עמוד הבית אודות מחקרים דפי מידע הודעות משוב ויצירת קשר mmm@knesset.gov.il
מחקרים / חיפוש במסמכים
חיפוש בעזרת גוגל חיפוש לפי ועדות מילת מפתח / כותרת המסמך מסמכים מהשנה האחרונה
לחיפוש חדש
תוצאות חיפוש

מסמכים בתחום עיסוק של פניות הציבור
162 מסמכים נמצאו
סיוע במגורים בשכירות ובדיור ציבורי למשפחות ולזוגות צעירים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/6/2016 מחבר: אהוד בקר
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת ישראל אייכלר, יושב-ראש הוועדה לפניות הציבור, לקראת דיון בוועדה בנושא שבנדון. להלן יוצג מידע על ההליכים והקריטריונים לקבלת סיוע בשכר דירה ודיור ציבורי וייסקרו נתונים הקשורים לנושאים אלו, ובכלל זאת מידע על בעיות במיצוי זכויות על ידי הזכאים להן. בהתאם לבקשת הוועדה מסמך זה עוסק רק בסיוע הניתן ממשרד הבינוי והשיכון (להלן: המשרד) וממוקד בסיוע הניתן למשפחות ולזוגות צעירים לשכירת דירה בשוק הפרטי או בדיור הציבורי.
עיקול מיטלטלין במערכת ההוצאה לפועל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/2/2016 מחברת: ראדה חסייסי
הכרה במבוטח כסיעודי על ידי חברות הביטוח הפרטיות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/1/2016 מחבר: אהוד בקר
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת ישראל אייכלר, יושב-ראש הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, לקראת דיון בוועדה בנושא שבנדון. להלן הסבר קצר על אופן ההכרה במבוטח כסיעודי על-ידי המוסד לביטוח לאומי ועל-ידי חברות הביטוח הפרטיות. בהצגת החברות הפרטיות יושם דגש על ההבדלים בינן לבין המוסד לביטוח לאומי ועל אופן הטיפול בפניות ציבור על-ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: האגף), המשמש כרגולטור על פעילות החברות הפרטיות (ראש האגף מכונה בהקשר זה הממונה על הביטוח).
מידע על סגירת סניפי בנקים וצמצום שירותים בסניפים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/12/2015 מחבר: עדו אבגר
מסמך זה נכתב לקראת דיון הוועדה לפניות הציבור בראשות חבר הכנסת ישראל אייכלר בנושא: פניות ציבור לגבי סגירת סניפים וצמצום שירותים ללקוחות הבנקים. במסמך יובא רקע כללי על מערכת הבנקאות בישראל ועל השינויים באופן צריכת השירותים הבנקאיים בשנים האחרונות, ולאחר מכן יוצגו הנהלים הקיימים בנושא פיקוח על פתיחה וסגירה של סניפי בנק ועל העברת שירותים בנקאיים משירות אנושי למכונות אוטומטיות, וכן על השירות שניתן ללקוחות במקרים אלו. כמו כן יוצגו במסמך נתונים על היקף השינויים האלה, ולבסוף יובאו התייחסויות המפקח על הבנקים, איגוד הבנקים והבנקים עצמם לנושא
טיפול תאגידי המים בסוגיות צרכניות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/11/2015 מחבר: עדו אבגר
מסמך זה נכתב לקראת דיון הוועדה לפניות הציבור בנושא הצורך בהקמת ועדת חריגים בתאגידי מים, ביום 10 בנובמבר 2015. הדיון התקיים בעקבות פניות רבות שהגיעו לוועדה בנושא התנהלות תאגידי המים. במסמך נסקרים תעריפי המים, ההטבה הקיימת בצריכת מים לזכאים, הטיפול בחובות כספיים, לרבות סוגיית ניתוק אספקת המים לחייבים, ושירות הלקוחות בתאגידים.
העסקת עובדים במנוחה השבועית הסדרת הסוגיה והפיקוח עליה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/10/2015 מחבר: עדו אבגר
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור בראשות חבר הכנסת ישראל אייכלר, לקראת דיון ב-12 באוקטובר 2015 בנושא: אפליית עובדים שומרי שבת בתעסוקה. במסמך תיסקר החקיקה הרלוונטית לנושא ויוצגו נתונים על מספר הגופים שיש להם היתר להעסיק עובדים במנוחה השבועית, על מספר המועסקים בעת המנוחה השבועית, על מקרים של אפליה על רקע סירוב עובדים לעבוד במנוחה השבועית ועל הטיפול במקרים אלו על-ידי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
השירות בקווי התחבורה הציבורית לצפת ולמירון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/7/2015 מחבר: עדו אבגר
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור לקראת דיון ב-6 ביולי 2015 בנושא: פניות ציבור לגבי תחבורה ציבורית בצפון. במסמך מובא בקצרה הרקע הרלוונטי להבנת הנושא, מוצגים נתונים על קווי התחבורה הציבורית לצפת ולמירון ומהם בשגרה, מפורטים הכללים לתגבור נסיעות ליעדים אלה במועדים מיוחדים ומוזכרים הטיפול בפניות הציבור והפיקוח של משרד התחבורה על מפעילי התחבורה הציבורית.
מידע לקראת דיון בנושא ”עיזבון דיגיטלי”
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/11/2014 מחבר: רועי גולדשמידט
המידע שלהלן נכתב לקראת דיון בוועדה לפניות הציבור של הכנסת בראשות חברת הכנסת עדי קול בנושא ”מה יקרה לישות הדיגיטלית שלי לאחר מותי? הסדרת צוואות טכנולוגיות”. להלן ייסקר הנושא בקצרה ויוצג מידע על המדיניות של ספקי שירותים דיגיטליים. לבסוף יובא דיון קצר על היבטים של הסוגיה.
השירות לצרכנים בתחום הגפ”מ (גז בישול)
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/11/2014 מחבר: עדו אבגר
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, לקראת דיון שיתקיים ב-18 בנובמבר 2014 בנושא: שירות הלקוחות בחברות הגז והניידות ביניהן. במסמך ייסקרו בקצרה שוק הגז הביתי בישראל והניסיונות להגביר את התחרותיות בו; ייבחנו סוגיות צרכניות שונות ויתוארו הנהלים התקפים לגביהן ונהלים הנמצאים בשלבי קידום שונים; יתוארו הבעיות בחברות והתלונות הצרכניות עליהן, ויוצגו עיקרי העמדות של איגודי חברות הגז בחלק מהסוגיות האמורות.
תמ”א 38 שינוי 2 (הריסה-בינוי): תכנון עירוני כוללני וזכויות תושבים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/6/2014 מחברת: נעמה טשנר
מסמך זה נכתב לבקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בעקבות פניות ציבור בנושא הנדון. משלל ההיבטים הקשורים ליישום תמ”א 38, נתמקד בתכנון עירוני כוללני כפועל יוצא של מימוש התוכנית.
תנאי המעצר בישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/2/2014 מחברת: נעמה טשנר
במסמך זה אנו בוחנים היבטים מסוימים של תנאי מעצרם של עצירים פליליים בישראל וכן החוקים והתקנות המסדירים תנאים אלו. נוסף על כך אנו דנים בתנאים בהסעת עצורים ובתאי השהייה בבתי-המשפט לעצורים הממתינים למשפט.
יישום החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/2/2014 מחברת: ראדה חסייסי
מסמך בוחן את יישום החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור והענקת תעודות הוקרה לחושפי שחיתות, כן כמו מוצגים במסמך תשובת משרד המשפטים, בית הנשיא ונציבות תלונות הציבור בכל הנוגע לקשיים ביישום החוק האמור.
נתונים על סטודנטים מעל גיל 30 בישראל ובעולם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/1/2014 מחברת: ראדה חסייסי
מסמך זה מציג נתונים על סטודנטים בגילאי 30 ומעלה במוסדות להשכלה גבוהה, אוניברסיטאות, מכללות ובאוניברסיטה הפתוחה. כמו כן מוצגים בו נתונים על שיעורם של סטודנטים בגילאים האמורים בפילוח לפי מגזר ומין ומצקוע. בנוסף מוצגים נתונים על סטודנים בני 30 ומעלה במדינות נבחרות בעולם.
נתונים על תאונות עבודה בקרב פועלי בניין
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/12/2013 מחברת: ראדה חסייסי
המסמך מציג נתונים על מספרי התאונות וההרוגים בקרב פועלי בניין בשנים 2013-2009. וכן נתונים על פועלי הבניין שקבלו דמי פגיעה וימי אי כושר בשנים אלו.
פערי מחירים בתחבורה הציבורית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/12/2013 מחברת: נעמה טשנר
המסמך מתמקד בפערים במחירי הנסיעות בקווים בין-עירוניים בתחבורה הציבורית בין קווים ייעודיים לציבור החרדי לקווים מקבילים בין אותם יעדי נסיעה בעקבות פניות ציבור שהגיעו לוועדה.
התייחסות רשויות המדינה ל”יוצאים לשאלה”
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/11/2013 מחבר: אסף וינינגר
במסמך מובאים ממצאי בדיקה שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בדבר הסיוע שניתן מצד המדינה ליוצאים לשאלה.
יישום החוק בדבר הקמת מאגר מידע על נהגים שרישיונם נפסל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/10/2013 מחברת: ראדה חסייסי
מסמך זה הוא מסמך מעקב אחר הקמת מאגר לפסלולי רשיונות נהיגה שאמור להיות פתוח לעיון הציבור. מוצגים בו תשובת הגופים הרלוונטיים כגון: הנהלת בתי המשפט, משטרת ישראל, אגף הרישוי במשרד התחבורה ומשטרת ישראל. כמו כן מוצגים נתונים על פסולי רשיונות נהיגה בגופים שנזכרו לעיל.
תנאי כליאת חיילים בבסיסי כליאה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/7/2013 מחברת: נעמה טשנר
המסמך עוסק בסוגיות הקשורות לכליאתם של חיילים בבסיסי כליאה, לרבות הסיבות לכליאתם. מפורטים נתונים עדכניים לגבי מספר החיילים הכלואים ויורחב בסוגיית העריקות, שהיא העבירה השכיחה ביותר בגינה נכלאים חיילים. כמו כן נידונים תנאי הכליאה ותנאי הביקורים של הכלואים.
פעילות לא חקלאית במושבים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/6/2013 מחברת: ראדה חסייסי
מסמך זה מציג מידע ונתונים של מנהל מקרקעי ישראל על פעילות לא חקלאית במושבים. כמו כן מצוגים בו סוגי הפעילות הלא חקלאית במושבים כיום והליך הטיפול בבקשה מול מנהל מקרקעי ישראל.
הלשכות לסיוע משפטי ונגישותן לציבור
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/6/2013 מחברת: ראדה חסייסי
מסמך זה מציג מידע ונתונים על לשכות האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים בפועלות כיום בחמישה מחוזות ברחבי הארץ. עוד מוצגים נתונים על היקף הטיפול בתיקים לפי תחום (אזרחי, ביטוח לאומי, מעמד אישי), תקציב האגף בין השנים 2012-2009, וכן משך הטיפול בתיקים.
