דיון
6. החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק הגבלת השימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס` 2), התשע"ד-2014
7. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 48), התשע"ה-2014
8. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס` 31), התשע"ה-2014
9. הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון מס` 6), התשע"ה-2014
10. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 9(א)6 לחוק הממשלה, בדבר הפסקת כהונתו של שר
11. הודעת הממשלה בדבר החלטתה לשנות את שמו של משרד הבינוי והשיכון כך שייקרא מעתה "משרד הבינוי"
 


נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il