סדר יום למליאת הכנסת
 

סדר היום מתעדכן אוטומטית כל עשר דקות.
 
ישיבות ביום יום שני 30 מאי 2016
 מליאת הכנסת
בשעה 16:00 
  סדר היום: 
 
  
1. ישיבת מליאה - נאומים בני דקה
2. ישיבת מליאה - שעת שאלות לשר החינוך
3. ישיבת מליאה - הודעת הממשלה על צירוף שרים לממשלה
4. ישיבת מליאה - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 83), התשע"ו-2016
5. ישיבת מליאה - הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016
6. ישיבת מליאה - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016
7. ישיבת מליאה - הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס' 18) (הודאת נאשם), התשע"ו-2016
 


נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il