מידע בנושא פונדקאות לזוגות חד-מיניים בישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/5/2013 מחברת: ראדה חסייסי
מסמך זה מציג מדיניות ונתונים כללים על פניות לוועדת הפונדקאות בישראל בין השנים 2012-1996. המסמך מתייחס לבקשות זוגות חד מיניים לפנודקאות. בנוסף מוצגת מדיניות משרד הפנים בכל הנוגע לרישום והסדרת מעמדם של הנולדים בהליך פונדקאות.
ועדות לפניות הציבור בפרלמנטים בעולם - סקירה משווה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/4/2013 מחברים: אסף וינינגר, ראדה חסייסי
מסמך זה מציג סקירה משווה בנושא הוועדות לפניות הציבור בפרלמטים בעולם. המסמך מציג מידע אודות מדינות שקיימת בהן ועדה לפניות הציבור ואת אופן עבודתה. כמו כן, מדינות שלא קיימת בהן ועדה לפניות הציבור, ועל הדרכים העומדים לרשות הציבור להעביר את הפניות לפרלמנט.
תגי חניית נכים לחולים אונקולוגיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/2/2013 מחברת: נעמה טשנר
מסמך זה, העוסק בסוגיות מרכזיות בהליכי מתן תגי חניה נכה לחולים אונקולוגיים, נכתב לבקשתו של חה”כ זאב בילסקי
עדכון בנושא הקמת מאגר מידע לכלי רכב פרטיים ועלות העמדת רכב המורה למבחן נהיגה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/1/2013 מחברת: ראדה חסייסי
מסמך זה הוא מסמך מעקב של הוועדה לפניות הציבור בנושא הקמת מאגר מידע לכלי רכב פרטיים ובנושא עלות עמדת רכב המורה למבחן נהיגה.
עלות העמדת רכב המורה למבחן נהיגה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/6/2012 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב עבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת, בראשות חה”כ דוד אזולאי, לקראת ישיבה בנושא עלות העמדת רכב המורה למבחן נהיגה.
הקמת מאגר מידע לכלי-רכב פרטיים לעיון הציבור
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/6/2012 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב עבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת, בראשות חה”כ דוד אזולאי, לקראת ישיבת מעקב בנושא הקמת מאגר מידע לכלי-רכב פרטיים לעיון הציבור.
ביקורי בני משפחה וחברי כנסת אצל אסירים ועצורים בכלא
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/5/2012 מחברת: אוריאנה אלמסי
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת דוד אזולאי, יו”ר הוועדה לפניות הציבור, ועניינו ביקורי בני משפחה וחברי כנסת אצל אסירים ועצורים בבתי-הכלא. במסמך נציג נתונים על מספר האסירים והעצורים הפליליים והביטחוניים במתקני הכליאה בישראל; נציג בקצרה את הדיון בשאלה אם ביקור אסיר בכלא הוא בבחינת זכותו של אסיר או הטבה הניתנת לו על-ידי רשויות הכלא שתכונה להלן ”טובת הנאה”, כפי שהיא מוגדרת בתקנות בתי-הסוהר, התשל”ח-1978; נציג את נוהלי שירות בתי-הסוהר בדבר ביקורים אצל אסירים ועצורים בכלא וכן את הנהלים בכל הקשור לביקורי חברי הכנסת בבתי-כלא בתוקף תפקידם.
הסעת מטופלים לאשפוז פסיכיאטרי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/4/2012 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב עבור הוועדה המיוחדת לפניות ציבור, בראשות חה”כ דוד אזולאי, לקראת דיון שכותרתו ”פניות ציבור בנושא פינוי חולים לאשפוז פסיכיאטרי”. הדיון התקיים בעקבות דיון אחר שהתקיים בוועדה שבו התברר כי חולים המוסעים לבתי-חולים פסיכיאטריים אינם זכאים להחזר כספי מקופות-החולים.
הקצאת מכשירי שיקום וניידות לנכים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/3/2012 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב בעבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת לקראת דיון בפניות ציבור בנושא סיוע משרד הבריאות לילדים נכים בעזרים רפואיים. במסמך מוצגים הליך הקצאת מכשירי השיקום והניידות על-ידי משרד הבריאות ונתונים על השתתפות המשרד במימון המכשירים האלה, על התקציב המיועד לתחום זה ועל מספר הבקשות למכשירי שיקום וניידות המוגשות למשרד הבריאות.
תעריפי חנייה בבתי-חולים לקרובי משפחה מדרגה ראשונה של חולים המאושפזים תקופה ממושכת - מסמך עדכון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/3/2012 מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לקראת דיון הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת בפניות בנושא תשלום בחניוני בתי החולים של קרובי משפחה מדרגה ראשונה המבקרים חולים המאושפזים תקופה ממושכת - בחינת יישום הנוהל בבתי החולים בארץ.
קביעת זכאות לתג חנייה לנכה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/2/2012 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב בעבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור לקראת דיון בנושא התנהלות אגף הרישוי בכל הקשור לביטול תווי חנייה לילדים נכים. הדיון מתקיים בעקבות פנייה של עמותת אלו”ט (אגודה לאומית לילדים אוטיסטים) שבה נטען כי מאז ספטמבר האחרון אגף הרישוי במשרד התחבורה דוחה באופן גורף בקשות זכאות לתג נכה בעבור ילדים אוטיסטים. על-פי אלו”ט, בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2011 הגיעו לעמותה יותר מ-50 פניות של הורים לילדים אוטיסטים שבקשתם לקבל תג נכה או לחדש תוקף של תג קיים נדחתה.
העסקת חברות גבייה פרטיות ברשויות המקומיות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/2/2012 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב בעבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור לקראת דיון שכותרתו ”פניות ציבור בנוגע לגביית תשלומי חובות על-ידי חברות הגבייה”. במסמך יפורט אופן ההסדרה של פעילות חברות הגבייה הפרטיות ברשויות המקומיות ויוצגו סמכויות הגבייה של הרשויות המקומיות והביקורת שנמתחה על הפעלתן.
מועצת המוסד לביטוח לאומי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/12/2011 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור לקראת דיון בנושא: פניות ציבור בנושא הגופים המפקחים על המוסד לביטוח לאומי. במסמך סקירה קצרה של תפקידי מועצת המוסד לביטוח לאומי, סדרי עבודתה ונגישותה לציבור.
הדרישה לגמלת שירותים מיוחדים בעבור ילדים נכים – עדכון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/12/2011 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בראשות חה”כ דוד אזולאי לקראת דיון בפניות הורים לילדים נכים המבקשים לקבל מהמדינה גמלת שירותים מיוחדים (שר”מ) בעבור ילדיהם.
סוגיית אי-תלותן של הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/3/2011 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב בעבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בראשות חבר הכנסת אורי מקלב, לקראת דיון שכותרתו ”פניות ציבור בנושא הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי”. במסמך מוצגים סדרי עבודתן של הוועדות הרפואיות, מובאים נתונים מספריים על פעילותן ונסקרת עמדת הגורמים המקצועיים והמשפטיים שבחנו בעבר את סוגיית אי-תלותן של הוועדות.
פניות ציבור בנוגע למחירי תרכובות מזון לתינוקות (תמ”ל)
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/2/2011 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב בעבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת בראשות חבר הכנסת אורי מקלב, לקראת דיון בנושא ”פניות ציבור בנוגע למחירי תרכובות מזון לתינוקות (תמ”ל)”. הדיון התקיים בעקבות פניות של צרכנים שקבלו על המחירים הגבוהים של תרכובות המזון ועל היעדר סבסוד ופיקוח מצד המדינה על מוצרים אלו, שהם מוצרי יסוד חיוניים בעבור צרכנים רבים. במסמך יוצג שוק תרכובות המזון לתינוקות והחברות הפעילות בו, ובכלל זה סוגיית הפיקוח על מחירי התרכובות.
שירותי תעופה לבעלי מוגבלות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/2/2011 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב בעבור הוועדה המיוחדת לפניות ציבור של הכנסת בראשות חבר הכנסת אורי מקלב לקראת דיון שכותרתו ”פניות ציבור לגבי השירות שניתן בחברות התעופה לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים”. במסמך מוצגים הקשיים המיוחדים שנתקלים בהם אנשים בעלי מוגבלות בקבלת שירותי תעופה מחברות ישראליות, נסקרים פעולות הגורמים הממונים על הסדרת נגישות שירותי התעופה ומוצגות עמדותיהן של חברות התעופה בנוגע לנגישות השירותים שהן נותנות לבעלי מוגבלות.
טיפולי שיניים לאנשים עם מוגבלות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 24/1/2011 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב עבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת, בראשות חה”כ אורי מקלב, לקראת דיון שכותרתו ”פניות ציבור בנושא האפליה במתן טיפולי שיניים לאוכלוסיית המוגבלים בקהילה”. במסמך מוצגים הקשיים הייחודיים שאנשים עם מוגבלות נתקלים בהם בכל הנוגע לשירותי רפואת שיניים וכן הפתרונות הניתנים על-ידי גורמים שונים לאוכלוסייה זו.
פניות ציבור בדבר התנהלות אגף הרישוי בנושא תגי חנייה לנכים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/12/2010 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת בנושא ”פניות ציבור לגבי התנהלות אגף הרישוי בנושאים הבאים: ביטול תגי חנייה לילדים נכים; מתן תגי חנייה לנכים בוגרים שמוגבלים בניידות”. במסמך יוצגו הקריטריונים לקבלת תג חנייה לנכה, הזכויות המוקנות מכוחו, מדיניות אגף הרישוי בנוגע להנפקת התגים ועמדות הגורמים הנוגעים בדבר.
קביעת דרגות סבסוד לילדים המטופלים במסגרות המוכרות על-ידי משרד התמ”ת בשנת הלימודים תשע”א
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/12/2010 מחברת: אורלי לוטן
מסמך זה נכתב לקראת ישיבה משותפת של הוועדה לקידום מעמד האשה והוועדה לפניות הציבור בנושא פניות ציבור בדבר קביעת דרגת הזכאות לסבסוד במעונות-יום, במשפחתונים ובצהרונים בשנת הלימודים תשע”א.
פניות ציבור לעניין השירות הניתן על-ידי חברות הכבלים והלוויין – מעקב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 22/11/2010 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, לקראת ישיבה בנושא: פניות ציבור לגבי השירות הניתן על-ידי חברות הכבלים והלוויין – ישיבת המשך לישיבת הוועדה שהתקיימה בנושא ב-9 בפברואר 2010. במסמך יוצגו תגובות הגורמים הרלוונטיים בנוגע להמלצות הוועדה בישיבה הקודמת וייסקרו השינויים העיקריים שהתרחשו מאז הדיון בכמה היבטים צרכניים של תחום התקשורת הרב-ערוצית.
גביית תשלום, מדידת שעונים וניתוק שעון תעו”ז של חברת החשמל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/10/2010 מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
במכתב שנכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור יובאו פניות הציבור בנושאי גביית תשלום, מדידת שעונים וניתוק שעון תעו”ז של חברת החשמל והתייחסות לנושאים אלה של חברת החשמל, הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל והמועצה הישראלית לצרכנות.
