עלייה, קליטה ותפוצות

השפעת תיקוני החקיקה בנושא ניצולי השואה משנת 2014 על ההטבות הניתנות לניצולי השואה     

תאריך: 06/07/2015
מחברים: צח בן-יהודה, אליעזר שוורץ
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת דיון מהיר בוועדה בהצעה של חברת הכנסת סופה לנדבר בנושא ”פגיעה בניצולי השואה בעקבות תיקוני חקיקה”. במסמך תינתן סקירה קצרה של תיקוני החקיקה שנעשו למען ניצולי השואה, אחריה יוצגו נתונים על מספרם של ניצולי השואה ולבסוף יוצגו תלונות שהגיעו לכנסת של ניצולי השואה בדבר פגיעה בתגמולים ובהטבות שהם זכאים להם בשל תיקוני החקיקה שנעשו בשנת 2014.

סוגיות בתחומי עלייה, קליטה והתפוצות מסמך מבוא לוועדה בכנסת ה-20     

תאריך: 01/06/2015
מחבר: צח בן-יהודה
במסמך זה מוצגות סוגיות מרכזיות בתחומים שוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות עסקה בהם בכנסת ה-19. יודגש כי אין מדובר בסיכום פעילותה של הוועדה. במסמך נסקרת הגדרת המונח ”עולה” ומוצגים נתונים על העלייה לישראל בשנים האחרונות ועל העלייה מצרפת ומאוקראינה באופן ספציפי. כמו כן נסקרות בו הסוגיות האלה: תפוצות ואנטישמיות, גיור, דיור, קליטת עולי אתיופיה ויישום חוק ייצוג הולם וחוק קבורה אזרחית.

השתלבות מורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך     

תאריך: 27/11/2014
מחבר: אסף וינינגר
המסמך עוסק בשיבוץ מורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך ונכללים בו: נתונים על מספר המורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך; נתונים על מספר יוצאי אתיופיה שהוסמכו להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל; מדיניות משרד החינוך לשילוב מורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך.

נתונים על עולים השוהים במרכזי קליטה     

תאריך: 03/11/2014
מחבר: צח בן-יהודה
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בראשות חבר הכנסת יואל רזבוזוב, ומציג מציג נתונים על אודות עולים השוהים במרכזי קליטה ברחבי הארץ. הנתונים המוצגים נמסרו מהסוכנות היהודית ומעודכנים לחודש אוקטובר 2014. יודגש כי המידע עוסק רק בעולים השוהים במרכזי הקליטה במועד שליפתם מן המערכות בחודש אוקטובר 2014. אין במסמך זה מידע על עולים שיצאו ממרכזי הקליטה או על הפתרונות המוצעים ליציאת עולים כאמור.

קבורה אזרחית בישראל - מסמך עדכון     

תאריך: 26/10/2014
מחבר: צח בן-יהודה
מסמך זה הינו מסמך עדכון למסמך קודם ונכתב לקראת דיון של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות למעקב אחר פעילות משרדי הממשלה לקידום יישום חוק קבורה אזרחית בישראל.

נתונים על בוגרי פרויקט ”מסע” שעלו לישראל     

תאריך: 02/07/2014
מחברת: מתן שחק
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת ובו נתונים על מספר המשתתפים בפרויקט ”מסע” שעלו לישראל. במסמך נציג תחילה את הפרויקט, מטרותיו, תכניו, מספר המשתתפים בו ומקורות התקציב להפעלתו, ולאחר מכן נציג את נתוני משרד העלייה והקליטה על מספר המשתתפים בפרויקט בחמש השנים האחרונות שעלו לישראל.

נתונים על העסקה ישירה של עולים בשירות המדינה     

תאריך: 17/06/2014
מחבר: גדעון זעירא
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ובו מוצגים נתונים על העסקה ישירה של עולים בשירות המדינה.

הנגשה לשונית לעולים של שירותי הרווחה ברשויות המקומיות      

תאריך: 03/03/2014
מחבר: איתי פידלמן
מסמך זה נכתב לבקשת יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת חה”כ יואל רזבוזוב, ועניינו הנגשה לשונית לעולים של שירותי הרווחה ברשויות המקומיות.

נערים עולים שעברו על החוק      

תאריך: 17/12/2013
מחבר: איתי פידלמן

עולים ובני נוער מהתפוצות במכינות הקדם צבאיות     

תאריך: 17/11/2013
מחבר: גדעון זעירא
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ועוסק בשתי קבוצות נפרדות במכינות הקדם-צבאיות: עולים ובני נוער מהתפוצות. במסמך מוצגים נתונים ראשוניים על העולים ובני הנוער מהתפוצות במכינות. כמו כן נסקרות תכניות ייעודיות לקבוצות אלה המופעלות בחלק מן המכינות הקדם-צבאיות וסוגיית תקצוב הלומדים במכינות.

תיאור גמלת הבטחת הכנסה ואומדן שווי ההטבות הנלוות למקבלי הגמלה     

תאריך: 10/11/2013
מחברת: ענת לוי
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ יואל רזבוזוב והוא מציג את מערכת הבטחת ההכנסה בישראל בהבחנה בין מקבלי הבטחת הכנסה בגיל העבודה ומקבלי הבטחת הכנסה כתוספת לקצבת הזיקנה. בנוסף מתוארות בו ההטבות העיקריות למקבלי הבטחת הכנסה ממוסדות שונים, אומדן השווי הפוטנציאלי של ההטבות הנלוות לזכאי, עלות שווי ההטבות לכלל הזכאים וניתוח השפעתו של מנגנון זה על התמריץ לכניסה לשוק העבודה.

סיוע לחיילים בודדים בצה”ל     

תאריך: 05/11/2013
מחבר: איתי פידלמן
מסמך זה נכתב לבקשת יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת חה”כ יואל רזבוזוב ועניינו סיוע לחיילים בודדים מובהקים המשרתים בצה”ל. במסמך יוצגו הסיוע הניתן לחיילים אלה במהלך השירות הצבאי, נתונים על מספר החיילים הבודדים המשרתים בשירות סדיר בצה”ל, נתונים על הסיוע הכספי שחיילים אלה זכאים לו, דרכי הסיוע הנוספות מלבד הסיוע הכספי, ועוד.

קבורה אזרחית בישראל     

תאריך: 31/07/2013
מחברת: אוריאנה אלמסי
מסמך זה נכתב לבקשת יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת חה”כ יואל רזבוזוב, והוא עוסק בקבורה אזרחית בישראל. במסמך נציג את המסגרת החוקית בנושא, מספר הנקברים בקבורה אזרחית, ההערכות בדבר הביקוש בעתיד לקבורה אזרחית והדרכים להסדרת הקבורה האזרחית. כמו כן נציג את האתרים הפעילים לקבורה אזרחית )נתונים מיוני 2012 (, את מצוקת הקרקעות הפנויות לקבורה אזרחית והפתרונות המוצעים בעניין זה וכן את התקציב לקבורה אזרחית.

שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב בני-נוער עולים      

תאריך: 30/06/2013
מחבר: איתי פידלמן
מסמך זה נכתב לבקשתו של יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת חה”כ יואל רזבוזוב, ועניינו שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב בני-נוער עולים. במסמך ייסקרו היקף התופעה ודרכי ההתמודדות של הרשויות עמה.

הגדרת רשויות מקומיות כערי עולים או כרשויות קולטות עלייה     

תאריך: 16/06/2013
מחבר: איתי פידלמן
מסמך זה נכתב לבקשת יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, חה”כ יואל רזבוזוב, והוא עוסק בהגדרה ”עיר עולים”, על-פי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 ובהגדרה ”רשות קולטת עלייה” על-פי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל”ה–1975.

סוגיות מרכזיות בתחומי העלייה, הקליטה והתפוצות     

תאריך: 12/03/2013
מחבר: איתי פידלמן
במסמך זה יוצגו סוגיות מרכזיות בתחומי העלייה, הקליטה והתפוצות. תחילה יוצגו הנתונים האלה: מספר העולים לישראל מקום המדינה, מספר העולים לישראל בעשור האחרון, מספר המתגיירים בעשור האחרון, מספר הישראלים החיים בחו”ל ונתונים על יהדות התפוצות. לאחר מכן יוצגו משרדי הממשלה והגופים השונים המשיקים לתחומי פעולתה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת וכן יוצגו מסמכים שכתב מרכז המחקר והמידע של הכנסת בכנסת ה-18 בתחומים אלה.

הגירה לישראל בשנים 2011 - 2012 (מסמך באנגלית)     

תאריך: 13/11/2012
מחבר: גלעד נתן
מסמך נכתב עובר ארגון OECD וסוקר את מצב ההגירה ומהגרים בארץ בשנים 2011 - 2012.

השתלבות יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ובגופים ציבוריים -מסמך עדכון -     

תאריך: 28/10/2012
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ דני דנון, יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, ובו עדכון של עיקרי מסמך קודם שנכתב במרכז המחקר והמידע של הכנסת בנובמבר 2011 בנושא ההשתלבות של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ובגופים ציבוריים.

התקריות האלימות כלפי הקהילה היהודית בצרפת בחודשים ינואר-מאי 2012     

תאריך: 26/06/2012
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ דני דנון, יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ובו נתונים על מספר התקריות האלימות מכלל התקריות על רקע אנטישמי כלפי הקהילה היהודית בצרפת בין החודשים ינואר-מאי 2012.

חזרת עולים לארצות מוצאם     

תאריך: 17/06/2012
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
במסמך זה מוצגת סקירה קצרה על מידת נכונותם של עולים להמשיך לחיות בישראל ומשקלן של הסיבות העשויות לעמוד בבסיס החלטתם להגר מישראל למדינה אחרת.

היקף הגיורים והמרות הדת מיהדות לדתות אחרות בישראל     

תאריך: 23/05/2012
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
במסמך זה מוצגים נתונים על היקף הגיורים שנערכו בישראל בין השנים 2011-2002 ובתוך כך היקף הגיורים בקרב עולים, וכן נתונים על מספר המרות הדת מיהדות לדתות אחרות שאושרו בין השנים 2012-2011.

