רשומות - חוקים
 

רשומות - חוקים

דברי הסבר תפריט החקיקה
מחוברת מספר עד חוברת מספר מילה מכותר החוק

 מספר כנסת  מס' חוברת  שם החוק
19 2479 חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס` 24), התשע”ה-2014
19 חוק הפסיכולוגים (תיקון מס` 7), התשע”ה-2014
19 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס` 22), התשע”ה-2014
19 חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס` 24), התשע”ה-2014
19 חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 67), התשע”ה-2014
19 חוק הקולנוע (תיקון מס` 4), התשע”ה-2014
19 2478 חוק משק הגז הטבעי (תיקון מס` 6), התשע”ה-2014
19 חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 48), התשע”ה-2014
19 חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס` 31), התשע”ה-2014
19 2477 חוק מבקר המדינה (תיקון מס` 48), התשע”ה-2014
19 חוק החברות (תיקון מס` 26), התשע”ה-2014
19 חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס` 18), התשע”ה-2014
19 חוק לתיקון פקודת היערות (מס` 6), התשע”ה-2014
19 2476 חוק העונשין (תיקון מס` 118), התשע”ה 2014
19 חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס` 12), התשע”ה-2014
19 חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 47), התשע”ה-2014
19 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 16), התשע”ה-2014
19 2475 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 62 - הוראת שעה) (תיקון מס` 2), התשע”ה-2014
19 2474 חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס` 20), התשע”ה-2014
19 חוק חופש המידע (תיקון מס` 10), התשע”ה-2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il