נגישותם של המקומות הקדושים בישראל לנכים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/10/2010 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב בעבור הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת לקראת דיון בנושא ”פניות ציבור לגבי נגישות נכים למקומות הקדושים ולקברי צדיקים”. לטענת הנכים, בכמה מקומות קדושים, דוגמת הכותל המערבי, קבר רחל וקבר שמואל הנביא, יש בעיות נגישות המקשות על נכים את ההגעה אליהם. במסמך תוצג הנגשת המקומות הקדושים לנכים והגורמים הממונים על המקומות הקדושים, פעולותיהם ועמדתם בנושא.
פתרונות דיור לילדים נכים עם מוגבלות פיזית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/10/2010 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לפניות ציבור של הכנסת בעקבות פניית ”ארגון הנכים בישראל המיוחד” (אהב”ה), בנושא הקושי של הורים לילדים נכים עם מוגבלות פיזית קשה במציאת פתרונות דיור מותאמים בעבורם. הפנייה נסבה בעיקר על משפחות שקיבלו זכאות לדירת נ”ר (נכסי רכישה) ממשרד הבינוי והשיכון (להלן: המשרד, או משרד השיכון) בעבור ילדם הנכה אך מתקשות לממש את זכאותן. במסמך יוצגו נתונים על מסלול דירות נ”ר וייסקרו פתרונות דיור נוספים הניתנים על-ידי משרד השיכון בעבור ילדים נכים עם מוגבלות פיזית.
שמירה על זכויות המבוטחים בביטוח משלים בקופות-החולים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/10/2010 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת, לקראת דיון בנושא שמירת זכויות המבוטחים בביטוח בריאות משלים בקופות-החולים. המסמך עוסק במערכת ביטוח הבריאות המשלים בקופות-החולים, בערוצי המידע העומדים לרשות הציבור בנושא זה ובפעולות הגורמים המפקחים על קופות-החולים לשמירה על זכויות המבוטחים.
הדרישה לקצבת שירותים מיוחדים בעבור ילדים נכים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/6/2010 מחבר: אסף וינינגר
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת לקראת ישיבתה בנושא ”פניות ציבור של הורים לילדים נכים המבקשים את השתתפות המדינה בקצבת שר”מ – קצבה למימון עובד זר”. במסמך מוצגים הקשיים החברתיים והכלכליים הכרוכים בגידולו של ילד נכה, נמנות הקצבאות הניתנות לילדים נכים ולבוגרים נכים על-ידי המוסד לביטוח הלאומי, ותוך התמקדות בקצבאות שנועדו לאפשר לנכה סיוע סיעודי. כמו כן, מובאות במסמך טענות ארגוני הנכים ועמדות המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר.
בקשת זק”א לרכוש רכבי הצלה בחו”ל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/5/2010 מחבר: אורי טל-ספירו
מסמך זה נכתב לבקשתה של הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, והוא עוסק בדחיית הבקשה של זק”א לרכוש רכבי הצלה בחו”ל.
בקשת זק”א לרכוש רכבי הצלה בחו”ל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/5/2010 מחבר: אורי טל-ספירו
מסמך זה נכתב לבקשתה של הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, והוא עוסק בדחיית הבקשה של זק”א לרכוש רכבי הצלה בחו”ל.
תעריפי חניה בבתי-חולים –הקלות לקרובים מדרגה ראשונה המבקרים חולים המאושפזים תקופה ממושכת
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/3/2010 מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור לקראת ישיבה בנושא ב-3 במרס 2010. המסמך סוקר את הסדרי החניה הנהוגים בחניוני בתי-חולים ממשלתיים, חניוני בתי-חולים המופעלים על-ידי ”שירותי בריאות כללית” וחניוני בתי-חולים נוספים. כמו-כן, מתייחס המסמך לפניות הציבור בנושא זה שהגיעו אל שולחן הוועדה.
השלכות ציבוריות של שיטות תגמול מפקחי מס הכנסה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/2/2010 מחבר: יהודה תמר
המסמך סוקר את המדדים השונים הקיימים באגף מס הכנסה לבחינת יעילות ולתגמול. המסמך כולל הצגה של תפקיד מפקח המס הצגת המדדים השונים וכן מציג את עמדות הצדדים הקשורים ביחס למדדים אלה.
פניות ציבור בנושא שירות חברות התקשורת הסלולרית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/2/2010 מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור לקראת ישיבתה בנושא ”פניות ציבור על השירות הניתן על-ידי חברות הסלולר” ובו מוצגות עיקרי התלונות שהתקבלו במועצה הישראלית לתרכנות וארגון ”אמון הציבור בכל הנוגע לשירות הניתן לצרכנים על-ידי חברות הסלולר וכן פעילות משרד התקשורת בתחום זה.
פניות ציבור לגבי שירות חברות הכבלים והלווין
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/2/2010 מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור לקראת ישיבתה ב-9 בפברואר 2010 בנושא פניות ציבור בכל הקשור לשירות הניתן על-ידי חברות הכבלים והלווין. במסמך זה יוצגו תלונות צרכנים כלפי חברות ”הוט” ו”יס”, כפי שהן באות לידי ביטוי בדוחות הגורמים הנוגעים בדבר וייסקרו הסדרי הפיקוח בתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית.
פיקוח ובקרה של משרד הבריאות על זמינותם של רופאים יועצים – מעקב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/1/2010 מחברת: דפנה סידס-כהן
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור לקראת ישיבתה בנושא שבנדון ביום 26 בינואר 2010. המסמך עוסק בהמתנה לפגישה עם רופא יועץ בתחום רפואי מסוים, למשל רפואת נשים או רפואת עיניים, ולא תובא בו התייחסות להמתנה לבדיקות (אולטרא-סאונד, רנטגן, שמיעה וכדומה). בדיקת הנושא מעלה כי עיקרי מסקנות מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2007, שכותרתו ”בקרה ופיקוח על משך ההמתנה לפגישה עם רופא מקצועי בקופות-החולים”, עדיין רלוונטיות.
הטיפול בניצולי השואה – מעקב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/1/2010 מחברת: דפנה סידס-כהן
מסמך זה מוגש לבקשת הוועדה לפניות הציבור. עיקרו של מסמך זה הוא מעקב אחר טיפול משרדי ממשלה וגורמים רשמיים אחרים בניצולי השואה. במסגרת זאת, תובא סקירה ובחינה של סוגיות האלה: מרכזי מידע לניצולי שואה; קבלת קצבה מתוקף חוק נכי רדיפות הנאצים - מילוי טפסים; היתר כניסה לחשבונות פרטיים למשרד האוצר; טיפול רפואי בקופות החולים - החזר כספי; הכרה בקשר הסיבתי בין נכות הניצולים ובין אירועי השואה; קרן לרווחת ניצולי השואה בישראל - החזר כספי; חוק ההטבות לניצולי שואה וסל השירותים; תביעת הכרה בנרדפות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים - שכר טרחה; נקודות לדיון.
השלכות שינוי דרגות רשיון הנהיגה בהתאם לתקינה האירופית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/1/2010 מחברת: דפנה סידס-כהן
מסמך זה מוגש לוועדה לפניות הציבור לקראת ישיבה בנושא שבנדון, שתתקיים ביום 6 בינואר 2010, עקב פניית ציבור שלפיה משפחות ברוכות ילדים נפגעות מאימוץ דרגות רשיון הנהיגה הקבועות בתקינה האירופית. במסמך יוצגו ההשפעות של אימוץ התקינה האירופית על משפחות ברוכות ילדים ועל נהגים נכים בכיסא גלגלים שאושר להם להשתמש ברכב רפואי עם אביזרים מיוחדים, הפתרונות שמציע משרד התחבורה לנהגים אלו ונקודות לדיון.
גביית תשלום מאנשים עם מוגבלות בכניסה לחוף בית-ינאי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/12/2009 מחבר: אורי טל-ספירו
מסמך זה נכתב לבקשתם של חה”כ שלמה מולה והוועדה לפניות הציבור. מובאים בו נתונים על גבייה של דמי כניסה לחופים ועל הנחות או פטור מתשלום לאנשים עם מוגבלות בחופים בכלל ובחוף בית ינאי בפרט.
מדיניות המוסד לביטוח לאומי בעניין מתן גמלת ניידות וערעורים על קביעת הגמלה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 30/11/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
מסמך זה מוגש לוועדה לפניות הציבור לקראת דיון בתלונות נכים הנוגעות לוועדות הניידות ולוועדות הערר שלאחריהן. במסמך יובא רקע על גמלת ניידות וההטבות הנלוות לה; רקע על הוועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות; בחינת סמכות המוסד לביטוח לאומי לבחון מחדש את החלטת ועדת הניידות; בחינת סוגיית החלטות הרופא המייעץ בניגוד להחלטת ועדת הניידות; וסוגיית קביעת זכאות לקביעת ניידות על בסיס רשימה חלקית וישנה של ליקויים.
הפניית נכים לבדיקות כשירות על-ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/11/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
מסמך זה מוגש לוועדה לפניות הציבור לקראת דיון הפניית נכים לביצוע בדיקות כשירות ע”י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב”ד). במסמך יינתן רקע לגבי המרב”ד וייבחנו סוגיות בנושא שבנדון העולות מפניית הקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלויות (להלן: הקליניקה) לוועדה.
הטבות להורים לילדים נכים והקשיים במיצוי הזכויות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/11/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
מסמך זה הוכן לבקשת הוועדה לפניות הציבור של הכנסת. במסמך מובאות טענות ארגונים שונים הקוראים לקביעת ”נכות צמיתה” טרם הגיע הנכה לגיל 18 ושלושה חודשים ועמת המוסד לביטוח הלאומי מנגד. קריאהת ארגונים אלו נובעת מהקשיים במיצוי הזכויות המגיעות עבור ילד נכה בהיותן מותנות בהגדרת ”נכות רפואית” לילד, אך אינה נקבעת כיום לפני גיל 18 ושלושה חודשים. במסגרת זאת, תינתן סקירה אודות הגופים נותני הטבות בגין ילד נכה והקושי במיצוי חלקן.
סוגיות שבתחום פעולתו של אגף הרישוי: חידוש רשיון נהיגה שאינו בתוקף למעלה משנה, זמינות מבחני הנהיגה המעשיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/7/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
עיקרי המסמך הם בדיקת התלונות הבאות: תלונה בדבר ההליך הנדרש ממבקש חידוש רישיון נהיגה שאינו בתוקף למעלה משנה; טענה בדבר הפליית הקצאת מבחני הנהיגה המעשיים בין בוחני הנהיגה על רקע ותק בתפקיד וטענה בדבר זמינות נמוכה של מבחני הנהיגה המעשיים.
הנחיית רשם העמותות בדבר שימוש בכרטיס אשראי על-ידי עמותות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/7/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
נושא המסמך הוא הנחיית רשם העמותות המגבילה שימוש עמותות בכרטיסי אשראי. הגבלה זו נובעת מההנחייה לפיה סמכות החתימה בעמותה תינתן אך ורק לשני חותמים יחד. מאחר שהשימוש בכרטיס אשראי הוא אישי והתשלום באמצעותו נעשה על-ידי מורשה חתימה אחד בלבד – פעולה המנוגדת להנחיית רשם העמותות – נמנע מהעמותות השימוש בכרטיסי אשראי. במסמך יועלו הבעיות בהן נתקלות העמותות בהתנהלותן הכספית נוכח הנחייה זו, וכן עמדות המשרדים השונים הנוגעים בדבר.