ההשפעות העיקריות של העלייה מחבר המדינות משנת 1990 ואילך על כלכלת ישראל      

תאריך: 24/04/2012
מחברת: אילנית בר
מסמך זה נכתב לבקשת השרה לקליטת העלייה סופה לנדבר ונושאו השפעת העלייה מחבר המדינות משנת 1990 ואילך על כלכלת ישראל. במסמך נתונים כלליים על גל העלייה מחבר המדינות משנת 1990 ואילך ונתונים על השפעות כלכליות בטווח הקצר ובטווח הארוך שנבעו ממנו ועל חלקם על העולים בשוק העבודה.

שחיטה כשרה באירופה -תמונת מצב     

תאריך: 25/03/2012
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, חה”כ דני דנון, לקראת דיון בנושא השחיטה הכשרה באירופה. במסמך זה יוצגו ההסדרים הקיימים כיום במדינות אירופה בכל הקשור לשחיטה דתית; היוזמות בכמה ממדינות אירופה להגבלת השחיטה הדתית וההשלכות האפשריות של הטלת מגבלות מסוג זה על אורח החיים של הקהילה היהודית באירופה.

מספר הישראלים החיים בחו”ל      

תאריך: 11/03/2012
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ דורון אביטל ובו נתונים על מספר הישראלים החיים בחו”ל.

בני נוער עולים במסגרות רשות חסות הנוער     

תאריך: 13/02/2012
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת דיון בנושא ילדים עולים במסגרות רשות חסות הנוער, הנערך במסגרת כנס באר-שבע לשלום הילד. המסמך מתמקד בהצגת נתונים על בני נוער עולים המטופלים במסגרות רשות חסות הנוער שבמשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

תוכניות סיור חינוכיות בישראל לבני נוער וסטודנטים מהתפוצות      

תאריך: 08/02/2012
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות חה”כ דני דנון ועניינו תיאור הפעילות שלושה גופים - ”תגלית”, ”מסע” ו”לפיד”, שבמסגרתם נערכות תוכניות סיור חינוכיות בישראל לבני נוער וסטודנטים יהודים מהתפוצות. במסמך יוצגו נתונים על התוכניות שהגופים האמורים.

נתונים על אלימות כלפי נשים בקרב יוצאי אתיופיה     

תאריך: 22/01/2012
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא אלימות ורצח בין בני-זוג בקרב יוצאי אתיופיה ובו מוצגים נתונים על אלימות כלפי נשים יוצאות אתיופיה ובפרט רצח נשים בידי בני-זוגן ; תלונות נשים במשטרה על אלימות מצד בני זוגן ונתוני משרד הרווחה והשירו.

אובדנות בקרב ילדים ובני נוער עולים     

תאריך: 05/12/2011
מחברת: שלי מזרחי סימון
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה הקליטה והתפוצות של הכנסת לקראת דיון בנושא ”מניעת אובדנות בקרב עולים” המתקיים במסגרת ציון היום הבין-לאומי למניעת אובדנות. המסמך מתמקד בהתנהגות אובדנית בקרב ילדים ובני נוער עולים.

השתלבותם של יוצאי אתיופיה בצה”ל      

תאריך: 01/12/2011
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת לקראת דיון בנושא: מודלים לקליטת עלייה-מרכזי קליטה; קליטה קהילתית וקליטה ישירה, ב-7 בפברואר 2011, עם נציגי פרלמנטים אירופיים בשיתוף עם ארגון ה-European Friends of Israel. במסמך יוצג מידע כללי ותמציתי על המסלולים העיקריים לקליטת עולים במדינת ישראל.

השתלבותם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ובגופים ציבוריים      

תאריך: 13/11/2011
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ דני דנון, יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, וחה”כ שלמה מולה לקראת דיון הוועדה בנושא ”מעקב אחר הרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי ובשירות המדינה”. במסמך זה תוצג תמונת מצב אודות אופן השתלבותם של יוצאי אתיופיה בעבודה בשירות המדינה, המבוססים על נתוני דוח נציבות שירות המדינה לשנת 2010 בנושא ”ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה”, וכן תמונת מצב על השתלבותם בחברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ובגופים ציבוריים נוספים אליהם פנה מרכז המחקר והמידע של הנכסת לקבלת נתונים בנושא.

סיוע לאמנים עולים     

תאריך: 19/07/2011
מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב עבור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, לקראת דיון בנושא סיוע המשרד לקליטת העלייה לאמנים עולים. המסמך סוקר את הליך ההכרה של המשרד לקליטת העלייה באמנים עולים ומוצגים בו נתונים על היקף התמיכה בהם. כמו כן מוצגים בו נתונים כלליים על היקף התמיכה של משרד התרבות והספורט במוסדות ובמפעלי תרבות ואמנות בישראל.

השתלבותם של יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה      

תאריך: 18/07/2011
מחברות: אורלי לוטן, פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת לקראת דיון בנושא: מודלים לקליטת עלייה-מרכזי קליטה; קליטה קהילתית וקליטה ישירה, ב-7 בפברואר 2011, עם נציגי פרלמנטים אירופיים בשיתוף עם ארגון ה-European Friends of Israel. במסמך יוצג מידע כללי ותמציתי על המסלולים העיקריים לקליטת עולים במדינת ישראל.

השתלבות יוצאי אתיופיה במערכת החינוך -מסמך עדכון -     

תאריך: 26/06/2011
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת דיון הוועדה בנושא הסללת תלמידים יוצאי אתיופיה לבתי-ספר נפרדים. המסמך הוא עדכון של מסמך קודם בנושא השתלבות יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. במסמך נתונים כלליים על יוצאי אתיופיה בישראל, על שעור התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בפילוח פי סוג פיקוח (ממלכתי וממלכתי דתי) ועל הישגיהם הלימודיים במבחנים שונים.

הפשיעה בקרב בני נוער עולים      

תאריך: 19/06/2011
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ דני דנון, יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, לקראת דיון הוועדה בנושא: עבריינות בקרב נוער עולה. המסמך מתמקד בנתונים על היקף העבריינות בקרב קטינים עולים ובמגמות שחלו בה במהלך השנים, על בסיס נתוני המשטרה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לקליטת העלייה והמועצה הלאומית לשלום הילד. בסיום המסמך מוצגת סקירה תמציתית של תוכניות טיפול ייחודיות להתמודדות עם התופעה.

נתונים על מימוש הזכאות למס הכנסה שלילי בקרב אוכלוסיות שונות     

תאריך: 17/05/2011
מחברת: אורלי לוטן
מסמך זה נכתב עבור וועדת העליה, הקליטה והתפוצות, ומוצגים בו נתונים על שיעורי המימוש של מענק מס הכנסה שלילי בקרב אוכלוסיות שונות בישראל בשנים 2009-2007. המסמך הוא המשך של מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא תוכנית מענק הכנסה (מס הכנסה שלילי) ויישומה בקרב עולים, מתאריך 24 במרס 2011. במסמך הקודם נמסרו נתונים על מימוש מס הכנסה שלילי בגין הכנסות בשנת 2007. בדיון של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת התבקשה רשות המיסים להעביר נתונים עדכניים יותר על שיעורי המימוש. בעקבת הדיון העבירו רשות המיסים ובנק ישראל למרכז המחקר והמידע את הנתונים המבוקשים, ואלו כלולים במסמך זה.

תוכנית מענק הכנסה (מס הכנסה שלילי) ויישומה בקרב עולים      

תאריך: 24/03/2011
מחברת: אורלי לוטן

תחנת רק”ע (רשת קליטת עלייה)     

תאריך: 06/03/2011
מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב עבור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, בראשות חה”כ דני דנון, לקראת דיון שכותרתו ”מצב רשת רק”ע (קול ישראל)”. במסמך נסקרת ההיסטוריה של תחנת רק”ע, מוצגים נתונים על שידורי התחנה וניתן תקציר של דיונים קודמים שהתקיימו בשנים האחרונות בוועדות הכנסת בנושאים הנוגעים לתחנה.

התניית מענקי דיור למשפחות עולים מאתיופיה ברכישת דירות במקומות מסוימים בלבד – תמונת מצב     

תאריך: 01/03/2011
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
במסמך זה, שנכתב לבקשת יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, מוצגים נתונים על ציבור יוצאי אתיופיה בישראל, מדיניות הממשלה בנושא מתן מענקי דיור לאוכלוסייה זאת ונושאים לדיון העולים מתוכן המסמך.

קליטת תלמידים עולים במערכת החינוך     

תאריך: 27/02/2011
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת דיון הוועדה בנושא קליטת תלמידים עולים במערכת החינוך.

העסקת עולים עובדי קבלן ונותני שירותים     

תאריך: 21/02/2011
מחבר: אורי פנסירר
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת דני דנון, יושב ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, לקראת דיון הוועדה בנושא עולים עובדי קבלן. במסמך מוצגים נתונים על היקף העסקתם של עובדי קבלן בישראל בכלל ועולים עובדי קבלן בפרט. לאחר מכן מובא מידע בסוגיית זכויותיהם ותנאי העסקתם של עובדי הקבלן ומידת הפיקוח והאכיפה של משרד התמ”ת בהקשר זה. לבסוף תוצג התייחסות של העמותות השונות העוסקות בתחום לגבי תלונות שהגיעו אליהן מעובדי קבלן בנוגע לתנאי העסקתם ולבעיות ייחודיות הנוגעות לעובדי קבלן שהינם עולים.

היערכות לקליטת ילדים עולים בני הפלשמורה     

תאריך: 14/02/2011
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת לקראת דיון בנושא היערכות המדינה לקליטת ילדים עולים מקרב בני הפלשמורה במסגרת כנס באר שבע לשלום הילד-2011. מסמך זה הוא עדכון למסמכים קודמים שהוגשו לוועדה בנושא, והוא מתמקד בהיערכות מערכת החינוך לקליטת ילדי העולים.

מסלולי קליטת עולים בישראל      

תאריך: 03/02/2011
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת לקראת דיון בנושא: מודלים לקליטת עלייה-מרכזי קליטה; קליטה קהילתית וקליטה ישירה, ב-7 בפברואר 2011, עם נציגי פרלמנטים אירופיים בשיתוף עם ארגון ה-European Friends of Israel. במסמך יוצג מידע כללי ותמציתי על המסלולים העיקריים לקליטת עולים במדינת ישראל.

היערכות משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטיים לקליטת בני הפלשמורה במסגרת החלטת הממשלה מס` 2434 – תמונת מצב     

תאריך: 25/01/2011
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
לבקשת יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות חה”כ דני דנון, מובא עדכון תמונת המצב של היערכות משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטיים האחרים לקליטת בני הפלשמורה, במסגרת החלטת הממשלה מס` 2434 מ-14 בנובמבר 2010, לקראת המשך דיון הוועדה בנושא.

