חוקים
 

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג - 1963* [תיקון מס' 2]

ד' באייר - יום הזכרון
(תיקון מס' 2 ו-4)
1. (א) ד' באייר הוא יום זכרון גבורה ללוחמי צבא-הגנה לישראל שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל וללוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל, להתייחדות עם זכרם ולהעלאת מעשי גבורתם.
(ב) חל ד' באייר בששי בשבוע, יקויים יום הזכרון ביום ב' באייר של אותה שנה; חל בחמישי בשבוע, יקויים יום הזכרון ביום ג' באייר של אותה שנה; חל בראשון בשבוע, יקויים יום הזכרון ביום ה' באייר של אותה שנה.

תחילתו של יום הזכרון 2. תחילתו של יום הזכרון היא משקיעת החמה אור לאור ד' באייר או ג' באייר או ב' באייר, הכל לפי הענין, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו.

דרכי קיום של יום הזכרון 3. ביום הזכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים; הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; יקויימו אזכרות ועצרות-עם; ייערכו טכסי התייחדות במחנות צבא-הגנה לישראל ובמוסדות חינוך; תכניות השידורים יביעו את ייחודו של היום.

איסור עינוגים ציבוריים
(תיקון מס' 1 ו-2)
4. (א) ביום הזכרון לא יקויימו עינוגים ציבוריים.
(ב) בליל יום הזכרון יהיו בתי קפה סגורים מתחילת יום הזכרון ועד לזריחת השמש למחרתו.
(ג) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), דינו - קנס.
(ד) לענין סעיף זה, "עינוג ציבורי" - כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 [1].

היעדרות קרוב משפחה מעבודה
(תיקון מס' 3)
4א. (א) קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון; לענין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד.
(ב) לענין סעיף זה, "קרוב משפחה" - הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות.

הוראות לקיום יום הזכרון 5. שר הבטחון, בהתייעצות עם המועצה הציבורית המייעצת שנתמנתה לענין חוק בתי קברות צבאיים, תש"י - 1950 [2], רשאי להורות הוראות לקיום יום הזכרון בהתאם לחוק זה.
_________________________
[*] נתקבל בכנסת ביום ג' בניסן תשכ"ג (28 במרס 1963); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח 558, תשכ"ג, עמ' 256. החוק פורסם בס"ח התשכ"ג, עמ' 72.
[1] ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.
[2] ס"ח 55, תש"י, עמ' 258.
[תיקון מספר 1] נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' תשל"ח (4 באפריל 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח 1334, תשל"ח, עמ' 148.
[תיקון מספר 2] נתקבל בכנסת ביום י"ז בחשון התשמ"א (27 באוקטובר 1980); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח 1461, התש"ם, עמ' 271.
בתיקון מספר 2 שם החוק שונה מ"חוק יום הזכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא-הגנה לישראל" לשמו הנוכחי.
[תיקון מספר 3] נתקבל בכנסת ביום כ"א בטבת התשנ"ד (4 בינואר 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2226 מיום כ"ב בכסלו התשנ"ד (6 בדצמבר 1993), עמ' 125.
[תיקון מספר 4] התקבל בכנסת ביום י' באדר התשס"ד (3 במרס 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה - 88, מיום י"ט בשבט התשס"ד (11 בפברואר 2004), עמ' 360.
© כל הזכויות שמורות, 2007, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il