תלונות בנוגע לגביית התשלומים על-ידי מגן-דוד-אדום – מעקב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 22/6/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
מטרת המכתב לעדכן בכמה סוגיות בנושא גביית התשלומים על-ידי מגן-דוד אדום, ביניהם: החזרי תשלום בגין הסעה באמבולנס, שליחת תזכורות לתשלום והוספת הפרשי ריבית והצמדה, קביעת התעריף על-פי המרחק הגיאוגרפי, הפקת עלון מידע למטופלים והפצתו והמלצות לדיון הוועדה בסוגיות אלו.
תלונה בנוגע לחריגות בפליטת פורמלדהיד ממפעלי ”כרמל כימיקלים”
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/6/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
עיקר מסמך זה הוא בדיקת התלונה בנוגע לחריגות בפליטת פורמלדהיד ממפעלי ”כרמל כימיקלים”. במסגרת זאת, מובאים הנושאים הבאים: רקע על תקני פליטה וההבדל ביניהם ובין תקני סביבה, ערך הייחוס הסביבתי שנקבע לצורך בדיקת חריגות של חומר הפורמלדהיד, התנהלות מפעל כרמל כימיקלים בנושא, הסנקציות החוקיות העומדות לרשות המשרד להגנת הסביבה מול המפעל, נתוני תחלואת סרטן בקרב תושבי עתלית ותקני הפליטה המקובלים בעולם לעומת התקנים בישראל.
שירותי ”דואר ישראל”
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/6/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
מסמך זה עוסק בבדיקת תלונות שהוגשו לוועדה לפניות הציבור בדבר שירותי ”דואר ישראל”. עיקר הטענות עסקו במשך זמן ההמתנה עד לקבלת שירות בסניפי הדואר השונים ובתורים הארוכים הנגרמים בשל כך, בקבלת דברי דואר אחת לשלושה שבועות, בהעדר אפשרויות לשירותי דואר בישובים קטנים וכדומה.
הקמת מרכזים לטיפול בהפרעות אכילה – המשך מעקב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/6/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
מסמך זה נועד לעקוב אחר יישום תוכנית משרד הבריאות שהוצגה בפני הוועדה לפניות הציבור ביולי 2008 בנושא הקמת מרכזים לטיפול בהפרעות אכילה. כפי שיועלה במסמך, מרבית התוכנית טרם יושמה בשל חילוקי דיעות תקציביים בין הגופים הרפואיים המפעילים לבין משרד הבריאות. לאי-יישום התוכנית במלואה ישנה השפעה מתמשכת על אפשרויות הטיפול של הלוקים בהפרעות אכילה בכלל, ועל אלו מהפריפריה בפרט.
אי-יידוע הורים בדבר קיום בדיקת סינון שמיעה ליילודים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/5/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
במסמך זה נסקרת בעיית אי-יידוע הורים בדבר קיום בדיקת סינון שמיעה ליילודים והשלכות הדבר. בין היתר, ניתנים הסברים אודות חשיבות ביצוע הבדיקה בעוד הילד הוא יילוד, השלכות הגילוי המוקדם על התפתחות כישורי השפה והלימודים של הילד וכן בדיקה תקציבית של עלות הבדיקה לכלל היילודים בישראל לעומת עלויות השיקום והחינוך של הילד בעתיד.
תקרת דמי השתתפות עצמית עבור טיפולים רפואיים ותרופות לחולים כרוניים בקופות-החולים - מעקב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/5/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
מסמך נועד לעקוב אחר נושא יישום תקרת דמי ההשתתפות העצמית אותם נדרשים חולים כרונים לשלם לקופות החולים עבור תרופות וביקורים אצל רופא.
השלכות הפסקת הפעילות במכללת ”אלבאום” על חיילים משוחררים שנרשמו ללימודים במכללה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/5/2009 מחברת: דפנה סידס-כהן
במסמך זה ידון נושא תשלום עבור לימודים במכללת ”אלבאום” של חיילים משוחררים באמצעות כספי הפיקדון ואבדון כספים אלו בגין הפסקת פעילות המכללה. בין היתר, יובאו במסמך זה הסברים אודות תנאי ההכרה במוסד לימודים כמוסד מוכר ללימודים או כמוסד מקצועי להכשרה, וכן אודות התנאים שבגינם התאפשר מצב אבדון כספי החיילים המשוחררים עקב הפסקת פעילות המכללה.
הפיקוח של משרדי הבריאות והתמ”ת על מרפאות ומכוני יופי פרטיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/10/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
המסמך עוסק בשאלת הפיקוח של משרדי הבריאות והתמ”ת על מרפאות ומכוני יופי פרטיים. במסגרת המסמך יועלו הנושאים הבאים: חובת הרישום במשרד הבריאות, ]יקוח ובקרה של משרד הבריאות, מצב תיקון הליקויים שצוינו בדוחות מבקר המדינה משנת 2002 ומשנת 2004, בעיות בחקיקה והמלצות לדיון.
עמותת ”גן חיים” לטיפול בדרי רחוב באשדוד - מעקב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/10/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
המכתב הוא מכתב מעקב למסמך שהוגש בנושא בשנת 2006. במכתב מתואר המצב הנוכחי של ניהול בית המחסה לדרי-רחוב שמנהלת עמותת ”גן-חיים” באשדוד מבחינת המחסור התקציבי, שלו השפעות על המשך קליטת דרי-רחוב בבית מחסה זה. כמו-כן, במכתב מובאים נתונים כלליים על דרי-רחוב בארץ בכלל ובאשדוד בפרט.
פניות ציבור של דיירי מקבץ הדיור ”נווה-ספיר” בעכו
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 9/9/2008 מחברת: פלורה קוך דבידוביץ`
מסמך זה הוכן לבקשת הוועדה לפניות הציבור לקראת דיון שהתקיים בתאריך 15 בספטמבר 2008 בנושא ”פניות ציבור של דיירי מקבץ הדיור ”נווה ספיר” בעכו. במסמך מוצגות טענות דיירי המקבץ ומובאות תגובות הגורמים הרלוונטיים וביניהם: המשרד לקליטת עלייה, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, עיריית עכו, חברת ”עמידר” וחברת ”סאמיט”.
הקמת מרכזים לטיפול בהפרעות אכילה – מעקב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/7/2008 מחבר: יניב רונן
מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה לפניות הציבור לקראת ישיבתה ב-8 ביולי 2008 בנושא פניות ציבור בדבר העדר טיפול הולם בעבור ילדות ונערות עם הפרעות אכילה. ישיבה זו מתכנסת בהמשך לישיבה שהתקיימה ב-26 בנובמבר 2007 ובה חזר משרד הבריאות על הבטחתו לפעול להקמת מרכזים ייעודיים לטיפול בהפרעות אכילה ברחבי הארץ. מטרת המסמך היא לבחון את מידת המימוש של הבטחה זו. מן הממצאים עולה כי יש תוכנית של משרד הבריאות להרחיב את שירותי הטיפול בהפרעות אכילה במידה ניכרת, וכי תוכנית זו נמצאת בשלבי ביצוע. עם זאת, עד היום לא נוספה בפועל מיטת אשפוז אחת. במסמך מטופלים הנושאים האלה: רקע; תוכנית משרד הבריאות להרחבת שירותי הטיפול בהפרעות אכילה ברחבי הארץ; מעקב אחר מימוש התוכנית.
עיכוב הקמת אתר ההנצחה בלטרון לזכר החיילים היהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/6/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
נושא המסמך הוא עיכוב הקמת אתר ההנצחה בלטרון לזכר החיילים היהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה. במסמך יסקרו הסיבות לעיכוב הפרויקט עד כה. כמו-כן, במסמך יובאו הרקע להחלטה על הקמת אתר ההנצחה, התקציב הממשלתי לאתר ההנצחה בלטרון, ההסכם שנחתם עם משרד ראש הממשלה, תגובת משרד ראש הממשלה לעיכוב, סקירת המצב כיום ונקודות המומלצות לדיון.
הספרייה העירונית הרוסית בירושלים –מסמך עדכון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 23/6/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
זהו מסמך עדכון בנושא הספרייה העירונית הרוסית בירושלים. נוכח סכנת המשך קיומה של הספרייה עקב מכירת הנכס בו נמצאת הספרייה עלה הנושא מספר פעמים לדיון בשנה האחרונה. בין היתר, יועלו במסמך הנושאים הבאים: בדיקת האפשרות לבניית בניין ייעודי לספרייה, תקציב הספרייה והמצב הנוכחי טרם מציאת מבנה חלופי לספרייה.
קורסים לנהיגה מונעת
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/5/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
נושא המסמך הוא קורסים לנהיגה מונעת. במסגרת המסמך ינתן מידע אודות דרישות הבחינה העיונית הנדרשת בסיום קורסים אלה, שפת הקורסים ובחינת הסיום, הנכשלים בבחינה וחלקם של העולים החדשים בנכשלים אלו והפתרון הזמני שמשרד התחבורה מציע לעולים אלו.
תפקודו של אגף הרישוי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/5/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
במסמך יבחן תפקודו של אגף הרישוי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, תוך עמידה על בעיות שהופיעו בדוח תלונות הציבור של המשרד בשנת 2006 ורלוונטיות גם היום. במסמך עולה כי חלק מהבעיות נובעות מתהליך הפרטת שירותים שונים של אגף הרישוי.
השוואת הטבות הניתנות לבעלי קצבת זיקנה עם הגדלת הקצבה בשל נכות להטבות הניתנות לבעלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/3/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
נושאו של מסמך זה הוא השוואת ההטבות הניתנות בגופים השונים למקבלי קצבת זקנה עם הגדלתה על רקע של נכות לעומת, מקבלי קצבת זקנה עם השלמת הכנסה. בין היתר, עולות במסמך נקודות בעייתיות בנושא בהן נדרש פתרון הן מצד המוסד לביטוח לאומי והן מצד הגופים נותני ההטבות.
פניות ציבור בנושא אי-תיקון ליקויים בדירות חברת ”עמידר” בקריית-שמונה ובדימונה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/3/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
המסמך יעסוק בתלונות ציבור בגין אי שיפוץ או שיפוץ שאינו עונה על תנאי מחייה סבירים בדירות של חברת עמידר. במסגרת המסמך יסקרו חובות החברה מול לקוחותיה על-פי חוק ועמדת משרד השיכון.
תלונות על ליקויים בירוקרטיים בטופסי הבקשה לסיוע על-פי תוכנית הסיוע לניצולי השואה יוצאי מחנות וגטאות ולקשישים נזקקים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/3/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
נושאי המסמך הם: נתונים בדבר יצולי השואה החיים כיום בישראל, חלוקתם לפי מקבלי הקצבאות, התפלגות הכנסותיהם, עיקרי תוכנית הסיוע הממשלתית, ההטבות הניתנות ואוכלוסיות היעד, ובחינת הטענות בדבר ליקויים בירוקרטיים בטופסי הבקשה לסיוע על-פי תוכנית הסיוע לניצולי השואה יוצאי מחנות וגטאות ולקשישים נזקקים.
