חקיקה


(ספר חוקים התשכ"ט, עמ' ‎103)
(מעודכן ליום ‎13.11.2002)
התוכן
פרק א': פרשנות
פרק ב': הוראות כלליות
פרק ג': מפת הבחירות
פרק ד': ועדות הבחירות
פרק ה':פנקס הבוחרים
     סימן א': הכנה
     סימן ב': הודעה לבוחר והצגת רשימות
     סימן ג': בקשות, עררים וערעורים
     סימן ד': הוראות משלימות
פרק ו': רשימות מועמדים
פרק ז': ההצבעה וספירת הקולות
פרק ח': תוצאות הבחירות
פרק ט': הבחירות בקרב חיילים ושוטרים
פרק י': הבחירות בכלי שיט
פרק 1י': הבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר
פרק 2י': הבחירות בנציגויות הדיפלומטיות
פרק 3י': בחירות בבתי חולים
פרק 4י': בחירות של מזכירי ועדות קלפי
פרק י"א: עונשין
פרק י"ב: שונות


תיקונים:

עמ' ‎196.
-
תיקון, ס"ח התשכ"ט
עמ' ‎2.
-
(הוראת שעה), ס"ח התש"ל
עמ' ‎146.
-
תיקון מס' ‎2, ס"ח התש"ל
עמ' ‎41.
-
(הוראת שעה), ס"ח התשל"ג
עמ' ‎74.
-
תיקון מס' ‎3, ס"ח התשל"ג
עמ' ‎108.
-
תיקון מס' ‎4, ס"ח התשל"ג
עמ' ‎152.
-
תיקון מס' ‎5, ס"ח התשל"ג
עמ' ‎10.
-
(הוראת שעה), ס"ח התשל"ד
עמ' ‎74.
-
תיקון מס' ‎6, ס"ח התשל"ז
עמ' ‎76.
-
(הוראת שעה), ס"ח התשל"ז
עמ' ‎136.
-
תיקון מס' ‎7, ס"ח התשל"ח
עמ' ‎137.
-
תיקון מס' ‎8, ס"ח התשל"ח
עמ' ‎116.
-
(הוראת שעה), ס"ח התשמ"א
עמ' ‎120.
-
תיקון מס' ‎9, ס"ח התשמ"א
עמ' ‎160.
-
תיקון מס' ‎10, ס"ח התשמ"א
עמ' ‎169.
-
תיקון מס' ‎11, ס"ח התשמ"א
עמ' ‎176.
-
תיקון מס' ‎12, ס"ח התשמ"א
עמ' ‎281.
-
תיקון מס' ‎13, ס"ח התשמ"א
עמ' ‎106.
-
תיקון מס' ‎14, ס"ח התשמ"ג
עמ' ‎166.
-
(הוראת שעה), ס"ח התשמ"ד
עמ' ‎196.
-
תיקון עקיף - תיקון מס' ‎9
לחוק יסוד:הכנסת, ס"ח התשמ"ה
עמ' ‎217.
-
תיקון מס' ‎16, ס"ח התשמ"ו
עמ' ‎236.
-
תיקון מס' ‎17, ס"ח התשמ"ו
עמ' ‎247.
-
תיקון מס' ‎18, ס"ח התשמ"ח
עמ' ‎181.

-
הוראת שעה מס' ‎2 תשמ"ח,
ס"ח התשמ"ח

עמ' ‎182.

-
הוראת שעה מס' ‎2 תשמ"ח,
ס"ח התשמ"ח
עמ' ‎72.
-
תיקון מס' ‎19, ס"ח התשמ"ט
עמ' ‎102.
-
תיקון טעות, ס"ח התשמ"ט

עמ' ‎162.

-
תיקון מס' ‎20, חוק לתיקון דיני הבחירות (מקום הקלפי), התש"ן, ס"ח התש"ן
עמ' ‎50.
-
תיקון מס' ‎21, ס"ח התשנ"א

עמ' ‎90.

