רשומות - חוקים
 

רשומות - חוקים

דברי הסבר תפריט החקיקה
מחוברת מספר עד חוברת מספר מילה מכותר החוק

 מספר כנסת  מס' חוברת  שם החוק
19 2455 חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 19), התשע”ד-2014
19 2454 חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס` 5), התשע”ד-2014
19 2453 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 78), התשע”ד-2014
19 2452 חוק–יסוד: הכנסת (תיקון מס` 41)
19 חוק הכנסת (תיקון מס` 36), התשע”ד-2014
19 חוק משפחות חד–הוריות (תיקון מס` 4), התשע”ד-2014
19 2451 חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 43), התשע”ד-2014
19 2450 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס` 101), התשע”ד-2014
19 2449 חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס` 3), התשע”ד-2014
19 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 15), התשע”ד-2014
19 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 47), התשע”ד-2014
19 2448 חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע”ד-2014
19 2447 חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע”ד-2014
19 2446 חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע”ד-2014
19 2445 חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס` 7 - הוראת שעה), התשע”ד-2014
19 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 14), התשע”ד-2014
19 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 136), התשע”ד-2014
19 חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס` 14), התשע”ד-2014
19 חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 25), התשע”ד-2014
19 2444 חוק העונשין (תיקון מס` 117), התשע”ד-2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il