הפעלת מוקד טלפוני במוסד לביטוח לאומי בשיטת מיקור חוץ - מסמך המשך
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/2/2008 מחבר: יניב רונן
מסמך המשך למסמך באותו נושא. מטרת המסמך היא לבחון את השינויים שנעשו במערך המוקדים הטלפוניים של המוסד לביטוח לאומי מאז הישיבה בנושא זה בוועדה לפניות הציבור. בנוסף מוצג מודל שונה להפעלת מוקד טלפוני של משרד ממשלתי על-ידי חברה פרטית.
הקפאת משכנתאות וסיוע כספי עבור מגורים חלופיים לתושבי שדרות ויישובי עוטף עזה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/2/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
נושאו של מסמך זה הוא הקפאת משכנתאות וסיוע כספי עבור מגורים חלופיים לתושבי שדרות ויישובי עוטף עזה, תוך עמידה על עמדת גופים ממשלתיים בנושא ופעילות הבנקים נוכח המצב הקיים.
תקרת דמי השתתפות עצמית עבור טיפולים רפואיים ותרופות לחולים כרוניים בקופות-החולים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/2/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
במסמך יסקר נושא תקרת דמי ההשתתפות העצמית אותם נדרשים חולים כרונים לשלם לקופות החולים עבור תרופות וביקורים אצל רופא. בין היתר, תובא התייחסות במסמך לבעיות הנובעות משיטות גביית דמי ההשתתפות העצמית כפי שהן קיימות היום.
בדיקות ראייה בחנויות האופטיקה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/1/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
נושאו של מסמך זה הוא בדיקות ראייה בחנויות האופטיקה, תוך עמידה על תופעת המתחזים העוסקים באופטומטריה בניגוד לחוק, ואי אכיפתו כנדרש.
אשפוז פסיכיאטרי בכפייה של ילדים ובני-נוער
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 21/1/2008 מחברת: דפנה סידס-כהן
נושאי המסמך הם: מצב מערך בריאות הנפש בקטינים בישראל ובעיותיו, הדרכים לאשפוז פסיכיאטרי בכפייה של ילדים ונוער, וכן הפיקוח והבקרה על החלטות גורמי סמכות האשפוז ועל הנעשה באשפוז עצמו.
הפעלת מוקד טלפוני במוסד לביטוח לאומי בשיטת מיקור חוץ
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/12/2007 מחבר: יניב רונן
מסמך זה עוסק במענה הטלפוני במוסד לביטוח לאומי. המענה מורכב משני מוקדים השייכים למוסד, וממוקד אחד שמופעל על-ידי חברה חיצונית. מאז נפתח המוקד החיצוני נשמעות טענות חוזרות ונשנות על הירידה בטיב השירות. במסמך מובאת סקירה על המוקדים, נתונים על המוקדים השונים, המכרז למפעיל חיצוני למוקד ואופן פעולת המוקדים. בנוסף מועלות נקודות לדיון בנושא הוצאת שירות ממשלתי להפעלה בידי ספק שירות חיצוני.
הפעלת מוקד טלפוני במוסד לביטוח לאומי בשיטת מיקור חוץ
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/12/2007 מחבר: יניב רונן
מסמך זה עוסק במענה הטלפוני במוסד לביטוח לאומי. המענה מורכב משני מוקדים השייכים למוסד, וממוקד אחד שמופעל על-ידי חברה חיצונית. מאז נפתח המוקד החיצוני נשמעות טענות חוזרות ונשנות על הירידה בטיב השירות. במסמך מובאת סקירה על המוקדים, נתונים על המוקדים השונים, המכרז למפעיל חיצוני למוקד ואופן פעולת המוקדים. בנוסף מועלות נקודות לדיון בנושא הוצאת שירות ממשלתי להפעלה בידי ספק שירות חיצוני.
טיפול בהפרעות אכילה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/11/2007 מחבר: יניב רונן
במסמך מובאים נתונים על תופעת הפרעות אכילה, הטיפולים הניתנים לסובלות מהמחלה, פעולות מניעה ועלויות טיפול.
תנאי העסקת עובדי כוח אדם במשטרת ישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/11/2007 מחבר: יניב רונן
במכתב זה מובאים נתונים על תנאי העסקתם של עובדי חברות כוח אדם במשטרת ישראל בעקבות פנייה בעניין זה לוועדה לפניות הציבור. כמו-כן נסקרת האפשרות החוקית להעסיק במשטרה עובדים שאינם שוטרים.
תנאי העסקת עובדי כוח אדם במשטרת ישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/11/2007 מחבר: יניב רונן
במכתב זה מובאים נתונים על תנאי העסקתם של עובדי חברות כוח אדם במשטרת ישראל בעקבות פנייה בעניין זה לוועדה לפניות הציבור. כמו-כן נסקרת האפשרות החוקית להעסיק במשטרה עובדים שאינם שוטרים.
אספקת אביזרי שיקום לנכים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 31/10/2007 מחבר: יניב רונן
המסמך עוסק במערכת אספקת אביזרי שיקום לנכים על-ידי משרד הבריאות וספקים הפועלים מטעמו. במסמך מובאים נתונים על כמות האביזרים המסופקים, התקציב המוקצה למן אביזרי שיקום; וכן מתואר הקושי באספקת אביזרי שיקום בשנים האחרונות והסיבות לו.
פניות ציבור בנושא הפסקת השתתפות שירותי בריאות כללית במימון שיעורי רכיבה טיפולית באזור המרכז
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/6/2007 מחבר: יניב רונן
שינוי מדיניות הסיוע בשכירות לטווח ארוך לעולים קשישים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 31/5/2007 מחבר: אורי טל-ספירו
מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדה לפניות הציבור ב-4 ביוני 2007. לעולים חדשים קשישים ניתן סיוע בתחום הדיור כגון מענקי השתתפות בתשלום שכר דירה, סיוע ברכישת דירה, דיור ציבורי ודיור מוגן לקשישים. במסמך זה הסבר על ”נוהל הסיוע בשכירות ארוכת טווח לעולים קשישים מארצות סל קליטה” המשותף למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד אוצר. לפי הנוהל, עולים קשישים אשר שוכרים דירה ללא קרובי משפחה לטווח ארוך ובאזורים מסוימים, ומוותרים בתקופה זו על מקומם בתור לקבלת דירה בשיכון הציבורי, מקבלים תוספת על המענק להשתתפות בתשלום שכר דירה במשך 5 שנים. הנוהל עודכן בינואר 2006 ושונתה בו רשימת היישובים שבהם ניתן לקבל סיוע זה. לוד אינה מופיעה ברשימה החדשה, וזו הסיבה לקיום הדיון.
המקלטים והממ”דים בישראל – מספרם ומצבם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/5/2007 מחבר: יניב רונן
המסמך נכתב עבור וועדת פניות הציבור בשל פניות של אזרחים מהצפון בדבר מצבם הגרוע של המקלטים ביישוביהם. במסמך מובאים נתונים על מספר מקלטים והממ”דים בארץ, דרכי תחזוקה של מקלטים וכן על פער המקלוט. בנוסף מטופלת סוגיית השהייה הארוכה במרחבים סגורים.
הטיפול בתלונות הציבור בגופי השידור הציבוריים בישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/5/2007 מחבר: משה ברדה
פניות ציבור בנושא פעילותו של המכון הלאומי לשיקום על שם לואיס
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/12/2006 מחבר: יניב רונן
המסמך עוסק בטענות הרבות שהועלו לאחרונה כלפי המכון. הטענות העיקריות היו אי-עמידה בזמני אספקה וחוסר הגינות בוועדות החריגים של המכון. המסמך דן באופן פעילותו של המכון שנובעות מאופן ההתקשרות בינו לבין משרד הבריאות.
פעולת הוועדות הרפואיות לנכים כלליים ולנכי עבודה במוסד לביטוח לאומי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/12/2006 מחבר: יניב רונן
המסמך עוסק בשאלת הימצאותן של הוועדות הרפואיות בתוך המוסד לביטוח לאומי, בטענות שעלו נגד מצב זה ובפועלות הכנסת להוציא את הוועדות הרפואיות מתוך המוסד לביטוח לאומי. בנוסף מובאים עמדת המוסד ועמדת הממשלה בעניין.
פניות ציבור של נכים בנוגע לקבלת שירותי שיקום
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/11/2006 מחבר: יניב רונן
המסמך עוסק בסוגיית הנכים שזקוקים לטיפול שיקומי ומופנים למחלקות שאינן שיקומיות. במסמך מוצגת הבעייה ומובאים עמדת משרד הבריאות ועמדת קופות החולים.
עמותת ”גן חיים” לטיפול בדרי רחוב באשדוד ובאשקלון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/7/2006 מחבר: יניב רונן
במסמך מוצגות מסגרות הטיפול בדרי רחוב, אופון התקצוב של מסגרות אלה ושינויים שנעשו בתקצוב הטיפול בדרי רחוב בשנים האחרונות. בנוסף מוצג אופן הטיפול בדרי רחוב בערים אשדוד ואשקלון, תוך התייחסות לפעילותה של עמותת ”גן חיים”.
זכויותיהם של תושבים חוזרים לקבלת שירותים רפואיים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/7/2006 מחבר: יניב רונן
תושבי ישרארל שחוזרים לארץ לאחר שהות ממושכת בחו”ל נדרשים להמתין תקופה של עד שנה וחצי עד שיוכלו להינות משירותי בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. במסמך מוצגים: הזכויות המוקנות במסגרת החוק; השינויים שנעשו בחוק זה בשנים האחרונות; המענה שנותנות קופות-החולים לתושבים חוזרים.
תנאי פרישה של מורים עולים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/6/2006 מחבר: יניב רונן
סיכום של תנאי הפרישה לפנסיה של מורים עולים שצברו ותק עבודה במדינות המוצא. שנות הותק הללו אינן מחושבות לצורכי פנסיה, ולכן תנאי הפרישה של עולים אלו נפגעים.
בחינת קיומן של מקבילות היסטוריות לתוכנית ההתנתקות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/2/2005 מחבר: יהודה טרואן
מסמך זה נכתב בעקבות בקשה של חה”כ נעמי בלומנטל לסקירה של מקבילות לחוק ההתנתקות בדין הישראלי ובמשפט הבין-לאומי. נתבקשנו לבחון בעיקר את הסמכות של הרשות המבצעת לקבוע את היקף הפינוי, להפעיל ענישה במקרה של סירוב להתפנות ולפגוע בזכות הקניין של המפונים. רובו של המסמך עוסק בבדיקת קיומן של מקבילות אפשריות לתכנית ההתנתקות בהיסטוריה העולמית. בבדיקה זו לא נמצאו מקבילות בנות-השוואה בכל הנוגע לסמכויות הממשלה הנדונות, משום שבשום מקרה לא התקיימו שלושה פרמטרים מרכזיים ומהותיים שתוכנית ההתנתקות מקיימת. המקבילה הקרובה ביותר שנמצאה היא התקדים הישראלי של פינוי סיני.