-
תיקון מס' ‎22, תיקון עקיף לחוק יסוד: הכנסת, ס"ח התשנ"א
עמ' ‎2.
-
תיקון מס' ‎23, ס"ח התשנ"ב
עמ' ‎10.
-
תיקון מס' ‎24, ס"ח התשנ"ב
עמ' ‎135.
-
תיקון מס' ‎25, ס"ח התשנ"ב
עמ' ‎194.
-
תיקון מס' ‎26, ס"ח התשנ"ב

עמ' ‎214.

-
תיקון מס' ‎27, תיקון עקיף (חוק יסוד:הממשלה), ס"ח התשנ"ב

עמ' ‎190.

-
תיקון מס' ‎28, תיקון עקיף (חוק המפלגות), ס"ח התשנ"ב
עמ' ‎30.
-
תיקון מס' ‎29, ס"ח התשנ"ו
עמ' ‎116.
-
תיקון מס' ‎30, ס"ח התשנ"ו
עמ' ‎118.
-
תיקון מס' ‎31, ס"ח התשנ"ו

עמ' ‎113.

-
תיקון מס' ‎32, תיקון עקיף, (חוק יסוד: הממשלה), ס"ח התשנ"ו

עמ' ‎73.

-
תיקון מס' ‎33, תיקון עקיף, (חוק מועצות אזוריות - מועד בחירות כלליות), ס"ח התשנ"ז
עמ' ‎60.
-
תיקון מס' ‎34, ס"ח התשנ"ט
עמ' ‎75.
-
תיקון מס' ‎35, ס"ח התשנ"ט
עמ' ‎76.
-
תיקון מס' ‎36, ס"ח התשנ"ט
עמ' ‎76.
-
תיקון מס' ‎37, ס"ח התשנ"ט

עמ' ‎157.

-
תיקון מס' ‎38, חוק איסור שימוש קמיעות בבחירות (תיקוני חקיקה) ס"ח התש"ס
עמ' ‎56.
-
תיקון מס' ‎39, ס"ח התשס"א
עמ' ‎86.
-
תיקון מס' ‎40, ס"ח התשס"א
עמ' ‎98.
-
תיקון מס' ‎41, ס"ח התשס"א
עמ' ‎99.
-
תיקון מס' ‎42, ס"ח התשס"א
עמ' ‎100.
-
תיקון מס' ‎42, ס"ח התשס"א
עמ' ‎448.
-
תיקון מס' ‎44, (עקיף) ס"ח התשס"א
עמ' ‎2.
-
תיקון מס' ‎45, ס"ח התשס"ב
עמ' ‎410.
-
תיקון מס' ‎46, ס"ח התשס"ב
עמ' ‎12.
-
תיקון מס' ‎47, ס"ח התשס"ג
עמ' ‎22.
-
תיקון מס' ‎48, ס"ח התשס"ג

עמ' ‎34.

-
תיקון מס' ‎49,* חוק לתיקון דיני בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (פנקס הבוחרים), ס"ח התשס"ג

הוראות חוק זה יחולו החל בבחירות לכנסת ה-‎17.
*

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט - ‎1969
תיקון ‎45
(מעודכן ליום ‎28.11.2002)

פרק א': פרשנותבחוק זה -
‎1.
הגדרות"בוחר" - בעל זכות לבחור לכנסת.

תיקון ‎28
תיקון ‎45
"הבחירות" - בטל.

"הועדה המרכזית" - ועדת הבחירות המרכזית שהוקמה לפי סעיף ‎15(א);

"היום הקובע" - יום א' בניסן שלפני שנת פנקס פלונית;
*
"היום הקובע" - בטל.

תיקון ‎49
"היום הקובע לגיל הזכאות לבחור" - יום ג' השלישי בחודש חשון שאחרי תחילת שנת פנקס, אולם אם תחילת שנת הפנקס היתה בשנה מעוברת - יום ג' הראשון בחודש חשון האמור;
*
תיקון ‎30
"היום הקובע לגיל הזכאות לבחור" - בטל.