נתונים דמוגרפיים על האוכלוסייה בישראל - סקירת מחקרים      

תאריך: 23/01/2011
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת דיון בנושא השפעת העלייב בעשור האחרון על המאזן הדמוגרפי בישראל. במסמך מוצגים נתונים דמוגרפיים על העולים בישראל ועל מאפייניה של קבוצת אוכלוסייה זו בשנים האחרונות. כמו-כן, יוצג סיכום הממצאים הדמוגרפיים על אוכלוסיית ישראל העולים ממחקרים שונים.

העלאת בני מנשה וקליטתם     

תאריך: 20/12/2010
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
המסמך מהווה סקירה קצרה של נושא קליטת קהילת בני מנשה בישראל, לקראת דיון בנושא בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת ב-21 בדצמבר 2010. במסמך נתונים על מספר בני הקהילה החיים כיום בישראל, אופן קליטתם, נתונים על מצב אנשי הקהילה שנמצאים בהודו ונקודות מרכזיות לדיון.

הקמת רשות סיוע לאומית למען ניצולי השואה לאור פעילות הגופים הקיימים למען ניצולי השואה      

תאריך: 13/12/2010
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ זאב ביילסקי, ובו התייחסות הגופים הרלוונטיים לרעיון של הקמת רשות לאומית לסיוע לניצולי השואה.יצוין כי גופים רבים בישראל פועלים בתחום הסיוע לניצולי השואה ולפיכך ייסקרו במסמך זה הפעילות והסמכויות של הגופים הבולטים, ובהם: הרשות לסיוע לניצולי השואה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים; המשרד לאזרחים ותיקים; ועדית התביעות; הקרן לרווחה לנפגעי השואה ומרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל.

מערך ההסברה של ישראל ותדמיתה בעולם     

תאריך: 29/11/2010
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת לקראת דיוניהבנושאים הבאים: תדמית מדינת ישראל ואזרחיה בעולם והתמודדות מדינת ישראל עם אתגר ההסברה.

היערכות משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטיים לקליטת בני הפלשמורה במסגרת החלטת הממשלה מס` 2434      

תאריך: 23/11/2010
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת דיון ב-24 בנובמבר 2010 בנושא: היערכות משרדי הממשלה לקליטת בני הפלשמורה. במסמך פירוט של עיקרי החלטת הממשלה מס` 2434 ומידע ממשרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים על אופן היערכותם לקליטת בני הפלשמורה בישראל בהתאם להחלטה זו.

החלטות הממשלה בנושא עידוד תושבים ומדענים חוזרים     

תאריך: 09/11/2010
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת לקראת ישיבתה ב-10 בנובמבר 2010 בנושא: יישום תוכניות תושיבם חוזרים והשבת אקדמאים. במסמך מוצגות עיקרי החלטות הממשלה מס` 1687 ומס` 1503; מדיניות המשרד קליטת העלייה בדבר עידוד חזרת ישראלים השובים דרך קבע בחו”ח; נתונים ע מספר החוזרים לארץ בחמש השנים האחרונות ועל תהליך הקמת ”מרכזי מצוינות” לקליטת מדענים חוזרים ומדענים עולים.

נתונים על הסיוע לניצולי השואה בישראל     

תאריך: 17/05/2010
מחבר: אליעזר שוורץ
במסמך מוצגים נתונים על מספרם של ניצולי השואה המתגוררים בישראל ופירוט אפיקי הסיוע המרכזיים העומדים לרשותם.

בחינת הרישוי הממשלתית לעיסוק ברפואה כללית לרופאים עולים ולבוגרי לימודי רפואה בחוץ-לארץ     

תאריך: 19/01/2010
מחברת: שלי לוי
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת בנושא בחינת הרישוי הממשלתית לעיסוק ברפואה כללית לרופאים עולים ולבוגרי לימודי רפואה בחו”ל. אל ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת הגיעו פניות מרופאים עולים חדשים שהלינו על הליך הרישוי. מתלונות אלה עולים הקשיים של רופאים אלה, שעיקרם בחינת הרישוי עצמה וכן ההתמודדות הכלכלית, המשפחתית והאישית עם תקופת ההכנה לבחינה. המסמך יציג את הקשיים המרכזיים שהוצגו בפנינו וכן את הצעדים שנוקטים משרד הבריאות והמשרד לקליטת העלייה כדי להתמודד קשיים אלה.

קבורה אזרחית חלופית עבור לא יהודים במשפחות עולים     

תאריך: 12/01/2010
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת ישיבה ב-13 בינואר 2010 בנושא: קבורה אזרחית חלופית של לא יהודים במשפחות עולים-היעדר מקום קבורה ברשויות רבות והעלות הגבוהה. במסמך ייסקרו בקצרה האפשרויות הקיימות כיום בישראל לקבורה אזרחית חלופית, אופן יישומן של החלטות הממשלה בנושא ותגובות הגורמים הנוגעים בדבר.

מצבם הכלכלי של עולים חדשים, בפרט אלו שעלו לאחר גיל 45     

תאריך: 22/11/2009
מחבר: אליעזר שוורץ
המסמך דן במצוקתם הכלכלית של עולים שעלו בגיל 45 ומעלה. במסמך מוצגים בין היתר נתונים על מאפייני העלייה לאורך השנים, מאפייני העבודה והשכר של עולים חדשים ונתונים על מקורות והיקף הכנסותיהם של עולים בגיל הזיקנה.

הסיוע הממשלתי לניצולי השואה בגילאים 80-70     

תאריך: 18/06/2009
מחבר: אליעזר שוורץ
לקראת ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנדון ביום שני ה-22 ביוני 2009, להלן סקירה קצרה על הסיוע הממשלתי לניצולי השואה בגילאי 80-70 המתגוררים בישראל.

קיצוץ בתקציב המכינה ”אור מאופיר”     

תאריך: 05/01/2009
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לקראת ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בנושא תקצוב המכינה הקדם-אקדמית הישיבתית ”אור מאופיר”. זוהי מכינה ייחודית ויחידה לצעירים (בנים בלבד) עולי אתיופיה דתיים בוגרי תיכון ישראלי ללא תעודת בגרות. עד לאוגוסט 2009 תוקצבה מכינה זו על-ידי המינהל לקליטת אתיופים עולים במשרד הקליטה, אך בגלל קיצוץ גדול בתקציבו הפסיק המינהל לממן אותה, והאחריות לתקצובה הועברה למשרד החינוך.

כוונת הסוכנות היהודית לארץ ישראל להפסיק את שותפותה התקציבית בתכנית נעל”ה     

תאריך: 22/12/2008
מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה הוכן לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת ישיבתה בנושא כוונת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל לצאת משותפותה התקציבית בתכנית נעל”ה. במסמך תתואר פעילות התכנית נעל”ה ויוצגו עמדות הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, מינהלת תכנית נעל”ה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.

שימוש בסמים בקרב נוער עולה     

תאריך: 04/08/2008
מחבר: גלעד נתן
חומר רקע בנוגע לשימוש בסמים בקרב נוער עולה בהשוואה עם נוער ותיק לדיון בוועדת העלייה הקליטה והתפוצות

קידום יזמות עסקית של עולים ושל תושבים חוזרים     

תאריך: 29/07/2008
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה מוגש לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא ההטבות לקידום יזמות ופתיחת עסקים קטנים ובינוניים לעולים ולתושבים חוזרים, המתקיים לציון יום העסקים הקטנים והבינוניים בכנסת. במסמך מפורט הסיוע הניתן מטעם המדינה ומטעם ארגונים לא ממשלתיים לקידום יזמות עסקית של עולים ושל תושבים חוזרים.

הספרייה העירונית הרוסית בירושלים –מסמך עדכון     

תאריך: 23/06/2008
מחברת: דפנה סידס-כהן
זהו מסמך עדכון בנושא הספרייה העירונית הרוסית בירושלים. נוכח סכנת המשך קיומה של הספרייה עקב מכירת הנכס בו נמצאת הספרייה עלה הנושא מספר פעמים לדיון בשנה האחרונה. בין היתר, יועלו במסמך הנושאים הבאים: בדיקת האפשרות לבניית בניין ייעודי לספרייה, תקציב הספרייה והמצב הנוכחי טרם מציאת מבנה חלופי לספרייה.

שילוב עולים בתעשייה, בעסקים ובמדע     

תאריך: 17/06/2008
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא ”עידוד שילוב עולים חדשים בתעשייה”, המתקיים לרגל ”יום התעשייה הישראלית” בכנסת. במסמך מוצגים נתונים על שילובם של עולים בתחומי התעשייה, היזמות העסקית והמדע, וכן פעילותם של גופים ממשלתיים ופרטיים לקידום שילובם של העולים בתחומים האלה.

התבוללות בישראל ובתפוצות     

תאריך: 26/02/2008
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ אלכס מילר ועניינו תופעת ההתבוללות בישראל ובתפוצות.

קשיים בתהליך הגיור בישראל - ודרכי התמודדות מוצעות     

תאריך: 22/01/2008
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לבקשת חברי הכנסת יולי אדלשטיין ובנימין נתניהו, והוא המשך למסמך קודם העוסק בסוגיית הגיור בישראל. המסמך מתמקד בקשיים הקיימים כיום בתהליך הגיור בישראל ובדרכי התמודדות עמם שמציעים המשרד לקליטת העלייה ומערך הגיור בתוכנית ממשלתית רב-שנתית שהכינו לאחרונה, ואישים המעורבים בנושא.

תיקון חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-1954 - נוסח מעודכן     

תאריך: 31/12/2007
מחבר: אליעזר שוורץ
מסמך זה מוגש ליושב ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות חה”כ מיכאל נודלמן, ובו ניתוח העלות הצפויה מתיקון חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-1954. במסמך זה נתייחס לשתי הצעות לתיקון חוק זה המבקשות לתקן את ההגדרה של ”הכנסה נוספת”, כך שקצבאות הזקנה והשארים לא יחשבו כהכנסה לעניין חישוב הזכאות לתגמולים מתוקף חוק זה.