זכויות ילדים נפגעי הפרעות תקשורת
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/1/2005 מחברת: רוני בר נתן
מסמך זה נכתב לקראת דיון שנערך בוועדה לפניות הציבור בנושא: ”זילות זכויותיהם של ילדים נפגעי הפרעות תקשורת (PDD)”, בעקבות פניות שהגיעו אליה. ריבוי הגורמים המטפלים, תקציב דל וחוסר בהירות בדבר חלוקת האחריות לתחום בריאות הנפש בין משרד הבריאות לבין קופות-החולים הביאו לריבוי תלונות של הורים על העדר שירותים פארה-רפואיים במידה מספקת. במסמך, מידע כללי על הפרעות תקשורת מסוג PDD – לקות התפתחותית נרחבת – ועל דרכי הטיפול בה, ויפורטו תחומי האחריות של משרדי הממשלה השונים בכל הקשור לטיפול בילדים נפגעי הפרעות תקשורת, טענות הורים ועמותת אלו”ט – אגודה לאומית לילדים אוטיסטים בנושא זכויותיהם של ילדים נפגעי הפרעות תקשורת ותגובת משרדי הממשלה וקופות-החולים על טענות אלה.
זמני ההמתנה לרופאים מומחים בקופות-חולים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/10/2004 מחברת: יפעת שי
המסמך שלהלן מציג את נתוני משך זמן ההמתנה לרופאים מומחים כפי שנתקבלו מארגונים שונים: ג`וינט-מכון ברוקדייל, רשות ההסתדרות לצרכנות וצ.ב.י. (צרכני בריאות ישראל). בנוסף, מביא המסמך את התייחסות משרד הבריאות וקופות החולים לנושא שבנדון.
פיקוח על טיפולם של אפוטרופוסים בחסויים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/5/2004 מחברת: יפעת שי
פניות שהגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור העלו כי אין פיקוח מספק על פעילותם של אפוטרופוסים, הן בתחום הכספי הן בכל הקשור בטיפול הפיזי השוטף. המסמך שלהלן מציג מידע כללי על נושא האפוטרופסות ועל ניהול גמלה, וכן את עיקרי דוח מבקר המדינה האחרון בנושא. נוסף על כך המסמך סוקר את פעילותם של כמה גורמים בנושא: האפוטרופוס הכללי, המוסד לביטוח לאומי וגופים המשמשים אפוטרופוסים ומקבלי גמלה.
אנשים מעוטי יכולת שאין באפשרותם לרכוש תרופות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 21/3/2004 מחברת: יפעת שי
אנשים רבים, כולל חולים כרוניים, נמנעים מלרכוש תרופות ומביקורים אצל רופאים, עקב קשיים כלכליים. בנוסף, חלקם אינם מודעים לכך כי קיימת תקרת תשלומים לביקורים אצל רופא, דבר המונע מהם לפנות לטיפול בעת הצורך. המסמך שלהלן מציג מחקרים שנעשו בנושא ואת התשלומים אותן רשאיות קופות החולים לגבות ממבוטחיהן, כולל המקרים בהם ניתן פטור או הנחה.
גופים המעניקים סיוע משפטי בלא תשלום למעוטי יכולת
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 15/3/2004 מחברת: יפעת שי
כיום פועלים בארץ גופים ממלכתיים וארגונים ועמותות המעניקים ייצוג ו/או ייעוץ משפטי בלא תשלום למעוטי יכולת. רבים אינם מודעים לקיומם של גופים אלו ולאפשרות הפנייה אליהם בבקשת סיוע משפטי. המסמך שלהלן מציג סקירה של כמה גופים הנותנים סיוע משפטי בלא תשלום לאנשים מעוטי יכולת, את התנאים לקבלת סיוע משפטי מגופים אלו, את התחומי הסיוע ואת אופן הפנייה אליהם.
מודעותם של דוברי ערבית, רוסית ואמהרית לזכויותיהם במוסד לביטוח לאומי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/3/2004 מחברת: יפעת שי
המסמך הוכן לבקשת הוועדה לפניות הציבור שקיימה ישיבה בנושא בעקבות פניות רבות המגיעות לוועדה שמהן עולה כי אוכלוסייה זו אינה מודעת לזכויותיה ואינה תובעת את מכלול הזכויות המגיעות לה מהמוסד לביטוח לאומי. המסמך שלהלן מציג את עמדות המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה ומשרד הקליטה בנושא הנדון.
הכרת האו”ם בארגונים לא ממשלתיים: משמעותה והדרכים לקבלתה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/2/2004 מחבר: ליאור בן דוד
מסמך זה דן באפשרויות הפתוחות בפני ארגון לא ממשלתי לזכות בהכרת האו”ם בדרכים שונות, במשמעויותיה של ההכרה, בפרוצדורה ובקריטריונים לקבלתה וכן במעמדם של ארגונים לא ממשלתיים ישראליים בהקשר זה.
ניתוק משירותים חיוניים בעקבות חובות וחיבור מחדש: חברת החשמל, רשויות מקומיות, חברות הגז
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 10/2/2004 מחברת: יפעת שי
לאחרונה הגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור פניות רבות מאנשים אשר בשל קשיים כלכליים נבצר מהם לשלם את חובם, והם מצאו את עצמם מנותקים משירותים חיוניים דוגמת חשמל, מים, גז וטלפון. המסמך שלהלן בוחן את הנהלים המסדירים ניתוק שירותים בגין אי-תשלום חשבונות וכן את התנהלות החברות במהלך ניתוק שירותים אלו בפועל. כמו כן המסמך מציג, במידת האפשר, נתונים על מספר הניתוקים שנעשו במהלך השנה, על הנחות ועל פריסת חובות לתשלומים.
פניות של חולי צליאק בנושא סימון מזון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/1/2004 מחברת: יפעת שי
פניית עמותת ”צליאק” בישראל לוועדה לפניות הציבור העלתה כי למרות קיומן של הוראות חוק המחייבות סימון גלוטן במזון אין הדבר נעשה, ומשרד הבריאות אינו מפקח ואינו פועל לאכיפת הוראות חוק אלו. המסמך שלהלן מציג את המסגרת המשפטית של הנושא, את פניית עמותת צליאק בישראל ואת תגובת משרד הבריאות.
פניות של חולי סרטן ובני משפחותיהם בנוגע למחסור חמור ברופאים לרדיותרפיה במחלקות האונקולוגיות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 13/1/2004 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור קיימה ישיבה בנושא ”מחסור חמור ברופאים לרדיותרפיה במחלקות האונקולוגיות” בעקבות פניית משפחות של חולי סרטן. לטענת הפונים יש עומס רב במחלקות האונקולוגיות, הנובע בין היתר מהעדר תקני רופאים בתחום הרדיותרפיה (טיפול קרינתי). המסמך שלהלן מציג מידע כללי ונתונים על אונקולוגיה קרינתית, ובוחן את עמדתם של הגורמים הנוגעים בדבר – משרד הבריאות, ההסתדרות הרפואית בישראל, האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה, המועצה הלאומית לאונקולוגיה והאגודה למלחמה בסרטן – בנושא התקינה לרופאים ברדיותרפיה והמחסור במתמחים בתחום זה. כמו כן, המסמך מציג בעיות נוספות הקשורות בתחום הרדיותרפיה.
תחנות דלק המוכרות דלק מהול
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 7/12/2003 מחברת: יפעת שי
מפניית רשות ההסתדרות לצרכנות לוועדה לפניות הציבור, עולה כי תחנות דלק שמשרד התשתיות גילה כי נמכר בהן דלק מהול אינן נענשות באופן מיידי. משרד התשתיות אומנם פותח בהליכים משפטיים נגד תחנות אלה, אולם ההליכים אורכים בין שנה לשנתיים. במהלך תקופה זו התחנה ממשיכה לפעול כרגיל, והקנס המוטל עליה בסופו של דבר על-ידי בית-המשפט הוא נמוך יחסית (כ- 5,000 ש”ח), וכך נוצר מצב שבו ”הפשע משתלם”. המסמך שלהלן מציג נתונים ומידע כללי על מספר תחנות הדלק בארץ, על מספר הבדיקות הנערכות בהן ועל תוצאותיהן של בדיקות אלה. עוד מציג המסמך את התייחסות מינהל הדלק במשרד התשתיות לבעיה, והתייחסות ארבעת חברות הדלק הגדולות – ”פז”, ”סונול”, ”אלון-דור” ו”דלק”.
הקמת מאגר נתונים על בעלי מוגבלות בישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/12/2003 מחברת: יפעת שי
אין במדינת ישראל כיום מאגר נתונים כולל על בעלי המוגבלות החיים בה ואין מידע מקיף על מספרם, על היקף השירותים הדרושים לבעלי המוגבלות והניתנים להם. המידע על ציבור בעלי המוגבלות בישראל הוא חלקי ומפוזר בין משרדי הממשלה, הארגונים והעמותות המטפלים באוכלוסייה זו. במסמך שלהלן מוצגת תשתית הנתונים הקיימת כיום בכל הקשור לבעלי המוגבלות החיים בישראל, וכן התייחסות מבקר המדינה להעדר מידע מקיף בנושא זה, החלטת הממשלה שהתקבלה בעקבות דוח המבקר ובחינת יישום ההחלטה עד כה.
מטהרי מים ביתיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/11/2003 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור קיימה ישיבה בנושא בעקבות פניית רשות ההסתדרות לצרכנות. לפיה שיטות השיווק מלוות לעתים בהטעיה ובניצול מצוקה של אוכלוסיות חלשות כגון עולים, קשישים ועוד. מסמך זה מציג רקע כללי על שוק מטהרי המים בישראל ויובאו דברים שנאמרו במכון התקנים, במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ובמשרד הבריאות בעניין זה.
פניות ציבור בעניין כביש חוצה-ישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/11/2003 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור תקיים ב-12 בנובמבר 2003 ישיבה בנושא: ”פניות ציבור בעניין כביש חוצה-ישראל: גובה הקנסות, הליכי הגבייה, החשבונות (אופן המשלוח ואופן הפירוט) והשילוט הבעייתי”. הישיבה מתקיימת בעקבות פניות שהגיעו מהמועצה הישראלית לצרכנות ומרשות ההסתדרות לצרכנות. לדברי הארגונים הפונים, הגיעו אליהם תלונות רבות של צרכנים המלינים על מגוון עניינים הקשורים להתנהלות מפעילי כביש חוצה-ישראל ולחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ”ה-1995, ותקנותיו, המסדירים את פעילות הכביש הזה (כביש מס` 6).
הפסקת האשפוז הסיעודי המסובסד
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/11/2003 מחברת: יפעת שי
ב-30 בספטמבר 2003 יצאה הוראה מטעם חשב משרד הבריאות בדבר הפסקת שירותי האשפוז הסיעודי המסובסד (”קודים”) בשל קשיים תקציביים. המסמך מציג נתונים עדכניים על מערך האשפוז הסיעודי, בעקבות הפסקת אשפוז חולים סיעודיים חדשים, והתייחסויות משרד הבריאות ומשרד האוצר לנושא זה, שבכללן עמדותיהם בדבר ההשלכות שיהיו להחלטה זו על מערכת הגריאטריה בישראל.
