חקיקה
 

חקיקה: דברי הסבר

תקציר
תפקידה העיקרי של הכנסת כרשות המחוקקת הוא לחוקק חוקים. יוזמת החקיקה יכולה לבוא מטעם הממשלה (הצעת חוק ממשלתית), מטעם חבר כנסת או קבוצה של חברי כנסת (הצעת חוק פרטית), או מטעם ועדות הכנסת. הצעת חוק יכולה להיות הצעה לחוק חדש, או הצעה לתיקון או ביטול חוק קיים. כל קריאה של חוק מתקבלת או שאינה מתקבלת בהצבעת הנוכחים במליאה.
הצעות חוק ממשלתיות
הצעת חוק ממשלתית מוגשת ליושב-ראש הכנסת על-ידי השר הנוגע לעניין, והיושב-ראש מניחה על שולחן הכנסת. בדיון מביא השר, או סגן שר במשרדו, את דברי ההסבר לחוק. בתום הדיון בקריאה ראשונה יכולה המליאה להחליט לדחות את הצעת החוק או להעבירה לוועדה להכנתה לקריאה שנייה. הוועדה שנקבע שתטפל בהצעת החוק רשאית להציע בה תיקונים ככל שייראה לה, ובלבד שתיקונים אלה לא יחרגו מגדר נושא הצעת החוק. באישור ועדת הכנסת, הוועדה יכולה למזג הצעות חוק, או לפצל הצעת חוק לשתי הצעות או יותר. משסיימה הוועדה את עבודתה, היא מחזירה את הצעת החוק למליאה לקריאה שנייה ושלישית. את הדיון בקריאה השנייה פותח יושב-ראש הוועדה שטיפלה בהצעת החוק, או חבר בוועדה. ההצבעה בקריאה שנייה נערכת סעיף סעיף. בשלב זה ניתן להחזיר את הצעת החוק לוועדה, אם יש צורך לנסח הסתייגויות שהתקבלו בקריאה שנייה, או להעמידו מייד להצבעה בקריאה שלישית. עד לקבלת הצעת חוק בקריאה שלישית רשאית הממשלה למשוך אותה.
הצעות חוק של ועדות
הצעת חוק של ועדה דינה כדין הצעת חוק ממשלתית. שלא כהצעות חוק ממשלתיות ופרטיות הצעות אלו יכולות לעסוק רק בנושאים הבאים: חוקי-יסוד וחוקים שעניינם הכנסת, בחירות לכנסת, חברי כנסת, או מבקר המדינה.
הצעות חוק מטעם חברי הכנסת
הצעת חוק מטעם חבר או חברי הכנסת, מוגשת ליושב-ראש הכנסת על-ידי המציע(ים). היושב-ראש וסגניו מחליטים אם לאשר את הנחת ההצעה על סדר יומה של הכנסת. הצעת חוק, שהיא גזענית במהותה או שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, לא תאושר.

הצעת חוק שהנחתה על סדר-יומה של הכנסת אושרה, מונחת על שולחן הכנסת, בדרך כלל, לפחות 45 ימים בטרם היא מובאת למליאה לקריאה מוקדמת. המליאה יכולה להסירה מסדר-יומה או להעבירה לוועדה שתכין אותה לקריאה ראשונה. החל משלב הקריאה הראשונה תהליך החקיקה דומה לזה של חקיקה ממשלתית. ניתן למשוך הצעת חוק פרטית עד גמר הדיון בוועדה לאחר הקריאה הראשונה.

מאז יולי 2002, הצעת חוק פרטי שעלותו התקציבית הנה למעלה מ-5 מיליון ש"ח לשנה, ואיננה נתמכת על-ידי הממשלה, יכולה להתקבל אך ורק בקולותיהם של לפחות 50 חברי הכנסת, בכל שלבי החקיקה.