תיקון ‎49
"ועדה אזורית" - ועדת בחירות אזורית שהוקמה לפי סעיף ‎15(ב);


"חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה - ‎1965 1;


"חוק שירות בטחון" - חוק שירות בטחון, התשי"ט - ‎1959 [נוסח משולב] ‎2;

"יום שליפת הפנקס" - יום ה' שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים.

תיקון ‎49
ס"ח התשכ"ה, עמ' ‎270.
‎1.
ס"ח התשי"ט, עמ' ‎286.
‎2.
יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה -‎17.


"כלי שיט" - כלי שיט ישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך - ‎1960 3;

"מרשם האוכלוסין" - המרשם המתנהל לפי חוק המרשם;

"פנקס הבוחרים" - הכינוי לכלל רשימות הבוחרים;
*
"פנקס הבוחרים" - פנקס הבוחרים שהוכן לפי הוראות חוק זה הכולל את כלל רשימות הבוחרים.

תיקון ‎49"רשימת בוחרים" - רשימה של בעלי זכות לבחור לכנסת שהוכנה לפי חוק זה;
*
"שליפת הפנקס" - "גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין";

תיקון ‎49"שנת פנקס בוחרים" או "שנת פנקס" - התקופה המתחילה ביום ט"ו באב של שנה פלונית והמסתיימת ביום י"ד באב של השנה שלאחריה.
*

פרק ב':הוראות כלליות
הזכות להצביע בבחירות לכנסת נתונה רק למי שרשום בפנקס הבוחרים של שנת הפנקס שבה מתקיימות הבחירות.
*‎2.
הצבעה רק
לפי הרישום
בפנקס
תיקון ‎28
תיקון ‎45
הזכות להצביע בבחירות לכנסת נתונה רק למי שרשום בפנקס הבוחרים.
‎2.
תיקון ‎49
__________________
ס"ח התש"ך, עמ' ‎70.
‎3.
יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה -‎17.

לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת, ייחשב בן ‎18 שנה כל מי שיום הולדתו ה- ‎18 חל לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור.
(א)
*‎3.
מיהו בן ‎18
תיקון ‎28
תיקון ‎30
תיקון ‎45
לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת, ייחשב בן ‎18 שנה כל מי שיום הולדתו ה- ‎18 חל לא יאוחר מיום הבחירות.
(א)

תיקון ‎49
לא ידוע יום לידתו של אדם, יחולו הוראות סעיף ‎12 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב - ‎1962 4.
(ב)


מפלגה רשאית להגיש רשימת מועמדים לכנסת.
‎4.
הזכות להגיש רשימת
מועמדים
תיקון ‎9
תיקון ‎31
בטל.
‎4א.
הגשת רשימה
על-ידי
מפלגה
תיקון ‎27
תיקון ‎31ההצבעה תהיה בעד רשימות מועמדים שפורסמו בהתאם לסעיף ‎65.
‎5.
ההצבעה בעד רשימות
מועמדים
תיקון ‎28
תיקון ‎45
לא תהיה הצבעה אלא בתחום היבשה של ישראל, בכלי שיט ישראליים ובנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל; הוראה זו לא תחול על ההצבעה לפי פרק ט'.
‎6.
תחום
ההצבעה
תיקון ‎21
__________________
ס"ח התשכ"ב, עמ' ‎120 .
‎4.
יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה -‎17.

כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי סעיף ‎68א, ‎68ב או פרקים ט', י', י'‎1, י'‎2 י'‎3, או י'‎4.
‎7.
ריתוק לקלפי
תיקון ‎17
תיקון ‎21
תיקון ‎30
תיקון ‎42
תיקון ‎47
פרק ב‎1: הוראות מיוחדות

הבחירות לראש הממשלה

בטל.
(א)
‎7א.
סדרי
הבחירות
תיקון ‎27
תיקון ‎45
בטל.
(ב)


בטל.
‎7ב.
החלת
הוראות
תיקון ‎28
תיקון ‎42
תיקון ‎45
בטל.
‎7ב‎1.
הוראות
בדבר בחירות
חוזרות
תיקון ‎29
תיקון ‎37
תיקון ‎42*
תיקון ‎45
בטל.
(א)
‎7ג.
ערעורי
בחירות
תיקון ‎27
תיקון ‎45
בטל.
(ב)


* מוספר בטעות כתיקון ‎42. אמור להיות תיקון ‎43.

בטל.
(ג)


פרק ג: מפת הבחירות
"נפה", לענין סעיף זה - נפה שקבעה הממשלה לפי סעיף ‎3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - ‎51948.
(א)
‎8.
אזורי
בחירות
לענין הכנת הבחירות וההצבעה תהא כל נפה אזור בחירות; ואולם אם היו בנפה למעלה מ - ‎400 אזורי קלפי, רשאית הועדה המרכזית לקבוע שיהיו בה יותר מאזור בחירה אחד, ובלבד שבכל אחד מהם יהיו לא פחות מ- ‎100 אזורי קלפי; החלטה לענין זה תתקבל לא יאוחר מהיום ה- ‎42 לפני יום הבחירות.
(ב)

תיקון ‎5
תיקון ‎6
ישוב ששטחו נמצא בתחומיהן של יותר מנפה אחת תקבע הועדה המרכזית את אזור הבחירות שבו ייכלל.
(ג)


שטח המדינה יחולק לאזורי קלפי; כל אחד מאזורי הקלפי יסומן במספר.
‎9.
אזור קלפי
אזור קלפי לא יכלול יותר מישוב אחד; לענין זה יראו את כל תחומה של עיריה או של מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית, כישוב אחד.
‎10.
היקף של
אזור קלפי
אזור קלפי לא יכלול יותר מ- ‎800 בוחרים; ואולם רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, להעלות את המספר באזור קלפי פלוני עד ‎900.
‎11.
מספר
הבוחרים באזור הקלפי
תיקון ‎29
אזור קלפי יהא שטח רצוף; ואולם בישוב פלוני או בחלק ממנו שבו אי אפשר לתחום אזורי קלפי לפי סימון של שטח, רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, לקבוע שתושבי הישוב או תושבי אותו חלק ממנו, ערוכים לפי סדר האלף-בית של שמות משפחותיהם, ייחשבו כאזור קלפי או כאזורי קלפי.
(א)
‎12.
תחום
אזורי
קלפי

תיקון ‎7
_________________
ע"ר תש"ח, תו' א' מס' ‎2, עמ' ‎1.
‎5.

על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, לקבוע לבוחרים הרשומים במרשם האוכלוסין כתושבי ישוב פלוני, אך מענם המפורט באותו ישוב אינו רשום, אזורי קלפי מיוחדים בתחום הישוב.
(ב)


בכל שנה, לא יאוחר מהיום ה- ‎30 שלפני היום הקובע, תקבע הועדה המרכזית את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש לה לא יאוחר מהיום ה- ‎60 שלפני היום הקובע.
(א)
*‎13.
קביעת
אזורי
קלפי
בכל שנה, לא יאוחר מהיום ה-‎70 שלפני יום הבחירות, תקבע הועדה המרכזית את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש לה לא יאוחר מהיום ה- ‎80 שלפני יום הבחירות.
(א)

תיקון ‎49
הועדה המרכזית רשאית, לא יאוחר מהיום ה- ‎113 שלאחר היום הקובע, לקבוע על פי הצעת שר הפנים, אזור קלפי לישוב שלא נקבע לו אזור קלפי לפי סעיף קטן (א), ואזורי קלפי מיוחדים כאמור בסעיף ‎12(ב).
(ב)

תיקון ‎5
תיקון ‎7
לעניין תוצאות הבחירות יראו את שטח ישראל כולו כאזור אחד.
‎14.
אזור אחד לתוצאות הבחירות