מדידות לצורך תשלום הארנונה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 28/7/2003 מחברת: יפעת שי
המסמך מציג מידע כללי בנושא הארנונה, בוחן את מדידת הנכסים בעיריות ירושלים, חיפה ותל-אביב, ומציג את עמדתם של הגורמים הממונים על הנושא ברשויות אלו ואת תגובת משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי.
אגרות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/6/2003 מחברת: יפעת שי
המסמך שלהלן מציג את פעילות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ואת האגרות הנגבות בו, כולל תגובת משרד הבריאות, משרד התחבורה ומשרד האוצר לגובה האגרות.
הובלת עופות חיים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/5/2003 מחברת: יפעת שי
ענף הלול בישראל מייצר מדי שנה למעלה מ- 140 מיליון עופות המובלים ממקום למקום לצרכים שונים. בזמן ההובלה העופות סובלים מתנאים הגורמים להם למצוקה. המסמך שלהלן מציג את ”גורמי העקה” המרכזיים שמהם סובלים העופות בזמן ההובלה ואת המסגרת החוקית הקיימת
זמני המתנה לרופאים מומחים בקופות-חולים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/5/2003 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור מקיימת ישיבה בנושא ”הזמנת תורים לרופאים מומחים בקופות-חולים”, בעקבות פניית רשות ההסתדרות לצרכנות שערכה תחקיר בנושא זה (להלן: התחקיר). התחקיר נערך בסוף דצמבר 2002 – תחילת ינואר 2003.
קיצוץ בתקציבי האשפוז הסיעודי בבתי-האבות ובבתי-החולים הפרטיים הכרוניים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/4/2003 מחברת: יפעת שי
המאושפזים הוועדה לפניות הציבור מתכנסת לדון בנושא ”הקיצוץ בתקציבי האשפוז הסיעודי בבתי-האבות ובבתי-החולים הפרטיים הכרוניים” בעקבות פגישה דחופה שנערכה ב-15 באפריל 2003 בין יו”ר הוועדה חה”כ ישראל אייכלר, נציגי איגוד בתי האבות והיועץ הכלכלי של שר הבריאות.
ועדות לפניות הציבור בפרלמנטים בעולם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/3/2003 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור במתכונתה הנוכחית הוקמה בכנסת ה-14, והיא ועדת משנה של ועדת הכנסת. הוועדה מטפלת טיפול שוטף בפניות הציבור ומנהלת דיונים בנושאים הנוגעים למצוקות הפרט ולהגנת הצרכן. מסמך זה בוחן את קיומן של ועדות לפניות הציבור בפרלמנטים של מדינות.
העברת מזון הנותר בידי גופים שונים לידי עמותות שמספקות מזון לנזקקים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/11/2002 מחברות: ליאת בן-מאיר, הודיה קין
מסמך זה הוכן לבקשת הוועדה לפניות הציבור, והוא עוסק בהעברת עודפי מזון מבושל הנותר בידי גופים שונים, כדוגמת הצבא, המשטרה, מלונות, מסעדות, אולמות אירועים, שירותי קייטרינג ומפעלים גדולים, לעמותות המספקות מזון לנזקקים.
פניות ציבור בנושא רעש הנשמע ממסגדים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/11/2002 מחברת: יפעת שי
מפניות שונות שהגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור מצד אזרחים המתגוררים בסמוך למסגדים, עלה כי רעש קריאות המואזין, בעיקר בשעות הלילה, מדיר שינה מעיניהם. הבעיה חריפה יותר בעיקר בערים בהם יש יותר ממסגד אחד.
הקפאת זרע של חיילים במועד גיוסם לצה”ל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/11/2002 מחברת: איילת ברק-מדינה
מסמך רקע שהוכן לוועדה לפניות הציבור בעקבות פנייה של ארגון ”משפחה חדשה”. המסמך דן בהצעה להקפיא זרע של חיילים במועד גיוסם. המסמך סוקר את עיקרי הצעת הארגון, ומציג את עמדות הגופים השונים הקשורים לנושא זה- משרד הבריאות, צה”ל, משרד המשפטים,ההסתדרות הרפואית.
הצטיידות העורף מפני האיום העירקי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/10/2002 מחברת: יפעת שי
מפניות שונות שהגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור עולה כי בשוק קיימים כיום עשרות עזרים ואמצעים המיועדים לכאורה לשימוש על-ידי העורף בשעת התקפה כימית/ביולוגית. הציבור אינו מודע למה הוא זקוק מתוך מגוון האמצעים הקיימים.
העדר אפשרות קליטה של ערוץ 33, ערוץ 23 וערוץ 10, ללא כבלים ולווין
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/10/2002 מחברת: יפעת שי
כיום, קיימת אפשרות לקלוט את ערוץ 33 וערוץ 10 באמצעות צלחת פרטית או באמצעות התחברות לכבלים או ללווין, כאשר ערוץ 23 ניתן לקליטה רק באמצעות התחברות לכבלים או ללווין. נכון להיום כ – 10% מבתי האב בישראל אינם מחוברים לרשתות הכבלים והלווין.
פגיעה בתושבי ת”א בשל שינוי תדרי ערוץ 1
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 27/10/2002 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור דנה בנושא בעקבות פניית רשות ההסתדרות לצרכנות ממנה עולה כי לפני מספר חודשים (יולי 2002) שונו התדרים של ערוץ 1 בת”א וכתוצאה מכך נמנעה מתושבים רבים בעיר, שאינם מחוברים לכבלים וללווין, אפשרות הצפייה בערוץ.
חשבונות מוטעים בנושאי חשמל, טלפון ומים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 22/10/2002 מחברת: יפעת שי
מפניות שהגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור עולה כי ישנם אזרחים הסבורים כי מוני החשמל והמים הנמצאים בבתיהם אינם מכוילים (כיול משמעו הוא בחינת הסטייה של המכשיר הנבדק מאב מידה שדיוקו ידוע ), ומכאן חשבונות החשמל והמים שהם מקבלים שגויים.
חיסונים נגד אבעבועות שחורות ואנתרקס
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/10/2002 מחברת: יפעת שי
פניות שונות הגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור מאזרחים המודאגים מהמצב כיום וממתקפה עתידית מצד עירק. מהפניות עולה כי קיים חוסר וודאות בציבור בנוגע להיערכות המדינה להתקפת טרור ביולוגי ובנוגע להיערכותם האישית של האזרחים (כגון, האם על האזרחים להתחסן באופן עצמאי)
זכויות סבים וסבתות שעלו לארץ עם נכדיהם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 22/7/2002 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור דנה בנושא ”סבים וסבתות שעלו לארץ עם נכדיהם ללא הוריהם הביולוגיים” בעקבות פניות שונות שהגיעו לידי הוועדה. מהפניות עלה כי משפחות אלו ניצבות למול קשיים חוקיים וביורוקרטיים המעכבים סיוע וזכאויות. המסמך מנסה לעמוד על היקף התופעה.
מתווכי נדל”ן - רישוי ופיקוח
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/7/2002 מחברת: יפעת שי
מפניות שונות שהגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור עלה כי ישנם מתווכים רבים הפועלים ללא רשיון, יש המרמים את לקוחותיהם ועוד, אולם אין כל גורם ממשלתי המפקח על פעילותם. המסמך מציג את הוראות החוק בנושא וכן עומד על הגורמים האמונים על פיקוח עבודת המתווכים ורישויים.
מצב בתי העלמין בישראל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/6/2002 מחברת: יפעת שי
תנאי הובלת עופות ממשחטות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/5/2002 מחברת: יפעת שי
כיום, ע”פ חוק, ניתן להוביל עופות שזה עתה נשחטו ללא קירור למרחק של עד 10 ק”מ. המסמך מציג את הוראות החוק בנושא ועומד על אחריות משרד הבריאות ומשרד החקלאות עליו. מבחינת הנושא מצטייר כי היתר זה מהווה לדעת כל הגורמים המקצועיים סכנה בריאותית.
מתן פטור ממע”מ בעיר אילת
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 14/5/2002 מחברת: יפעת שי
תחקיר שנעשה ע”י רשות ההסתדרות לצרכנות העלה כי הפטור ממע”מ באילת אינו בא לידי ביטוי בחלק ממחירי המוצרים והשירותים באילת. המסמך בוחן את הוראות החוק ומציג את עמדות הגורמים הרלוונטים - התאחדות המלונות בישראל ואיגוד לשכות המסחר.
חישוב פנסיה של עולים שעלו מגיל 50 ומעלה ע”י קרן מבטחים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/4/2002 מחברת: יפעת שי
מפניות שהגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור עלה כי בחוברת מידע בנושא ”תעסוקה בישראל”, שיצאה מטעם משרד הקליטה והסוכנות היהודית בשנים 1996 ו – 1998 פורסם כי עולים שעלו לארץ בגיל 50 ויותר, והתחילו לעבוד תוך שנתיים מיום עלייתם לארץ, יקבלו עבור 10 שנות עבודה.
שירותי תחנות הרכבת ופעילותן
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/3/2002 מחברת: יפעת שי
תחקיר שנעשה ע”י רשות ההסתדרות לצרכנות העלה כי ישנה בעיות הנוגעות למצבן הפיסי של תחנות הרכבת (צפיפות, העדר חניה מספקת ועוד) ולעמידה בלוחות הזמנים. המסמך מציג נתונים כלליים הקשורים לרכבת ישראל, בוחן את הוראות החוק הרלוונטיות לנושא וכן את מדיניות רכבת ישראל.
הפסקת מתן תרופות הכלולות בסל התרופות על-ידי קופות החולים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/2/2002 מחברת: יפעת שי
מפניות שונות שהגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור עולה תמונה לפיה קופות החולים אינן נותנות/מפסיקות לתת תרופות למבוטחיהן, למרות שלפי טענת החולים, תרופות אלו מיטיבות איתם יותר. המסמך מגדיר מושגים רלוונטיים לנושא, בוחן את הוראות החוק הקיימות.
שירותי הסעדה בבתי-ספר ובגני ילדים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 21/1/2002 מחברת: יפעת שי
מפניות שהגיעו לידי הוועדה לפניות הציבור עולה כי כ – 70% מספקי המזון למוסדות החינוך אינם עומדים בתקנים התברואתיים ומסכנים את בריאותם של הילדים. המסמך מציג סיכום של ישיבה קודמת שנערכה בנושא, סוקר את הוראות החוק הרלוונטיות, ובוחן את אחריות הגורמים השונים.
בדיקת חתימות על שוברי כרטיסי האשראי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 8/1/2002 מחברת: יפעת שי
מתחקיר שנעשה ע”י המרכז למחקרים צרכניים עלה כי במרבית בתי העסק לא נעשית בדיקה של חתימת הלקוח על גבי שובר כרטיס האשראי, דבר המאפשר שימוש לרעה בו. המסמך בוחן את נושא אימות פרטי הלקוח הן מבחינה חוקית והן מבחינת הפיקוח של חברות האשראי, תוך הצגת נתונים כלליים
מצב התחנות המרכזיות והבין-עירוניות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 31/12/2001 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור דנה בנושא בעקבות תחקיר שנערך ע”י רשות ההסתדרות לצרכנות בתחנות מרכזיות ובין-עירוניות. התחקיר העלה כי מצבן הפיסי של התחנות אינו טוב וכי ישנם ליקויים רבים. המסמך מציג מספר נתונים הנוגעים לענף התחבורה הציבורית בארץ באופן כללי.
