רשומות - חוקים
 

רשומות - חוקים

דברי הסבר תפריט החקיקה
מחוברת מספר עד חוברת מספר מילה מכותר החוק

 מספר כנסת  מס' חוברת  שם החוק
19 2459 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 155), התשע”ד-2014
19 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 156), התשע”ד-2014
19 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 157), התשע”ד-2014
19 חוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), התשע”ד-2014
19 2458 חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע”ד-2014
19 חוק בתי המשפט (תיקון מס` 76), התשע”ד-2014
19 חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה), התשע”ד-2014
19 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס` 22), התשע”ד-2014
19 חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס` 4), התשע”ד-2014
19 2457 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 68), התשע”ד-2014
19 חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע”ד-2014
19 חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס` 12), התשע”ד-2014
19 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס` 44), התשע”ד-2014
19 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס` 27), התשע”ד-2014
19 חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס` 15), התשע”ד-2014
19 2456 חוק זכויות החולה (תיקון מס` 6), התשע”ד-2014
19 חוק לתיקון פקודת המלט (מס` 2) (תיקון), התשע”ד-2014
19 חוק חופשה שנתית (תיקון מס` 13), התשע”ד-2014
19 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון מס` 3), התשע”ד-2014
19 חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס` 10), התשע”ד-2014
 

נוסח המסמכים שבאתר הינו נוסח בלתי רשמי; מובהר, כי מדובר בנוסח הכפוף לשינויי עריכה ואשר עשויים ליפול בו שגיאות ושיבושים. הכנסת אינה אחראית לאיכות, לדיוק ולשלמות המסמך ולא תוטל עליה כל אחראיות בשל פרסום המסמך, הפצתו, שיבושים במסמך, טעויות, שינויים שנעשו על-ידי כל צד ג' וכיו"ב. עם השימוש במסמך הנך נוטל על עצמך את כל האחריות בעניינים אלה. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשב כנכון.


סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© 2014 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il