פרק ד: ועדת הבחירות
לביצוע הבחירות תוקם ועדת בחירות מרכזית תוך ‎60 יום מיום כינוסה של כל כנסת חדשה; ועדה יוצאת תכהן עד להקמת ועדה חדשה;
(א)
‎15.
ועדות
הבחירות
בכל אזור בחירות תוקם ועדת בחירות אזורית, ובכל אזור קלפי - ועדת קלפי; ועדות אלה יפעלו לפי ההוראות שנקבעו בתקנות.
(ב)


__________________
יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה -‎17.

חברי הועדה המרכזית יהיו נציגי הסיעות של הכנסת.
(א)
‎16.
ועדת
הבחירות
המרכזית -
הרכבה
שלושים מקומות בועדה המרכזית יתחלקו כך:
(ב)לכל סיעה שיש לה בכנסת ארבעה חברים או יותר יהיה מקום אחד לכל ארבעה חברי הסיעה;
(‎1)המקומות שנשארו אחרי החלוקה לפי פסקה (‎1) יתחלקו בין הסיעות שהשתתפו בחלוקה זו לפי גודל העודפים של מספר חבריהן;
(‎2)היו לשתי סיעות או יותר עודפים שווים, ולא נשארו מקומות לכולן, יכריע ביניהן יושב ראש הכנסת על פי גורל;
(‎3)נשארו מקומות פנויים אחרי החלוקה לפי פסקאות (‎1) ו-(‎2) יוקטן מספר חברי הועדה לפי סעיף קטן זה במספר המקומות שנשארו פנויים כאמור.
(‎4)כל סיעה שלא הגיעה לייצוג לפי סעיף קטן (ב) יהיה לה בועדה המרכזית חבר אחד.
(ג)


לכל חבר הועדה המרכזית יהיה ממלא מקום קבוע.
(ד)


כל סיעה תגיש ליושב ראש הכנסת, תוך ‎50 יום מיום כינוס הכנסת, רשימה של נציגיה בועדה המרכזית ושל ממלאי מקומם, על שמות משפחותיהם, שמותיהם פרטיים ומענם.
(ה)


שר, סגן שר, עובד מדינה - פרט למורה - וחייל בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון או בשירות קבע של צבא-הגנה-לישראל, לא יהיו חברים, ולא ממלאי מקום של חברים, בועדה המרכזית.
(ו)


הועדה המרכזית מוסמכת לפעול אף אם מספר חבריה אינו שלם.
(ז)


יושב ראש הועדה המרכזית יהיה אחד משופטי בית המשפט העליון שייבחר לכך על ידי שופטים אלה, ויהא נוסף על חברי הועדה לפי סעיף ‎16; בחירתו תהיה על פי בקשת יושב ראש הכנסת ולא יאוחר מהיום ה- ‎60 מיום כינוסה של הכנסת.
(א)
‎17.
ועדת
הבחירות
המרכזית -
יושב ראש
וסגנים
נפטר יושב ראש הועדה המרכזית, התפטר או קבע נשיא בית המשפט העליון שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, יבחרו שופטי בית המשפט העליון שופט אחר מביניהם לכהן כיושב ראש הועדה.
(ב)

תיקון ‎8
בעת בחירת יושב ראש הועדה המרכזית ייבחר אחד משופטי בית המשפט העליון על ידי שופטים אלה כממלא מקומו של היושב ראש, והוא יכהן זמנית אם נפטר היושב ראש, התפטר או נשיא בית המשפט העליון קבע שנבצר מהיושב ראש למלא תפקידו.
(ג)

תיקון ‎8
בטל.
(ד)

תיקון ‎29
נשיא בית המשפט העליון יודיע ליושב ראש הכנסת על תוצאות הבחירות ועל החלטותיו לפי סעיף זה.
(ה)

