רשומות - חוקים
 

רשומות - חוקים

חוקי מדינת ישראל
במאגר החוקים של מדינת ישראל מוצג מידע על החוק המקורי ועל התיקונים שהתקבלו לחוק. במאגר מובא גם מידע נלווה לחוקים: דברי הכנסת והפרוטוקולים של ועדות הכנסת, וכן נוסחי הצעות החוק טרם קבלתו
דברי הסבר תפריט החקיקה
מחוברת מספר עד חוברת מספר מילה מכותר החוק

 מספר כנסת  מס' חוברת  שם החוק
20 2491 חוק–יסוד: הממשלה (תיקון מס` 3 והוראת שעה לכנסת ה–20)
19 2490 חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס` 5), התשע”ה-2015
19 2489 הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע”ה-2015
19 2488 חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס` 39), התשע”ה-2015
19 2487 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 20), התשע”ה-2014
19 2486 חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס` 8), התשע”ה-2014
19 חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס` 8), התשע”ה-2014
19 חוק זכויות החולה (תיקון מס` 8), התשע”ה-2014
19 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 160), התשע”ה-2014
19 2485 חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע”ה-2014
19 חוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע”ה-2014
19 חוק איסור אלימות בספורט (תיקון), התשע”ה-2014
19 2484 חוק הבחירות (תיקוני חקיקה), התשע”ה-2014
19 חוק החוזים האחידים (תיקון מס` 5), התשע”ה-2014
19 חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס` 11), התשע”ה-2014
19 חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס` 8), התשע”ה-2014
19 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 69), התשע”ה-2014
19 2483 חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע”ה-2014
19 2482 חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על–תנאי (תיקוני חקיקה), התשע”ה-2014
19 חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס` 16), התשע”ה-2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il