פיקוח על מוצרי בשר מעובד
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 18/12/2001 מחברת: יפעת שי
מפניית ארגון הרופאים הווטרינריים לוועדה לפניות הציבור עלה כי מדינת ישראל הינה המדינה היחידה בעולם המערבי המתירה הוספת מים למוצרי בשר גולמי. המסמך מציג את המסגרת המשפטית לנושא וכן עומד על אופן הפיקוח על מוצרי בשר מעובד, תוך התייחסות לעונשים המוטלים.
פניות ציבור של דיירי רחוב הפרחים באשדוד
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/11/2001 מחברת: יפעת שי
תושבי רחוב הפרחים פנו לוועדה לפניות הציבור בשל תנאיי המחיה הקשים בהם הם נאלצים להתגורר במסגרת הדיור הציבורי. המסמך שלהלן עומד על זכויות הדייר בדיור הציבורי על פי חוק, מציג סקירה קצרה בדבר הדיור הציבורי בארץ, תוך התייחסות נקודתית לדיירי רחוב הפרחים באשדוד.
שירותי בריאות משלימים של קופות החולים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/11/2001 מחברת: יפעת שי
המסמך עומד על בעיות מרכזיות הנוגעות לתוכניות השירותים הנוספים, בוחן את המסגרת המשפטית והכלכלית להתנהלותן וכן מציג סקירה של תוכניות השב”ן השונות.
החזקת כלבים בתחנות הסגר עירוניות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 20/11/2001 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור דנה בנושא בעקבות פניות שונות שהגיעו לידי הוועדה על מצב תחנות ההסגר העירוניות והחזקת בעלי החיים בהם. המסמך עומד על החקיקה הרלוונטית בנושא, מציג את הגורמים הממשלתיים השונים האמונים עליו, מתאר את המצב בפועל.
רישוי ופיקוח על קוסמטיקאיות
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 19/11/2001 מחברת: יפעת שי
מפניות שהגיעו לידי הוועדה עולה כי אנשים רבים נפגעו לאחר שעברו טיפולים אצל קוסמטיקאיות שונות. המסמך שלהלן מציג מידע כללי על שוק הקוסמטיקאיות וכן בוחן את אחריות הפקוח עליו מצד גורמים שונים, כגון - משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, השלטון המקומי וארגון קוסמטיקאיות.
גמישות במועדי תשלום המשכנתא
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/11/2001 מחברת: יפעת שי
מפניות שונות שהגיעו לידי הוועדה עולה כי המפקח על הבנקים פרסם ב – 05/03/00 הוראה לבנקים למשכנתאות לפיה עליהם לאפשר למקבלי הלוואות דיור עתידיים, לבחור בין שלושה מועדי פירעון חלופיים במהלך החודש. הוראה זו אינה חלה על הלוואות זכאי משרד השיכון.
מנטרלי אסון צ`רנוביל
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 29/10/2001 מחברת: יפעת שי
על פי החוק הרוסי, מעת עלייתם ארצה איבדו הליקבידטורים את זכאותם לפיצויים ולמענקים שונים מממשלת רוסיה. מתוך רצון לסייע לליקבידטורים ומתוך הכרה בחשיבות פעילותם, חוקקה הכנסת את ”חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ`רנוביל, התשס”א – 2000”.החוק נכנס לתוקף ב- 14
נוצרים בגדה המערבית
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 3/9/2001 מחבר: אלעד ואן גלדר
המסמך סוקר את מעמדה החוקי ומצבה של האוכלוסיה הערבית-נוצרית בשטחי הגדה המערבית, תחת שלטון ישראל, ירדן והרשות הפלשתינאית.
שירות שנותנות חברות הכבלים והלווין ללקוחותיהם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 17/7/2001 מחברת: יפעת שי
לוועדה לפניות הציבור הגיעו תלונות שונות בנוגע לחברות הכבלים והלווין - זמן ההמתנה לשרות הלקוחות הטלפוני הוא ארוך, אי מתן אפשרות חסימת ערוצים מתוך מקבץ הערוצים הבסיסי (לפחות לא בתקופת הניסיון), בקשות להתנתקות גוררות עימם לחצים ועוד.
טיפולים להסרת שיער
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 2/7/2001 מחברת: יפעת שי
מכוני יופי שונים מבטיחים ”הסרת שיער לצמיתות” באמצעות שימוש בשיטות שונות: קרני לייזר, הבזקי אור, ג`ל, אלקטרודות ועוד. לרוב, ההבטחות להסרת השיער לצמיתות אינן מתגשמות והשיער חוזר וצומח שוב, לעיתים אף בעוצמה רבה יותר.
עמותות המספקות פתרונות דיור לקשישים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 25/6/2001 מחברת: יפעת שי
המסמך בוחן את התנהלות עמותות המפעילות מסגרות דיור לקשישים, בד”כ עולים חדשים, שאינם מעונינים לגור במוסדות כגון – בתי אבות ודיור מוגן. בחינת העמותות נעשית בהתייחס למספר היבטים - חוקיות פעילותן, השירותים אותם הם מעניקות והתמיכות הניתנות להם מצד גורמים שונים.
מעבר לקוחות בין חברות הגז
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 11/6/2001 מחברת: יפעת שי
צרכנים רבים התלוננו על קשיים במעבר בין חברות הגז - לחץ טלפוני, הבטחות, הנחות, מתנות, גניבת מיכלים ועוד. מהסקירה שלהלן עולה כי הרפורמה שחלה בשנות ה- 90 בענף הגז אינה מיושמת בפועל, אין כל תחרות בין חברות הגז ויש מכשולים רבים בחוק המקשים על מעבר צרכנים בין חברת גז אחת לאחרת. העדר תחרות אמיתית מתבטא בין השאר בעליית מחירי הגז בשנים האחרונות.
הטעיית צרכנים – גודל המסך במקלטי טלוויזיה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 21/5/2001 מחברת: יפעת שי
צרכנים רבים אינם מודעים לכך שגודל מסך המצויין על הטלוויזיה אותה הם רוכשים כולל אף את גודל המסך הנראה לעין. על פי חוק ישנה חובה לציין את גודל המסך הנראה לעין, אולם הדבר אינו מתבצע לא ע”י היבואנים ולא ע”י הסוחרים.
מימוש נכסים בעקבות קשיים בהחזר המשכנתא
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 6/5/2001 מחברת: יפעת שי
בתקופה האחרונה רבים מתקשים בהחזר תשלומי המשכנתא, דבר המוביל למימוש נכסיהם. המסמך יעמוד על התנהלות הליך המימוש, תוך הבחנה בין המתקשים שנטלו הלוואה מכספי המדינה לבין אלו שלוו מכספי הבנק. בבחינת הנושא עולה כי ישנו קושי לעמוד על כמות מימושי הנכסים בפועל וכי המצב בו נתון המשק כיום יגדיל את מספר המתקשים בהחזר תשלומי המשכנתא, דבר המחדד את הצורך במציאת פתרונות מידיים.
לימוד נהיגה
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 4/4/2001 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור דנה בנושא בעקבות תלונות רבות שהגיעו מצד תלמידים הלומדים נהיגה. מבחינת הנושא עולה כי אין כל פיקוח על מורי הנהיגה ומקצועיותם. העדר פיקוח, בשל מחסור בכוח האדם, מעורר תהיות קשות נוכח העובדה כי מדובר בנושאי תפקיד אשר בידם אחריות בעקיפין.
ליקוי בטיחות קניונים
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 12/3/2001 מחברת: יפעת שי
רשות ההסתדרות לצרכנות פנתה לוועדה לערוך דיון בנושא בעקבות בדיקה שערכה לאחרונה של מערכות הגז וכיבוי האש בקניונים. ממצאי הבדיקה העלו ליקויים חמורים המהווים סכנה לביטחון הציבור המבקר בקניון.
החזר אגרת רישוי לרכב
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/3/2001 מחברת: יפעת שי
המדינה גובה מראש אגרת רישוי שנתית לרכב. ישנם מקרים בהם קיימת זכאות להחזר, אך מרבית מבעלי הרכבים אינם מודעים לזכאות זו. כיום ישנם כ - 25 מיליון ש”ח שנמצאים בסניפי הדואר בציפיה שהציבור יבוא לדורשם, אולם אין דורש.
בקשות למעבר מגורים בדיור הציבורי
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/2/2001 מחברת: יפעת שי
תלונות שהגיעו לוועדה לפניות הציבור בכנסת העלו כי בקשות רבות למעבר מגורים בדיור הציבורי נענו בשלילה. מסמך זה ינסה לעמוד על היקף התופעה ועל הסיבות העומדות בבסיס ההחלטה באם לאשר או לדחות בקשה מעין זו. בהתבסס על נתוני החברות המאכלסות עולה כי בד”כ בקשות בשל סיבות רפואיות וצפיפות נענות בחיוב, אולם בקשות בעלות היבט חברתי כגון: זקנה, ערירות, חברה לא טובה וכו` על פי רוב נדחות. כמו כן אף לאחר קבלת האישור למעבר מגורים, טווח ההמתנה עד למעבר נע בין חצי שנה לשנה וחצי, דבר המצטייר כתמוה נוכח מאגר הדירות הפנויות בשיכון הציבורי.
מדיניות בניית הוסטלים לקשישים – תכנון לטווח ארוך
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 26/2/2001 מחברת: יפעת שי
הוועדה לפניות הציבור דנה בנושא נוכח המחסור של כ – 30 אלף דירות לקשישים במסגרת הדיור הציבורי. המסמך עומד על היקף הבעיה ועל המדיניות המתוכננת מצד משרדי הממשלה להתמודד עימה.
סימון מזון הנמכר בתפזורת במעדניות וברשתות המזון
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 5/11/2000 מחברת: יפעת שי
התקן הישראלי ת”י 1145 מחייב סימון מזון ארוז מראש, הן באריזה קמעונאית והן באריזה סיטונאית. אולם, התקן אינו חל על סימון מזון הנמכר מאריזה בתפזורת או במשקל ונוצר מצב בו הצרכן קונה מזון מבלי לדעת את תאריך ייצורו, ערכו התזונתי והחשוב מכל את תאריך תפוגתו.
היחסים בין עולי חבר העמים לבין הישראלים הותיקים והתפיסות ההדדיות שלהם
לעיין בקובץ pdf  
תאריך: 1/9/2000 מחברות: נלי אליאס, מיכל בר-אילן-ירושלמי, שרון סופר
סקירת ספרות מחקרית בנושא היחסים בין עולי חבר העמים לבין האוכלוסייה הוותיקה בישראל. המסמך פותח בהצגת המודלים המקובלים בספרות לתיאור קליטה תרבותית ומציע מודל חלופי - מודל דו שיח כמאפיין את היחסים בין הקבוצה הקולטת לקבוצה הנקלטת וכבסיס לבחינת הדימויים

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור