לאתר הכנסת
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-18
כלליות - לכל אזרחי המדינה בני 18 ומעלה הזכות להשתתף בהן;

ארציות - לצורך חישוב תוצאות הבחירות נחשבת הארץ כולה לאזור בחירות אחד.

ישירות - הנבחרים נקבעים באופן ישיר לפי תוצאות ההצבעה (שלא כבשיטה העקיפה, שבה בוחרים האזרחים בגוף בוחר, שהוא מצדו בוחר בנושאי התפקיד, כמו בבחירת נשיא ארצות-הברית).

שוות - לכל בוחר קול אחד. כל הבוחרים שווים במידת כוחם להשפיע בבחירות;

חשאיות - ההצבעה היא סודית; איש מלבד הבוחר אינו יכול לדעת כיצד הצביע; האמצעים להבטחת חשאיות ההצבעה הם:
א. מעטפת הצבעה אטומה כך שאי אפשר לראות את הפתק המונח בתוכה.
ב. פרגוד (תא הצבעה) המסתיר את הבוחר מעין הזולת בעת שהוא מניח את הפתק במעטפה.


הבוחר חופשי להצביע לפי רצונו
ואיש זולתו אינו יכול לדעת כיצד הצביעשימו לב: הבחירות יתקיימו ביום ט"ז בשבט התשס"ט - 10 בפברואר 2009

תוצאות הבחירות -
 1. כל רשימת מועמדים שקיבלה 2% לפחות מהקולות הכשרים תשתתף בחלוקת המנדטים.

 2. סה"כ הקולות הכשרים של כל הרשימות המשתתפות בחלוקה יחולק ל-120, והמספר המתקבל הוא "המודד".

 3. כל רשימת מועמדים תזכה במנדטים כמספר השלם המתקבל מחלוקת קולותיה במודד.


"מי ומי בפנקס הבוחרים"

פנקס הבוחרים הוא רשימת בעלי זכות הבחירה לכנסת .

זכות הבחירה לכנסת נתונה לכל אדם הרשום בפנקס הבוחרים.

הזכות להרשם בפנקס בהתאם לחוק נתונה לכל הממלא שלושה תנאים אלה:

  א. הוא אזרח ישראלי לא יאוחר מיום 18.12.2008.
  ב. נולד לא יאוחר מיום 10.2.1991 - כ"ו בשבט התשנ"א.
  ג. שמו ומענו הופיעו במרשם האוכלוסין לא יאוחר מיום 18.12.2008.

פנקס הבוחרים יוצג באינטרנט, לבירור מקום ההצבעה. הפנקס יוצג באתר: www.pnim.gov.il.

פרטים בדבר מועדי הצגת הפנקס יפורסמו בבוא העת באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת: www.bechirot.gov.il.

איפה מצביעים?
 • ביום הבחירות וימים אחדים לפני כן תהיה לשכת מודיעין טלפונית של ועדת הבחירות המרכזית, בה אפשר יהיה לברר את הכתובת המדוייקת של מקום הקלפי. הודעות על מספרי הטלפונים יפורסמו בעיתונים.

 • מוגבלים בניידות יוכלו להצביע בקלפיות שהגישה אליהן וסידורי ההצבעה בהן מותאמים למוגבלים בניידות. בלשכת המודיעין האמורה לעיל ניתן יהיה לברר מעני הקלפיות הנגישות. ההצבעה בקלפיות אלה תהיה במעטפה כפולה.

 • בוחרים שמענם רשום באחד הישובים שפונו מגוש קטיף וצפון השומרון, יוכלו להצביע בכל קלפי שהוגדרה כנגישה וכן בקלפי בישוב ניצן.

 • כמו כן, תתקיים הצבעה בבתי חולים, בתי סוהר, כלי שיט ישראליים ונציגויות ישראל בחו"ל.

 • כ-3 שבועות לפני הבחירות תישלח הודעה לכל בוחר ובה הכתובת המדוייקת של הקלפי בה הוא רשום. ניתן לראות מפה של מקום הקלפי באתר: www.gov.il.
יום הבחירות

יום הבחירות הוא יום של שבתון מעבודה, אולם שירותי התחבורה פועלים בו כסדרם. כל מקומות הקלפי פתוחים ביום הבחירות משעה 7 בבוקר עד השעה 10 בלילה (בישוב קטן, שמספר הבוחרים בו אינו עולה על 350, שעות ההצבעה הן מ-8:00 בבוקר ועד 8:00 בלילה). דלתות מקומות הקלפי יינעלו בשעה 10 בלילה בדיוק (בשעה 8:00 בישוב קטן). המחכים בתור להצבעה יורשו להצביע. המגיע למקום הקלפי לאחר שעת הסגירה לא יוכל להצביע.

לשם הצבעה, ניתן להזדהות באחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  - תעודת זהות הנושאת תמונת בעל התעודה;
  - דרכון ישראלי תקף הנושא תמונה;
  - רשיון נהיגה ישראלי תקף הנושא תמונה;
  - תעודת חבר כנסת.

הקלפי ותא ההצבעה

ואלה שלבי ההצבעה:
 1. הבוחר מזהה את עצמו על ידי אמצעי זיהוי בפני מזכיר ועדת הקלפי;

 2. לאחר שנמצא שמו ברשימת הבוחרים, יקבל הבוחר מעטפת הצבעה בצבע כחול ועליה כתוב "בחירות לכנסת ה-18".
  המעטפות אטומות ומושחרות מבפנים ונושאות את חותמת ועדת הבחירות המרכזית, יושבת-ראש ועדת הבחירות המרכזית וחתימות ידיהם של שניים מחברי ועדת הקלפי.

 3. הבוחר נכנס אל תא ההצבעה. לפניו מונחים: פתקי הצבעה של כל רשימות המועמדים לכנסת. כמו כן מצויים בתא הצבעה פתקי הצבעה לבנים - ריקים.
פתק הצבעה לכנסת - לכל רשימת מועמדים

ההצבעה היא עבור רשימת מועמדים.
על פתק ההצבעה רשומים אות או אותיות וכינוי הרשימה. כינויי רשימות המועמדים והאותיות יתפרסמו בעיתונות.

ההצבעה נעשית כך:
 1. המצביע בוחר בפתק הצבעה, פתק אחד בלבד, עליו רשומים אות הרשימה והכינוי שלה שבעדה החליט להצביע, ומכניסו למעטפת ההצבעה לכנסת. על הבוחר לסגור את המעטפה. הבוחר רשאי גם להשתמש בפתק הצבעה לבן ריק, הנמצא ליד הפתקים המודפסים, עליו ירשום בכתב ידו (בעברית או בערבית בלבד) את אות וכינוי הרשימה לה הוא מצביע.

 2. הבוחר יוצא מתא ההצבעה כשהמעטפה סגורה בידיו, ניגש אל תיבת הקלפי ולעיני חברי הוועדה יכניס במו ידיו את המעטפה לתוך הקלפי.

 3. על הבוחר להישמע להוראות האחראים לשמירת הסדר.

יש להכניס למעטפת ההצבעה פתק אחד בלבד. אם יימצאו במעטפה שני פתקים של אותה רשימה לא תיפסל ההצבעה בשל כך (ויובא בחשבון רק פתק אחד) אולם אם יימצאו במעטפה יותר משני פתקים של אותה רשימה או פתקי הצבעה לרשימות שונות - תיפסל ההצבעה.© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2008