לכל חבר כנסת ישנה מכסה של הצעות חוק אותן הוא רשאי להביא לדיון מוקדם בכל מושב של הכנסת.
נתונים לגבי הצעות חוק מטעם חברי הכנסת
מהכנסת ה-11 מספר הצעות החוק מטעם חברי הכנסת עלה בצורה נכרת. למרות עובדה זאת אחוז הצעות החוק מטעם חברי הכנסת שהתקבלו מבין אלו שהונחו על שולחן הכנסת הולך וקטן. הסיבה העיקרית לכך היא, שמספר "הצהרות החוק" - הצעות המוגשות אך ורק בכדי למשוך תשומת לב - הולך וגדל..
מס' הצעות חוק כנסת 3 כנסת 11 כנסת 12 כנסת 13 כנסת 14 כנסת 15 (עד יולי 2002)
פרטיות שהונחו על שולחן הכנסת 47 721 1,473 3,629 2,651 4,012
פרטיות שהגיעו לקריאה מקדימה 278 535 1,187 585 844
פרטיות שהתקבל 18 74 129 245 140 194
הכולל שהתקבל 292 294 318 473 274 365
% הצעות החוק הפרטיות כנסת 3 כנסת 11 כנסת 12 כנסת 13 כנסת 14 כנסת 15 (עד יולי 2002)
שהגיעו לקריאה מקדימה 37.2% 36.3% 32.7% 22.1% 21.0%
שהונחו על שולחן הכנסת, שהתקבל 38.3% 10.3% 8.8% 6.7% 5.3% 4.8%
שהגיעו לקריאה מקדימה, שהתקבל 26.6% 24.1% 20.7% 23.7% 22.9%
מתוך כלל הצעות החוק שהתקבלו 6.2% 25.2% 40.6% 51.8% 51.1% 53.1%
חקיקת חוקי-יסוד
תהליך החקיקה של חוקי-היסוד אינו שונה מתהליך החקיקה של חוק רגיל. אף על פי ש"הצעת הררי" משנת 1950 הטילה על ועדת החוקה, חוק ומשפט את תפקיד הכנת חוקת המדינה, רוב חוקי-היסוד הוגשו לכנסת כהצעות חוק ממשלתיות. רק חוק-יסוד: הכנסת הוצע על-ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירות, חוק-יסוד: חופש העיסוק, וחוק-יסוד: הממשלה, שנחקק ב-1992, היו יוזמות של חברי הכנסת.
פרסום ב"רשומות"
מקום המדינה ועד סוף שנת התשס"ב פורסמו ב"רשומות" שתי סדרות חקיקה:"הצעות חוק" ו"ספר החוקים". הסדרה האחת כללה את כל הצעות החוק שהוגשו לכנסת לקריאה ראשונה-"הצעות חוק", והסדרה השנייה כללה את החוקים כפי שהתקבלו בכנסת לאחר הקריאה השנייה והקריאה השלישית-"ספר החוקים". שתי הסדרות מוספרו לפי סדר מספרי עולה.

בתחילת שנת התשס"ג פוצלה הסדרה של "הצעות חוק" לשתיים: סדרת הצעות החוק של הכנסת-הכוללת, הצעות חוק של חברי הכנסת והצעות חוק מטעם וועדות הכנסת: "הצעות חוק - הכנסת", וסדרת הצעות החוק של הממשלה -"הצעות חוק-הממשלה". מאז הנהגת שתי הסדרות, החל מספור חדש במקביל של "הצעות חוק-הכנסת" ו"הצעות חוק הממשלה". בסדרה "ספר החוקים" לא חל כל שינוי.

פרסום באינטרנט
קבצי "הצעות חוק וחוקים", מתפרסמים באתר הכנסת החל משנת 1999.
(קיימים קבצים בודדים משנים קודמות).

חקיקת משנה והצעות חוק ממשלה "רשומות"
מפורסמות באתר באדיבות מחלקת רשומות במשרד המשפטים© כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל, 2005
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il