ניתוח תקציב ומדיניות המשרד לקליטת העלייה     

תאריך: 25/11/2007
מחבר: אליעזר שוורץ
במסמך מוצגים התקציב והמדיניות של המשרד לקליטת העלייה לשנת הכספים 2008, כפי שהם עולים מהצעת התקציב והמדיניות הכלכלית שאישרה הממשלה ועל בסיס דיונים קודמים בנושא זה.

הטיפול בהעלאת שארית יהודי אתיופיה (הפלשמורה) - מסמך עדכון     

תאריך: 18/11/2007
מחבר: משה ברדה

נתונים על קהילות יהודיות בדרום אירופה לפני השואה וכיום     

תאריך: 29/08/2007
מחבר: גלעד נתן
סקירת נתונים על קהילות יהודיות באירופה לפני השואה וכיום

שינוי מדיניות הסיוע בשכירות לטווח ארוך לעולים קשישים     

תאריך: 31/05/2007
מחבר: אורי טל-ספירו
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה לפניות הציבור ב-4 ביוני 2007. לעולים חדשים קשישים ניתן סיוע בתחום הדיור כגון מענקי השתתפות בתשלום שכר דירה, סיוע ברכישת דירה, דיור ציבורי ודיור מוגן לקשישים. במסמך זה הסבר על ”נוהל הסיוע בשכירות ארוכת טווח לעולים קשישים מארצות סל קליטה” המשותף למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד אוצר. לפי הנוהל, עולים קשישים אשר שוכרים דירה ללא קרובי משפחה לטווח ארוך ובאזורים מסוימים, ומוותרים בתקופה זו על מקומם בתור לקבלת דירה בשיכון הציבורי, מקבלים תוספת על המענק להשתתפות בתשלום שכר דירה במשך 5 שנים. הנוהל עודכן בינואר 2006 ושונתה בו רשימת היישובים שבהם ניתן לקבל סיוע זה. לוד אינה מופיעה ברשימה החדשה, וזו הסיבה לקיום הדיון.

הערכת תארים אקדמיים מחו”ל לצורכי דירוג ושכר     

תאריך: 31/12/2006
מחבר: יובל וורגן
מסמך זה עוסק בהערכת תארים אקדמיים מחו”ל לצורכי דירוג ושכר בשירות הציבורי בישראל, ומתמקד בהערכת תארים אקדמיים של ”ישיבה יוניברסיטי”.

התמכרות לסמים ולאלכוהול בקרב נוער עולה     

תאריך: 26/11/2006
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בסוגיית השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים (סמים ואלכוהול) בקרב בני-נוער עולים. במסמך יובאו נתונים על מספר בני-הנוער העולים המשתמשים בחומרים פסיכו-אקטיביים בחלוקה לשתי קבוצות: נוער עולה לומד ונוער עולה ”מנותק” (שאינו לומד ואינו עובד). תיערך השוואה של הנתונים הללו עם נתוני נוער יליד הארץ המשתמש בחומרים הפסיכו-אקטיביים. מן הנתונים עולה, כי בני-נוער עולים (משנת 1989 ואילך) מעשנים יותר, שותים יותר אלכוהול ומשתמשים יותר בחומרים פסיכו-אקטיביים לא-חוקיים בהשוואה לבני-נוער ילידי הארץ.

ילדים חסרי מעמד וזכויות בישראל     

תאריך: 20/11/2006
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לקראת ישיבה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ב-20 בנובמבר 2006 בנושא ”ילדים חסרי מעמד במשפחות עולים” . המסמך יתמקד ביחס ממשלת ישראל בכלל ומשרד הפנים בפרט לבעיית הילדים ללא מעמד.

זכויות והפרשות פנסיוניות מוגדלות עבור עולים חדשים     

תאריך: 31/10/2006
מחבר: רון תקוה
במכתב זה לחה”כ מיכאל נודלמן - יו”ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות - מוצגים הסדרים ואפשרויות הקיימים כיום עבור עולים חדשים להגדלת הזכויות וההפרשות הפנסיוניות שלהם, במטרה להבטיח קיצבה גבוהה יותר לאחר הפרישה לגימלאות.

מצבם של עולים קשישים בישראל     

תאריך: 28/09/2006
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לקראת ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת לרגל ”יום הקשיש הבין-לאומי” ב-17 באוקטובר 2006. במסמך נבחן מצבם של עולים קשישים לעומת מצבם של שאר הקשישים בישראל. נמצא כי מצבם החברתי-כלכלי של העולים הקשישים קשה משל שאר הקשישים: הם עניים יותר, בריאותם הגופנית והנפשית רעועה יותר והם בודדים יותר. המסמך מציג נתונים כלליים על הקשישים העולים ומתאר כיצד המצוקה הכלכלית משפיעה על תנאי חייהם. כמו כן, המסמך מתאר בעיות אחדות המיוחדות לקשישים עולים, ובודק את הגורמים העיקריים לקשייהם.

מכירת הדירות בדיור הציבורי     

תאריך: 06/09/2006
מחברים: אלה הלר, רועי פייביש
מסמך זה מנתח את מבצעי מכירת הדיור הציבורי שנערכו בין השנים 2006-1999. בהתבסס על נתונים לגבי הדירות שנקנו ומאפיינים של רוכשיהן, כפי שנתקבלו ממשרד השיכון, מנסה המסמך לבחון מיהם הנהנים העיקריים ממבצעים אלה.

נתונים על הירידה מן הארץ     

תאריך: 27/07/2006
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לקראת ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא הירידה מישראל. במסמך נבחנים שיעורי ההגירה של קבוצות אוכלוסייה שונות מישראל על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומקורות אחרים. נמצא כי שיעור היורדים בקרב העולים מחבר המדינות גבוה בהרבה משיעור היורדים בקרב הישראלים הוותיקים (7.4 מכל 1,000 עולים מחבר המדינות ירדו מישראל בשנת 2002, לעומת 1.5 מכל 1,000 ילידי ישראל). יתר על כן, שיעור היורדים בקרב העולים מחבר המדינות גדל עם השנים, וכמעט הוכפל משנת 1990 עד שנת 1997.

הישגי תלמידים עולים     

תאריך: 09/07/2006
מחבר: יובל וורגן
מסמך זה נכתב לישיבה משותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט ושל ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. המסמך מציג נתונים על הישגי תלמידים עולים בבחינות הבגרות ובבחינות המיצ”ב, נתונים על נשירת תלמידים עולים, מידע על הסיוע הלימודי אותו נותן משרד החינוך לתלמידים עולים בכלל ואת ההתאמות לעולים בבחינות הבגרות בפרט ונקודות לדיון שהעלו גורמים נוספים הנוגעים בדבר.

זכויותיהם של תושבים חוזרים לקבלת שירותים רפואיים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי     

תאריך: 04/07/2006
מחבר: יניב רונן
תושבי ישרארל שחוזרים לארץ לאחר שהות ממושכת בחו”ל נדרשים להמתין תקופה של עד שנה וחצי עד שיוכלו להינות משירותי בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. במסמך מוצגים: הזכויות המוקנות במסגרת החוק; השינויים שנעשו בחוק זה בשנים האחרונות; המענה שנותנות קופות-החולים לתושבים חוזרים.

סיוע ממשלתי וציבורי ליזמים עסקיים עולים חדשים     

תאריך: 02/07/2006
מחברים: משה ברדה, נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ב-3 ביולי 2006 בנושא יזמות עסקית של עולים. במסמך נסקר הסיוע הממשלתי והציבורי הניתן ליזמים ולבעלי עסקים קטנים ובינוניים, בהדגשת הסיוע הניתן לעולים חדשים. כן מובאים במסמך נתונים על מספר הפונים בבקשת סיוע ועל היקף הסיוע.

תנאי פרישה של מורים עולים     

תאריך: 26/06/2006
מחבר: יניב רונן
סיכום של תנאי הפרישה לפנסיה של מורים עולים שצברו ותק עבודה במדינות המוצא. שנות הותק הללו אינן מחושבות לצורכי פנסיה, ולכן תנאי הפרישה של עולים אלו נפגעים.

דחיית יישומה של החלטת הממשלה ממרס 2005 בנוגע להכפלת קצב העלאת בני הפלשמורה     

תאריך: 25/06/2006
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא הצעת ההחלטה של שר הפנים לעכב את יישום החלטת הממשלה ממרס 2005 להכפיל את קצב העלאתם של בני הפלשמורה ולהביא את העלאתם ארצה לידי סיום עד שנת 2007. הדיון יתנהל בעקבות הצעה לדיון מהיר (מס` 521) של חבר הכנסת אורי אריאל.

שכרם של קייסים ורבנים אתיופים     

תאריך: 11/06/2006
מחברת: נעמי מי-עמי
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא תנאי העסקתם של קייסים ורבנים יוצאי אתיופיה. הוועדה תדון בנושא בעקבות תלונה שנשלחה אל חה”כ מיכאל נודלמן, יושב-ראש הוועדה, בחתימתו של הרב שי אברהם, רב העדה האתיופית בערד.

קריטריונים לתשלום קצבאות זקנה     

תאריך: 04/06/2006
מחבר: משה ברדה
במסמך שהוכן לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, מוצגים הקריטריונים לתשלום קצבאות זקנה וקצבאות זקנה מיוחדות.

תוכנית מהל”ב (”ויסקונסין הישראלית”) – השלכות על עולים חדשים     

תאריך: 11/12/2005
מחברת: נעמי מי-עמי
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת ישיבה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ב-12 בדצמבר 2005 בנושא יישום תוכנית ויסקונסין האמריקנית בישראל והשפעותיה על עולים חדשים. בישראל התוכנית מכונה ”תוכנית מהל”ב – מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה”.

אומדן עלות מעודכן להקמת חברה לפי הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ו-2005     

תאריך: 04/12/2005
מחבר: אליעזר שוורץ
מחלקה: מחקר
במסמך זה מוצג עדכון לאמדן העלות לפעילותה של חברה שתוקם לצורך איתור והשבת נכסים של נספי שואה בהתאם להצעת חוק נכסים לנספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ה- 2004.

