רשומות - חוקים
 

רשומות - חוקים

דברי הסבר תפריט החקיקה
מחוברת מספר עד חוברת מספר מילה מכותר החוק

 מספר כנסת  מס' חוברת  שם החוק
19 2475 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 62 - הוראת שעה) (תיקון מס` 2), התשע”ה-2014
19 2474 חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס` 20), התשע”ה-2014
19 חוק חופש המידע (תיקון מס` 10), התשע”ה-2014
19 2473 חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 20), התשע”ה-2014
19 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 66), התשע”ה-2014
19 חוק בתי קברות צבאיים (תיקון מס` 4), התשע”ה-2014
19 חוק שחרור על–תנאי ממאסר (תיקון מס` 14), התשע”ה-2014
19 2472 חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס` 8), התשע”ה-2014
19 2471 חוק השידור הציבורי, התשע”ד-2014
19 2470 חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע”ד-2014
19 חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על–תיכוניים (תיקון), התשע”ד-2014
19 2469 חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע”ד-2014
19 2468 חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס` 13), התשע”ד-2014
19 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 111), התשע”ד-2014
19 חוק השמות (תיקון מס` 6), התשע”ד-2014
19 חוק המכר (דירות) (תיקון מס` 8), התשע”ד-2014
19 2467 חוק הממשלה (תיקון מס` 9), התשע”ד-2014
19 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 40), התשע”ד-2014
19 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 41), התשע”ד-2014
19 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס` 2), התשע”ד-2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il