חוקים
 

חוק יום העצמאות, תש"ט-1949

קו הפרדה לכותרת
ה' באייר - יום העצמאות
(תיקון: תש"י, תשי"א, תשי"ד, תשס"ד)
1. (א) הכנסת מכריזה בזה על יום ה' באייר כעל "יום העצמאות" שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה.
(ב) אם יום ה' באייר יחול בשבת, יוחג יום העצמאות ביום ג' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול ביום ששי בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ד' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בשני בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר של אותה שנה.
(ג) יום העצמאות יהיה יום שבתון.


הוראות ראש הממשלה
(תיקון: תשט"ז)
2. (א) ראש הממשלה מוסמך להורות הוראות בדבר הנפת דגלים וקיום חגיגות-עם ביום העצמאות.
(ב) על אף האמור בסעיף 1(ג), מוסמך ראש הממשלה להורות הוראות בדבר קיום עבודה ושירותים, שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות, וכן את שעותיהם וסדריהם באותו יום.

סמלי יום העצמאות
(תיקון: תשי"ח)
3. ראש הממשלה רשאי בתקנות לקבוע סמלי יום העצמאות ולהסדיר את השימוש בהם.חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל - יום שבתון התשנ"ח-1998) (הוראת שעה)

קו הפרדה לכותרת
1. יום ה' באייר התשנ"ח יהיה יום שבתון, נוסף על יום השבתון החל ביום ד' באייר התשנ"ח לפי חוק יום העצמאות, התש"ט-1949.

יום
שבתון

2. ראש הממשלה מוסמך, בהתייעצות עם השרים הנוגעים בדבר להורות בדבר עבודה ושירותים שיש לקיימם ביום השבתון והיקפם, תוך התחשבות ברצף ימי השבתון.
הוראות
ראש
הממשלה

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות (תיקוני חקיקה),התשס"ד-2004*

קו הפרדה לכותרת
תיקון חוק
יום הזכרון
לחללי מערכות
ישראל - מס' 4 
1.בחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963(1), בסעיף 1(ב), בסופו יבוא "חל בראשון בשבוע, יקויים יום הזכרון ביום ה' באייר של אותה שנה". 
תיקון חוק
יום העצמאות
- מס' 6
 
2.בחוק יום העצמאות, התש"ט-1949(2), בסעיף 1(ב), בסופו יבוא "אם יום ה' באייר יחול בשני בשבוע, יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר של אותה שנה".


  אריאל שרון    שאול מופז 
  ראש הממשלה    שר הביטחון 
משה קצב    ראובן ריבלין    
נשיא המדינה    יושב ראש הכנסת    
© כל הזכויות שמורות, 2009, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il
 

ב-14 במאי 1948 - ה' באייר התש''ח הכריזו חברי מועצת העם על הקמת המדינה
ב-14 במאי 1948 - ה' באייר התש"ח הכריזו חברי מועצת העם על הקמת המדינה.