הוצאת ילדי עולים מן הבית בידי שירותי הרווחה     

תאריך: 30/11/2005
מחברת: נעמי מי-עמי
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת דיון משותף של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות והוועדה לזכויות הילד בנושא הוצאת ילדי עולים מן הבית בידי פקידי סעד. במסמך ידובר בנושאים האלה: · החוקים המסדירים את עבודת פקידי הסעד; · סמכויותיהם של פקידי הסעד; · הוועדות לתכנון טיפול ומעקב (לשעבר: ”ועדות ההחלטה”) שמטפלות בילדים בסיכון; · ההליך המשפטי להוצאת ילדים מן הבית; · המחלוקת בין משרד הרווחה והעובדים הסוציאליים מצד אחד, ובין ציבור העולים, אנשי אקדמיה ומשפטנים מצד שני, אשר לקלות שבה ילדים מוצאים מביתם בידי פקידי סעד; · המלצות ועדת הייעוץ לקביעת סמכות ועדות ההחלטה ודרך התנהלותן מול פקידי הסעד (ועדת גילת – דוח הוועדה פורסם בחודש נובמבר 2002), שביקרה את תהליכי העבודה של פקידי הסעד ושל ועדות ההחלטה והניסיונות ליישם את ההמלצות בדוח זה; · המלצות הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה (ועדת רוט-לוי), שפורסמו בחודש פברואר 2003; · פסק-דין עקרוני של בית-המשפט העליון בנושא הוצאת ילד מן הבית.

העלאת שכר הדירה בדיור הציבורי     

תאריך: 23/11/2005
מחברת: נעמי מי-עמי
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ב-28 בנובמבר 2005, בנושא העלאת שכר הדירה בדיור הציבורי. במשרד האוצר הוחלט ליישם את החלטת הממשלה מס` 816, שהתקבלה ב-15 בספטמבר 2003, וליצור שיטת מדרוג חדשה לשכר הדירה בדיור הציבורי. השיטה החדשה תיושם מ-1 בנובמבר 2005.

זכויות וצרכים של ילדים מהגרים     

תאריך: 21/11/2005
מחברת: אליסה אודנהיימר
מחלקה: מחקר
מכתב זה נכתב לבקשת חבר הכנסת מיכאל גורלובסקי ועניינו החקיקה הקיימת בארה”ב בנושא הבטחת זכויות וצרכים של ילדים מהגרים.

חקיקה נגד אנטישמיות והכחשת השואה - מבט משווה     

תאריך: 20/09/2005
מחבר: תומר דרור
מחלקה: מחקר

שלילת דרכוני עולים שמרכז חייהם אינו בישראל - השוואת חקיקה     

תאריך: 15/09/2005
מחברת: אליסה אודנהיימר
מחלקה: מחקר
במסמך זה מוצג ההסדר בישראל בעניין מתן דרכונים לעולים חדשים ושלילתם ממי שמרכז חייהם אינו בישראל ומידע השוואתי בנושא זה במספר מדינות.

יחסה של מדינת ישראל לניצולי השואה     

תאריך: 19/07/2005
מחברת: נעמי מי-עמי
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ב-19 ביולי 2005 בנושא יחס המדינה לניצולי השואה. הנושא נדון במליאת הכנסת ב-18 במאי 2005ליחס לניצולי השואה יש היבטים חברתיים והיבטים כלכליים, והם קשורים אלה באלה. במסמך יתואר רק ההיבט הכלכלי של יחס מדינת ישראל לניצולי השואה.

מעקב אחר עריכת השיפוצים בבתים שנבנו בשיטת הבנייה הקלה     

תאריך: 13/07/2005
מחברת: נעמי מי-עמי
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ב-13 ביולי 2005 בנושא ”הבנייה הקלה – מעקב אחרי עריכת השיפוצים”. ב-11 באוגוסט 2004 התקיימה פגישה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות עם ראש הממשלה אריאל שרון בנושא מצוקת הדיור של העולים, ובין השאר הוצגה בה לפני ראש הממשלה מצוקת העולים דיירי הבנייה הקלה (ראש הממשלה שימש בתפקיד שר השיכון בתחילת שנות ה-90, שנות הבנייה הקלה). בשנים 2004 ו-2005 התנהלו דיונים אחדים בוועדה בנושא זה, והוצגה בהם מצוקת דיירי הבנייה הקלה, רובם עולים מברית-המועצות לשעבר הם קנו בתים במחיר גבוה מערכם האמיתי, ואף נטלו משכנתאות כדי לממן את הרכישה, ומאז סובלים סבל רב בשל ליקויי הבנייה שהתגלו במבנים שרכשו.

הגברת קצב העלאת הפלשמורה לישראל     

תאריך: 27/06/2005
מחברת: נעמי מי-עמי
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ב-27 ביוני 2005 בנושא הגברת קצב העלאת הפלשמורה לישראל. במסמך יימסרו נתונים כלליים על הפלשמורה וייסקרו הנושאים האלה: · האירועים המרכזיים בפרשת העלאת הפלשמורה לישראל עד להחלטת הממשלה בחודש מרס 2005; · הכדאיות הכלכלית בהגברת קצב העלאת הפלשמורה לישראל; · התקציב הדרוש להגברת קצב עליית הפלשמורה; · המצב במחנות המעבר באתיופיה; · קליטת הפלשמורה בישראל; · ההשפעה של העלאת הפלשמורה על יחסי ישראל עם אתיופיה; · בעיית יהדותם של בני הפלשמורה וזכאותם לעלות לישראל – נספח מס` 1; · מעורבות הממסד היהודי בארה”ב בפרשת הפלשמורה – נספח מס` 2.

סוגיית מתן ההקלות לתיירות מרוסיה ומחבר העמים לישראל     

תאריך: 08/06/2005
מחבר: משה ברדה
מחלקה: מידע
במסמך שהוכן לבקשת הוועדה לענייני ביקורת המדינה מוצגת סוגיית מתן הקלות לתיירים מרוסיה: נמצא כי במשרד התיירות מבקשים להקל את הליך מתן אשרת התייר לתיירים מרוסיה, או אף לבטלו כליל, ואילו במשרד הפנים ובמשרד המשפטים מסרבים לאפשר זאת, בעיקר בשל תופעת השוהים הבלתי-חוקיים.

אפליית תיירים מרוסיה     

תאריך: 08/06/2005
מחבר: משה ברדה
מחלקה: מידע
מסמך שהוכן לבקשת הוועדה לענייני ביקורת המדינה מוצגת סוגיית מתן הקלות לתיירים מרוסיה: נמצא כי במשרד התיירות מבקשים להקל את הליך מתן אשרת התייר לתיירים מרוסיה, או אף לבטלו כליל, ואילו במשרד הפנים ובמשרד המשפטים מסרבים לאפשר זאת, בעיקר בשל תופעת השוהים הבלתי-חוקיים.

פיטורי מורים עולים     

תאריך: 01/06/2005
מחברת: נעמי מי-עמי
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ב-1 ביוני 2005 בנושא פיטורי מורים שהם עולים חדשים, בעיקר מחבר המדינות. את הדיון ביקשה לזמן הגב` סופה לנדבר, יו”ר הפדרציה הארצית של ארגוני ישראלים דוברי רוסית (עולים). במכתב ליו”ר הוועדה, חה”כ קולט אביטל, טענה הגב` לנדבר כי בין המורים שקיבלו מכתבי פיטורים בימים האחרונים היה מספר גדול של מורים שהם עולים חדשים. לדבריה, הפרסומים בתקשורת והתלונות הרבות המגיעות לפדרציה מעידים על ”אחוז גבוה של מורים עולים חדשים מפוטרים”. לדברי הגב` לנדבר, ”מורים עולים חדשים יהפכו לקורבנות ראשונים של הרפורמה, וזאת למרות רמת השכלתם וניסיונם. אני רואה בזאת הפליה”. מסיבה זו ביקשה הגב` לנדבר לזמן דיון דחוף בוועדה.

הקלת נטל המשכנתה על עולים נזקקים     

תאריך: 29/05/2005
מחברת: רוני בר נתן
מחלקה: מידע
עניינו של מסמך זה הם נוהלי העבודה של הוועדה הבין-משרדית לחריגים (להלן הוועדה המיוחדת) המסייעת ללווים המתקשים בהחזר המשכנתה, את תקציב הוועדה ופילוח החלטות הוועדה לשנים 2004 – 2005.

יהדות מרוקו – עלייה וקליטה     

תאריך: 22/05/2005
מחברת: נעמי מי-עמי
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב על-פי הזמנת חה”כ קולט אביטל לכבוד יום יהודי מרוקו בכנסת. שורשי הקהילה היהודית במרוקו עתיקים מאוד, נראה שמקורה בתקופת חורבן בית ראשון, במאה ה-6 לפני הספירה. בעת שהוקמה מדינת ישראל, בשנת 1948, חיו במרוקו קרוב לרבע מיליון יהודים, אך שלושה גלי יציאה עיקריים, הקשורים לכיסופיהם לארץ-ישראל מחד גיסא ולאירועים ההיסטוריים בישראל ובמרוקו מאידך גיסא, רוקנו אותה כמעט כליל מיהודיה. לא כל היהודים שהיגרו ממרוקו עלו לישראל: חלקם הגיעו לאירופה, בעיקר לצרפת, ואחרים הגיעו לארצות-הברית או לקנדה, אך רוב יהודי מרוקו בחרו לעלות לישראל ולהישאר בה, למרות הקשיים הרבים שעמדו בפניהם.

גיור     

תאריך: 17/03/2005
מחברת: רוניה בריטברד
מחלקה: מחקר
במסמך נסקרים הליכי הגיור ומובאים נתונים על מספר המתגיירים ומדינות המוצא שלהם.

מדיניות והתערבות בקליטת נוער וצעירים עולי אתיופיה – מעקב אחר יישום דוחות והחלטות בנושא     

תאריך: 30/01/2005
מחבר: יהודה טרואן
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת דיון בנושא ”מדיניות והתערבות בקליטת נוער וצעירים יוצאי אתיופיה – מעקב אחר יישום דוחות והחלטות בנושא”. במסמך מובאים נתונים על ממדי הפשיעה, על בני נוער בסיכון ועל צריכת הסמים והאלכוהול בקרב בני נוער עולי אתיופיה. כמו כן, נסקרות תוכניות ממשלתיות ותוכניות אחרות שנועדו להתמודד עם התופעות הללו, ובכללן תוכניות לתגבור לימודים ולהעשרה.

הרחקת בעלי אשרת עולה     

תאריך: 14/12/2004
מחברת: דינה צדוק
מחלקה: מידע
מכתב לקראת ישיבה משותפת של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות והוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים לציון יום המהגר הבין-לאומי. במכתב נתוני משרד הפנים ומינהלת ההגירה בדבר הרחקה מישראל.

