הצעות חוק "רשומות" (עד סוף שנת תשס"ב)
 

הצעות חוק "רשומות" (עד סוף שנת תשס"ב)

דברי הסבר תפריט החקיקה
מחוברת מספר עד חוברת מספר מילה מכותר החוק

 גירסת הדפסה  מס' חוברת  שם הצעות חוק "רשומות" (עד סוף שנת תשס"ב)
  3189 הצעת חוק חוף הים התיכון (הגנה, ניהול ושימור) התשס”ב - 2002
  3188 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 58) (הגדרת התגמול המזערי), התשס”ב-2002
  הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס` 23) (מועד מוקדם לתשלום תגמולים לפדוי שבוי), התשס”ב-2002
  הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס` 16) (עידוד נשים בעסקים), התשס”ב-2002
  הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס 58) (עונש מינימום לנוהג בפסילה), התשס”ב-2002
3187 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הראשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס` 23) (מינוי, ביטול האצלה והעברה מכהונה של סגן ראש רשות), התשס”ב-2002
  3186 הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תיקון מס` 3) (בוררות גישור), התשס”ב-2002
  3185 הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס` 8) (בחירת מועמד יחיד)
  הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס` 34) (בחירת מועמד יחיד), התשס”ב-2002
  3184 הצעת חוק שירות נתוני אשראי (תיקון) (דחיית תחילה), התשס”ב-2002
  3183 הצעת חוק רישוי שירותי התעופה (תיקון) (מוביל נקוב), התשס”ב-2002
  הצעת חוק קביעת שכר דירה בשקלים חדשים (הוראת שעה), התשס”ב-2002
  הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס` 13), התשס”ב-2002
  3181 הצעת חוק המועצה הלאומית לספורט, התשס”ב-2002
  3180 הצעת חוק עברייני מין (הגנה על הציבור), התשס”ב-2002
  הצעת חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס”ב-2002
  3179 הצעת חוק לפיקוח על תוצרת אורגנית, התשס”ב-2002
  3178 הצעת חוק התרבות והאמנות, התשס”ב-2002
  3177 הצעת חוק לחיזוק יישובי בקעת הירדן ותושביהם (הוראת שעה), התשס”ב-2002
  3176 הצעת חוק הספורט (תיקון מס` 4) (הסמכת בעלי תעודת הוראה), התשס”ב-2002
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2016 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il