בעיית הפנסיה של העולים במגזר הציבורי     

תאריך: 30/11/2004
מחברת: דינה צדוק
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת לקראת דיון בנושא ”בעיית הפנסיה של מורים עולים”. המסמך מציג את בעיית הפנסיה של עולים במגזר הציבורי אשר אינם מצליחים בתקופת עבודתם בארץ לצבור פנסיה שתספיק למחייתם לאחר הפרישה. בעיה זו אינה ייחודית לעולים במגזר הציבורי אלא מאפיינת את כלל העולים, ועל כן המסמך יעסוק גם בבעיית העולים כולם. המסמך מציג את הבעיה, את גורמיה האפשריים, את היקפה, פתרונות שהיו נהוגים בעבר ופתרונות המוצעים כיום.

אומדן עלות ראשוני להקמת חברה לפי הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ה-2004      

תאריך: 24/11/2004
מחבר: אליעזר שוורץ
מחלקה: מחקר
במסמך זה מוצג אמדן לעלות פעילותה של חברה שתוקם לצורך איתור והשבת נכסים של נספי שואה בהתאם להצעת חוק נכסים לנספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ה- 2004.

קשייהם של גמלאים עולים בהחזר המשכנתה     

תאריך: 21/11/2004
מחברת: רוני בר נתן
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא הקשיים שיש לעולים גמלאים בתשלום המשכנתה, בעקבות פניות בנושא זה שהגיעו אל הוועדה במהלך החודשים האחרונים. במסמך יוצגו נתונים כלליים וכן יוצגו בו הנושאים האלה: ההטבות שניתנות לעולים בתחום הדיור, טענות שמעלים ארגונים רלוונטיים בדבר קשיים שיש לעולים גמלאים בהחזר המשכנתה, הפתרונות הקיימים המאפשרים לסייע למי שאינו עומד בהחזרי המשכנתה ופתרונות אפשריים שמציעים גורמים הנוגעים בדבר.

תקציב המדינה לילדים ולבני נוער עולים- שנת - 2004      

תאריך: 09/11/2004
מחברת: תמר מרכוס
מחלקה: מידע
במסמך זה מוצגים התקציבים הייחודיים שמשרדי הממשלה מקצים לילדים ולבני נוער עולים. בבחינת התקציבים בחרנו להתמקד במשרדי הממשלה האלה: המשרד לקליטת העלייה, משרד הרווחה, משרד החינוך, התרבות והספורט ומשרד הבריאות. הנחנו כי במשרדים אלו נעשית העבודה העיקרית למען אוכלוסייה זו, ולכן בהם מרוכזים התקציבים העיקריים המיועדים לתחום.

הליכי גיור בחוץ-לארץ     

תאריך: 13/10/2004
מחברת: דינה צדוק
מחלקה: מידע
המסמך הוכן לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות וסוקר את הליכי הגיור הנערכים מחוץ לישראל ואת שאלת ההכרה בהם כאשר הגר מגיע לארץ. מהמדמך עולה כי יש הבדלים רבים באופן עריכת הגיור בחוץ-לארץ, בין זרמי היהדות ובין הקהילות השונות במדינות השונות. כמו כן עולה מהמסמך בעניין ההשלכות של גיור שנערך בחוץ-לארץ וההכרה בו בארץ כי מבחינה אזרחית-משפטית, על-פי פסיקת בית-המשפט העליון, מי שהתגייר בחוץ-לארץ בכל קהילה שהיא זכאי להירשם כיהודי במרשם האוכלוסין; מעמד של עולה יינתן אך ורק למי ששהה בקהילה שבה התגייר למשך שנה לפחות לאחר סיום הליך הגיור. מבחינה דתית-הלכתית, בית-הדין הרבני בארץ מכיר אך ורק בגיור שערכו רבנים מהזרם האורתודוקסי – ואף לא בכל גיור שערכו רבנים מזרם זה.

קריטריונים לקביעת תעריפי ארנונה עירונית     

תאריך: 01/09/2004
מחברת: תמר מרכוס
מחלקה: מחקר
המסמך סוקר את הקריטריונים לקביעת תעריפי ארנונה עירונית תוך התמקדות בעסקים של עולים חדשים.

גופים המסייעים לעסקים קטנים ובינוניים של עולים חדשים     

תאריך: 03/08/2004
מחברת: אפרת קאול-גרנות
מחלקה: מידע
במסמך זה, אשר נכתב לבקשת חה”כ מרינה סולודקין, נסקר הסיוע שנותנים גופים שונים בישראל לעסקים קטנים ובינוניים של עולים חדשים.

סיוע לעסקים קטנים ובינוניים מטעם הרשות לעסקים קטנים ובינוניים והקרן לסיוע לעסקים קטנים     

תאריך: 13/07/2004
מחברת: אפרת קאול-גרנות
מחלקה: מידע
במסמך זה, שנכתב לבקשת חה”כ מרינה סולודקין, נסקר הסיוע הניתן לעסקים קטנים ובינוניים מטעם הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל ומטעם הקרן לסיוע לעסקים קטנים, בהתמקדות בשאלה אם קיימים קריטריונים נפרדים לסיוע לעולים חדשים.

תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנת 2004 המיועד לעולים חדשים      

תאריך: 13/07/2004
מחברת: תמר מרכוס
מחלקה: מחקר
המסמך עורך סקירה תמציתית של תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנת 2004 תוך התמקדות בפתרונות דיור וסיוע אחר אותו הוא מציע לאוכלוסיית העולים החדשים.

ייצוגם של עולי חבר המדינות בשירות הציבורי בישראל     

תאריך: 11/05/2004
מחברות: אלה הלר, מיכל קורא
מחלקה: מחקר
המחקר שהוזמן ע”י חה”כ יורי שטרן בודק את השתלבות עולי שנות ה-90 מחבר המדינות בממשל הציבורי. חלקו הראשון של המחקר סוקר את השתלבות העולים בכלל שוק העבודה על-סמך ספרות מחקר ונתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. החלק האמפירי בודק את הקליטה המספרית של העולים וכן את ייצוגם בדרגות הבכירות בשירות המדינה, במשטרת ישראל,במשרד הביטחון, במוסד לביטוח לאומי וברשויות המקומיות באזור הצפון, בהשוואה לזו של עולי שנות ה-70 ולילידי ישראל. ממצאי המחקר מלמדים כי 1. שיעור התעסוקה של עולי חבר המדינות בשנות ה-90 בשוק העבודה בכללו זהה ואף גדול מזה של עולי שנות ה-70 ושל ילידי ישראל. 2. הייצוג של עולי חבר המדינות בשנות ה-90 במוסדות השירות הציבורי שנחקרו נמוך מזה של שתי קבוצות האוכלוסייה האחרות, ואף נמוך במידה מחלקם באוכלוסייה בגיל העבודה. יוצא מהכלל הוא ייצוגם הגבוה על-פי שני פרמטרים אלו בדירוג המקצועות הרפואיים . 3. ייצוגם של יוצאי חבר המדינות שעלו השנות ה-90 בדרגות הבכירות בשירות הציבורי קטן במידה ניכרת מהייצוג היחסי בדרגות אלו של ילידי ישראל ומהייצוג היחסי של יוצאי חבר המדינות שעלו בשנות ה-70. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם נתוני השכר והסטטוס של יוצאי חבר המדינות שעלו בשנות ה-90 בשוק העבודה בכללותו.

60 שנה להצלת יהדות בולגריה     

תאריך: 23/03/2004
מחברת: מיכל כספי
מחלקה: מידע
להלן מוצגת סקירה היסטורית קצרה אודות היהודים בבולגריה טרם מלחה”ע השניה והסיבות אשר הובילו לעלייתם לארץ ישראל.

מעמדם החוקי של ילדי עולים בישראל     

תאריך: 02/03/2004
מחברות: אביטל אפל, יפעת שחק
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת דיון משותף של וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות והוועדה לזכויות הילד. במסמך מוצגים הסדרים לשהייה חוקית בישראל, נסיבות עיקריות שבגינן ניתן לקטינים מעמד חוקי שאינו אזרחות והגורמים העיקריים לכך שקטינים נותרים ללא מעמד חוקי. כן מוצגים קשיים המתעוררים בסוגיית מעמדם החוקי של קטינים ומדיניות משרד הפנים.

מודעותם של דוברי ערבית, רוסית ואמהרית לזכויותיהם במוסד לביטוח לאומי     

תאריך: 01/03/2004
מחברת: יפעת שי
המסמך הוכן לבקשת הוועדה לפניות הציבור שקיימה ישיבה בנושא בעקבות פניות רבות המגיעות לוועדה שמהן עולה כי אוכלוסייה זו אינה מודעת לזכויותיה ואינה תובעת את מכלול הזכויות המגיעות לה מהמוסד לביטוח לאומי. המסמך שלהלן מציג את עמדות המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה ומשרד הקליטה בנושא הנדון.

סקירת השינויים שנעשו במהלך השנים בזכויות תלמידים עולים בבחינות הבגרות     

תאריך: 27/01/2004
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. במסמך התמקדות בשינוי נוהלי משרד החינוך באשר לזכויות תלמידים עולים בבחינות הבגרות.

הגירה וקליטת הגירה     

תאריך: 26/01/2004
מחבר: אלעד ואן גלדר
מחלקה: מידע
במסך מובאים נתונים אודות הגירה וקליטת הגירה בארה”ב ובאירופה. מוצגים סוגי ההגירה העיקריים, פערים כלכליים בין המהגרים לחברה הקולטת ונתונים אודות מהגרים סלאבים ומוסלמים.

חיוב תלמידי תיכון עולים מאתיופיה שגילם מעל 18 בתשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות     

תאריך: 06/01/2004
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת ישיבה משותפת של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ושל הוועדה לקידום מעמד הילד. במסמך נבחנת סוגיית חיוב תלמידי תיכון עולים מאתיופיהמעל גיל 18 בתשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

סיוע מיוחד הניתן לעולי ארגנטינה ואורוגוואי     

תאריך: 21/12/2003
מחברת: אביטל אפל
המסמך מתמקד בסיוע המיוחד הניתן לעולי ארגנטינה ואורוגוואי, בעיקר על-ידי הסוכנות היהודית.

ההשפעה של דחיית גיל הפרישה על ציבור העולים     

תאריך: 15/12/2003
מחברות: דפנה בן-פורת, אפרת קאול-גרנות
המסמך עוסק בהשפעה שתהיה לדחיית גיל הפרישה לפנסיה, המוצעת במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס”ד-2003, על ציבור העולים. יודגש כי המסמך אינו עוסק בשאר השינויים בקרנות הפנסיה המוצעים באותה מסגרת.

זכויות עולים עם מוגבלות     

תאריך: 01/12/2003
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
מסמך זה הוכן עבור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ומתמקד בקשיים העיקריים הניצבים בפני עולים בעלי מוגבלויות.

מעמדם של תושבים חוזרים     

תאריך: 17/11/2003
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
המסמך מתמקד בביטול הטבות מס ומכס שניתנו לתושבים חוזרים ובתיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי העוסק בהגבלת זכאותם של תושבים חוזרים לשירותים רפואיים במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי.

מטהרי מים ביתיים     

תאריך: 17/11/2003
מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור קיימה ישיבה בנושא בעקבות פניית רשות ההסתדרות לצרכנות. לפיה שיטות השיווק מלוות לעתים בהטעיה ובניצול מצוקה של אוכלוסיות חלשות כגון עולים, קשישים ועוד. מסמך זה מציג רקע כללי על שוק מטהרי המים בישראל ויובאו דברים שנאמרו במכון התקנים, במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ובמשרד הבריאות בעניין זה.

בעיית השימוש בסמים בקרב עולים     

תאריך: 17/11/2003
מחבר: ברוך לוי
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה למאבק בנגע הסמים בסוגיית השימוש בסמים בקרב עולים. במסמך מוצגים נתונים על שיעור המשתמשים בסמים בקרב עולים, על מאפייני אוכלוסיית המשתמשים ועל הטיפול של הגורמים הנוגעים בדבר בתופעה. כמו כן, המסמך סוקר מחקרים של הרשות למלחמה בסמים בסוגייה זו.

קליטת תלמידים עולים במערכת החינוך     

תאריך: 04/11/2003
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת דיון משותף של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות וועדת החינוך והתרבות במסגרת סדרת דיונים משותפים של הוועדות בנושאקליטת תלמידים עולים במערכת החינוך. במסמך מוצגים נתונים על נשירת תלמידים שהם עולים חדשים ועל הישגיהם הלימודיים ומעקב אחר מימוש החלטות ועדות הכנסת ומשרד החינוך בנושא.

קהילת יוצאי אתיופיה: תמונת מצב, פערים וטענות לאפליה      

תאריך: 22/07/2003
מחברת: רחל ורצברגר
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת מיכאל איתן, והוא מציג תמונת מצב של קהילת יהודי אתיופיה בישראל בכמה היבטים: נתונים דמוגרפיים, סיוע בסל קליטה, דיור, תעסוקה, חינוך, עבריינות נוער ושירות בצה”ל. נוסף על כך המסמך מציג טענות על אפליה של יוצאי אתיופיה בישראל

הטבות הניתנות לעולים חדשים יוצאי ברית-המועצות לשעבר, אתיופיה ותימן     

תאריך: 21/07/2003
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לבקשת חברת-הכנסת גילה גמליאל. במסמך נסקר הסיוע הניתן לעולים חדשים יוצאי ברית-המועצות לשעבר, אתיופיה ותימן, בשלושה תחומים: חינוך, סל קליטה ודיור.

היבטים של יישום דוח ועדת שושני על קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי-ספר     

תאריך: 21/07/2003
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב עבור ועדת העליה, הקליטה והתפוצות, והוא עוסק בהשלכות של יישום דוח שושני על קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה במסגרות לימודיות הנמצאות מחוץ ליישובים בהם הם מתגוררים.

גיור עולים     

תאריך: 25/06/2003
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העלייה הקליטה והתפוצות בנושא גיור עולים. במסמך התמקדות באוכלוסיית עולי מדינות ברית המועצות לשעבר: מוצגים בו נתונים על היקף אוכלוסיית העולים שאינם יהודים ועל היקף הגיורים בישראל, ומתוארים בו הליך הגיור, המוסדות העוסקים בגיור

עבריינות בקרב בני-נוער עולים חדשים      

תאריך: 04/06/2003
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע

התוכנית הכלכלית לשנת 2003 – סקירת הקיצוצים בתחומי העלייה, הקליטה והתפוצות     

תאריך: 08/04/2003
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: כלכלה
מטרת המסמך המסמך סוקר את ההחלטות המשפיעות על תחומי העלייה, הקליטה והתפוצות בתוכנית הכלכלית לשנת 2003. הסקירה כוללת גם את תגובת המשרדים הרלוונטיים לקיצוצים הצפויים ותחזית של השפעת הקיצוצים המוצעים על ציבור העולים החדשים.

גודלן של קהילות יהודיות ומוסלמיות במדינות מערב אירופה     

תאריך: 16/03/2003
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע

קיצוצי תקציב בתחומים המשפיעים על עולים חדשים בשנת 2002 ובהצעת התקציב לשנת 2003      

תאריך: 15/10/2002
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: כלכלה
במסמך מוצגת סקירה של מספר קיצוצים המשפיעים על עולים חדשים ושנערכו בשנת 2002 ובהצעת התקציב לשנת 2003. הקיצוצים הם בתחומים הבאים: תוכניות להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה, סיוע לדיור - משכנתאות וסיוע בשכר דירה; והקיצוצים בתקציב המשרד לקליטת העלייה.

שירותי דת לעדה האתיופית     

תאריך: 04/09/2002
מחברים: אלעד ואן גלדר, אודי שפיגל
מחלקה: מידע
המסמך מציג את הבעיות בהם נתקלים עולי אתיופיה בבואם לקבל שירותי דת מהמועצות הדתיות, ובייחוד בתחום פתיחת תיקי נישואין ורישום נישואין.

זכויות סבים וסבתות שעלו לארץ עם נכדיהם     

תאריך: 22/07/2002
מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור דנה בנושא ”סבים וסבתות שעלו לארץ עם נכדיהם ללא הוריהם הביולוגיים” בעקבות פניות שונות שהגיעו לידי הוועדה. מהפניות עלה כי משפחות אלו ניצבות למול קשיים חוקיים וביורוקרטיים המעכבים סיוע וזכאויות. המסמך מנסה לעמוד על היקף התופעה.

הרפורמה במס - מיסוי בינלאומי והשלכותיו לגבי עולים ותיקים     

תאריך: 14/06/2002
מחברים: אביטל אפל, מוחמד סייד-אחמד
מחלקה: מחקר
המסמך כולל סקירה בנושא השפעת הרפורמה במס, כפי שהוצעה על-ידי ועדת רבינוביץ, על עולים, בעיקר ותיקים.

מצב הקליטה של העולים החירשים     

תאריך: 02/06/2002
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
מסמך זה כולל סקירה בנושא הקשיים העיקריים העומדים בפני עולים חדשים שהם חירשים.

מגמות אנטישמיות בשנת 2001 ובתחילת שנת 2002      

תאריך: 02/06/2002
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
במסמך מוצגת סקירה של המגמות ביחס לפעילות האנטישמית בשנת 2001 ובתחילת שנת 2002. המסמך כולל התייחסות לאירועים מרכזיים אשר השפיעו על פעילות זו, וכן כולל בחינה קצרה של פעילות זו במדינות ובאזורים שונים בעולם.

חישוב פנסיה של עולים שעלו מגיל 50 ומעלה ע”י קרן מבטחים     

תאריך: 29/04/2002
מחברת: יפעת שי
מפניות שהגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור עלה כי בחוברת מידע בנושא ”תעסוקה בישראל”, שיצאה מטעם משרד הקליטה והסוכנות היהודית בשנים 1996 ו – 1998 פורסם כי עולים שעלו לארץ בגיל 50 ויותר, והתחילו לעבוד תוך שנתיים מיום עלייתם לארץ, יקבלו עבור 10 שנות עבודה.

אולפנים להנחלת הלשון העברית     

תאריך: 04/03/2002
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
מסמך זה כולל סקירה בנושא אולפנים להנחלת הלשון העברית לעולים מבוגרים. במסמך מוצגים סוגי האולפנים, מידע אודות ארגון וניהול האולפנים ועיקר הבעיות בפעילות האולפנים כפי שהועלו על-ידי גורמים שונים העוסקים בנושא.

עשור לנעל”ה     

תאריך: 19/02/2002
מחברת: שירה בן ששון-פורסטנברג
מחלקה: מידע
המסמך הוגש לוועדת החינוך והתרבות לרגל חגיגות עשור לנעל”ה בכנסת. נעל”ה היא תכנית במסגרתה מגיעים לישראל בני נוער יהודיים מהתפוצות, נעל”ה= נוער עולה לפני הורים.

הכשרת עובדים במפעלים     

תאריך: 19/02/2002
מחבר: אמיר לופוביץ
מחלקה: מידע
מסמך זה נכתב בעקבות בקשתה של ועדת הכלכלה של הכנסת. במסמך יש סקירה של מספר מסגרות המשמשות להכשרת עובדים במפעלים, וביניהן גם מסגרות המשמשות עולים חדשים. מסגרות אלה מופעלות על ידי על ידי משרדי ממשלה שונים. נמצא כי מסגרות אלה שונות במטרותיהן

אזרחות מתוקף נישואין     

תאריך: 12/02/2002
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
בחינת מתן הקלות בהליך ההתאזרחות לאנשים אשר נישאו לתושבי המדינה בה הם הגישו את בקשת ההתאזרחות. במסמך נבחנו קיומן של הקלות במדינות הבאות: צרפת, גרמניה, ארה”ב, בריטניה, ניו-זילנד, אוסטרליה, קנדה ושוויץ.

מקבצי דיור     

תאריך: 01/01/2002
מחברת: מיכל כספי
מחלקה: מידע
מסמך משותף לוועדת עליה וקליטה ולוועדת הכלכלה ועוסק בנושא בניית מקבצי דיור כפתרון למצוקת המגורים של עולים חדשים, על ידי מדינת ישראל.

מימון פעילות תנועות הנוער בקרב עולים חדשים     

תאריך: 20/11/2001
מחברים: אביטל אפל, יובל בנזימן
מחלקה: מידע
המסמך כולל תיאור של הליך התקצוב של פעילות תנועות הנוער בקרב עולים חדשים.

הנשירה מבתי-הספר בקרב תלמידים עולים - המלצות לצמצום התופעה     

תאריך: 05/11/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מחקר
מסמך זה כולל סקירה של הקשיים העיקריים שבהם נתקלים התלמידים העולים: קשיים ברכישת השפה העברית, קשיים הקשורים בתחושות ניכור וקשיים הקשורים למשפחות התלמידים העולים. בכל נושא פורטו המלצות כלליות או ספציפיות של מומחים שונים, לצורך התמודדות עם הקשיים שהוזכרו.

מנטרלי אסון צ`רנוביל     

תאריך: 29/10/2001
מחברת: יפעת שי
מחלקה: מידע
על פי החוק הרוסי, מעת עלייתם ארצה איבדו הליקבידטורים את זכאותם לפיצויים ולמענקים שונים מממשלת רוסיה. מתוך רצון לסייע לליקבידטורים ומתוך הכרה בחשיבות פעילותם, חוקקה הכנסת את ”חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ`רנוביל, התשס”א – 2000”.החוק נכנס לתוקף ב- 14

זכויות עולים     

תאריך: 21/10/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
אוגדן זה כולל מידע אודות: הזכאים לסיוע משרד הקליטה, אפשרויות הקליטה הקיימות כיום, סיוע כספי לעולים, לימודי עברית באולפנים, זכויות תלמידים עולים במערכת החינוך, זכויות עולים בתחומים: דיור, תעסוקה, יזמות עסקית, סיוע לצעירים ולסטודנטים, קליטה במדע וסיוע לחייל.

תקציב משרד לקליטת העלייה לשנת 2002 - הצעות משרד האוצר ומשרד לקליטת העלייה     

תאריך: 14/10/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
מסמך זה כולל השוואה בין הצעות התקציב לשנת 2002 של משרד האוצר לעומת הצעת התקציב של המשרד לקליטת עלייה.

הרפובליקה הסלובקית     

תאריך: 02/09/2001
מחברות: אביטל אפל, יהודית גלילי
מחלקה: מידע
מסמך זה הוכן עבור המחלקה לקשרי חוץ של הכנסת וכולל נתוני רקע על הרפובליקה הסלובקית ומידע אודות סלובקיה בתקופת מלחמת העולם השנייה, יהדות סלובקיה בתקופת מלחמת העולם השנייה, הקהילה היהודית בסלובקיה כיום, ומידע על יחסי ישראל-סלובקיה.

נוהלי חברת ”עידוד” בע”מ להבטחת החזר הלוואות הניתנות לעולים     

תאריך: 23/07/2001
מחבר: עוגן גולדמן
מחלקה: מידע
מסמך זה מציג סקירה על הערבויות בהם מחוייבים עולים המקבלים מענקים והלוואות ממשרד הקליטה.

יישום דוח וועדת אביקסיס לקידום חינוך יוצאי אתיופיה     

תאריך: 09/07/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
המסמך מכיל סקירה של דוח וועדת אבקסיס אשר בחן את צורכיהם החינוכיים של תלמידים יוצאי אתיופיה, ואת יישומו על ידי משרד החינוך.

מדיניות הפיזור של עולי אתיופיה וקליטתם במערכת החינוך     

תאריך: 09/07/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
במסמך נבחנת מדיניות המשרד לקליטת עליה כלפי עולי אתיופיה בתחום הדיור, ומדיניות משרד החינוך בנושא פיזור תלמידים עולי אתיופיה באותה הרשות בין בתי ספר שונים.

מדיניות לשונית - היחס לשפת המוצא של העולים     

תאריך: 24/06/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
בחינת מדיניות משרד החינוך ביחס לשפת המוצא של עולים חדשים.

הקיצוצים בתקנות התקציביות הנוגעות לתלמידים עולים במשרד החינוך     

תאריך: 24/06/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
סקירת הקיצוצים בתקציב משרד החינוך לשנת 2001 בתקנות הנוגעות לתלמידים עולים, וסקירת התוכניות שנפגעו כתוצאה מהקיצוץ התקציבי.

הקניית הלשון העברית לתלמידים עולים במערכת החינוך     

תאריך: 18/06/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
המסמך מכיל בחינת לימוד השפה העברית בבתי ספר ובאולפניות, תוך שימת דגש על הבעיות בהוראת השפה.

בעיית השימוש בסמים בקרב עולים חדשים יוצאי מדינות חבר העמים      

תאריך: 22/05/2001
מחברת: יפעת שחק
מחלקה: מידע
מסמך זה מביא נתונים ומאפיינים לגבי משתמשים בסמים שהינם עולים חדשים יוצאי חבר העמים. בנוסף עוסק המסמך בטיפול ובסיוע הניתן על-ידי הרשויות השונות למשתמשים אלו.

פיצויים ותשלומים אחרים להם זכאים ניצולי שואה בישראל     

תאריך: 01/05/2001
מחברת: ורד ישולה
מחלקה: מידע
בישראל חיים כיום כ- 230,000 תושבים אשר חיו בין השנים 1933-1945 במדינות שהיו תחת המשטר הנאצי, או במדינות שהיו תחת השפעה ישירה של המשטר הנאצי. כ- 110,000 מכלל ניצולי השואה בישראל מקבלים תשלומי קצבה חודשית מהלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר, ממשלת גרמניה או מועידת התביעות - קרן סעיף 2. מסקירת שלושת המקורות המעניקים תשלומים חודשיים לניצולי השואה ביראל עולה כי ישנם הבדלים ניכרים בסכומי הסיוע ובתנאים הנלווים המוענקים לניצולים מאותם המקורות. בנוסף, בשנים האחרונות הוקמו על-ידי ממשלות וחברות ברחבי אירופה קרנות המשלמות סכום חד פעמי לניצולי שואה. מסמך זה מציג נתונים לגבי התשלומים והמענקים להם זכאים ניצולי השואה בישראל.

פרוייקט ”הזדמנות שניה”     

תאריך: 23/04/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
דף מידע בנושא פרוייקט ”הזדמנות שנייה” המיועד לאנשים אשר חזרו לארץ המוצא ממנה עלו לאחר שניצלו את זכויות העולה שניתנו להם ומעוניינים לנסות ולעלות לארץ בשנית.

קליטה קהילתית של עולי ארגנטינה ברשויות המקומיות     

תאריך: 23/04/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
במסמך מוצגת סקירה של פרוייקט הקליטה הקהילתית של עולי ארגנטינה. המסמך כולל נתוני רקע על הקהילה היהודית בארגנטינה, נתונים על העלייה מארגנטינה לישראל, סקירת מטרות הפרוייקט והגורמים השותפים לו, דוגמא לפרוייקט של קליטה קהילתית בקריית ביאליק, ובעיות תקציביות.

אנטישמיות ופעילות אנטי-יהודית בצרפת     

תאריך: 26/03/2001
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
בשנתיים האחרונות עלה מספר גילויי האנטישמיות ברחבי העולם, ובעיקר גברה חומרת האירועים. מסמך זה מציג סקירה של גילויי האלימות בתקופה האחרונה כנגד הקהילה היהודית באירופה בכלל והקהילה היהודית בצרפת בפרט.

הצעת חוק שיעורי העזר לתלמידים עולים, התש”ס-2000     

תאריך: 18/03/2001
מחבר: אודי שפיגל
מחלקה: מידע
מסמך זה מציג את הצעת החוק המציעה לאפשר מתן שיעורי עזר לתלמידים עולים חדשים ובוחנת את משמעויותיה. במסמך עולה תהייה האם הצעה זו אמנם יעילה לטיפול בבעיית הנשירה של תלמידים עולים.

מדיניות בניית הוסטלים לקשישים – תכנון לטווח ארוך     

תאריך: 26/02/2001
מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור דנה בנושא נוכח המחסור של כ – 30 אלף דירות לקשישים במסגרת הדיור הציבורי. המסמך עומד על היקף הבעיה ועל המדיניות המתוכננת מצד משרדי הממשלה להתמודד עימה.

נשירת תלמידים עולים ממערכת החינוך     

תאריך: 13/12/2000
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
הצגת נתונים על נשירת תלמידים מבתי הספר של משרד החינוך. המסמך כולל: נתונים על נשירה גלויה (מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה); נתונים על נשירה סמויה (מתוך נתונים ממשרד החינוך אגף שח”ר ומתוך מחקרים של מכון ג`וינט-ברוקדייל); הטיפול של משרד החינוך במניעת נשירה בקרב תלמידים-עולים; נספח: מאפייני הנשירה והניתוק בקרב בני נוער-עולים מבריה”מ לשעבר ומאתיופיה.

הבעיות והקשיים של משרד העבודה והרווחה הבטיפול בילדים ובבני נוער עולים     

תאריך: 13/11/2000
מחברת: אביטל אפל
מחלקה: מידע
על רקע פניות שהופנו לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות מגורמים שונים, אשר נגעו לקשיים של מערכת הרווחה לתת מענה לבני נוער נזקקים ככלל ולבני הנוער העולים בפרט, הוחלט לבחון את סוגיית הטיפול של מנגנוני הרווחה בבני נוער עולים. במסמך זה תוצגנה הבעיות הכלליות בטיפול בבני נוער, תוך התייחסות פרטנית לבעיות הייחודיות במתן המענה למגזר העולים.

היחסים בין עולי חבר העמים לבין הישראלים הותיקים והתפיסות ההדדיות שלהם      

תאריך: 01/09/2000
מחברות: נלי אליאס, מיכל בר-אילן-ירושלמי, שרון סופר
מחלקה: מידע
סקירת ספרות מחקרית בנושא היחסים בין עולי חבר העמים לבין האוכלוסייה הוותיקה בישראל. המסמך פותח בהצגת המודלים המקובלים בספרות לתיאור קליטה תרבותית ומציע מודל חלופי - מודל דו שיח כמאפיין את היחסים בין הקבוצה הקולטת לקבוצה הנקלטת וכבסיס לבחינת הדימויים

דו”ח בן-בסט: השלכות על עולים חדשים (התייחסות ה-ממ”מ)     

תאריך: 01/06/2000
מחבר: מוחמד סייד-אחמד
מחלקה: מידע
מסמך זה מפרט את ההשלכות (הישירות והעקיפות) האפשריות על ציבור העולים כתוצאה מהשינויים בתקופת הפטור ממס. המידע מתבסס על מסמכים וניירות עמדה שהועברו לוועדת הכספים של הכנסת על-ידי גורמים שונים ועל-ידי הציבור הרחב.