תיקון ‎8
ליושב ראש הועדה המרכזית יהיו סגנים שייבחרו על ידי הועדה המרכזית מבין חבריה; מספר הסגנים יהיה ארבעה, אולם ועדת הכנסת רשאית להגדיל מספר זה עד לשמונה; ארבעה מהסגנים יהיו מארבע הסיעות הגדולות שבכנסת, ואם הוגדל מספר הסגנים כאמור, תקבע ועדת הכנסת מאיזו סיעה יהיו הסגנים הנוספים.
(ו)


יושב ראש הכנסת יזמן את הועדה המרכזית לישיבתה הראשונה שתתקיים לא יאוחר מהיום ה-‎15 שלאחר מסירת ההודעה בכנסת על הרכבה של הועדה, ויודיע על כך לשר הפנים לפחות יומיים לפני מועד הישיבה.
‎18.
ועדת
הבחירות
המרכזית -
ישיבה ראשונה
הועדות האזוריות יתמנו על ידי הועדה המרכזית
לא יאוחר מהיום ה- ‎38 שלפני יום הבחירות.
(א)
‎19.
ועדות
בחירות
אזוריות -
הרכבן
מספר חבריה של כל ועדה אזורית והרכבה הסיעתי יהיו כשל הועדה המרכזית.
(ב)


לחברים של ועדה אזורית יהיו ממלאי מקום, שיתמנו על ידי הועדה המרכזית בזמן מינוי הועדה האזורית; מספרם והרכבם הסיעתי של ממלאי המקום יהיו כשל אותה ועדה אזורית.
(ג)


המועמדים לועדה אזורית וממלאי מקומם יוצעו לועדה המרכזית על ידי באי כוח הסיעות או ממלאי מקומם, כאמור בסעיף ‎25(א).
(ד)

תיקון
ועדה אזורית מוסמכת לפעול אף אם מספר חבריה אינו שלם.
(ה)


יושב ראש של כל ועדה אזורית יהיה שופט שיתמנה לאותה ועדה על ידי נשיא בית המשפט העליון, ויהא נוסף על חברי הועדה לפי סעיף ‎19; מינוים של יושבי ראש הועדות האזוריות יהיה על פי בקשת יושב ראש הועדה המרכזית ולא יאוחר מהיום ה- ‎38 שלפני יום הבחירות.
(א)
‎20.
ועדות
בחירות
אזוריות -
יושב ראש
וסגנים
הועדה המרכזית תמנה לכל ועדה אזורית, מבין חברי אותה ועדה אזורית, שלושה סגני יושב ראש.
(ב)


הועדה המרכזית תקבע בכל שנה את מספר חבריה של כל אחת מועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות.
(א)
‎21.
ועדות
קלפי
תיקון ‎6
קבעה הוועדה המרכזית את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, כאמור בסעיף קטן (א), רשאית ועדה אזורית, בישיבה שבה נכח היושב-ראש, לשנות את הרכב הסיעות כאמור ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(א‎1)

תיקון ‎48
הבקשה לשינוי ההרכב נעשתה בהסכמה בין הסיעות שבהן התבקש שינוי ההרכב;
(‎1)בועדת הקלפי יהיו מיוצגות, לאחר השינוי, לא פחות משלוש סיעות והאיזון ביון הסיעות המרכיבות את הקלפי יישמר;
(‎2)מספר הנציגים של כל סיעה באותו האזור שבו פועלת הוועדה האזורית, לא ישתנה;
(‎3)הוועדה האזורית תודיע לוועדה המרכזית את החלטתה.
(‎4)הועדה המרכזית תמסור בכתב פירוט של החלטותיה האמורות בסעיף קטן (א) -
(ב)

תיקון ‎12
לכל סיעה - לגבי כל ועדות הקלפי;
(‎1)לכל ועדה אזורית - לגבי ועדות הקלפי שבתחומה;
(‎2)לכל מזכיר של ועדת קלפי - לגבי ועדת הקלפי שבה הוא מכהן.
(‎3)בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א), ימנו הועדות האזוריות את יושבי ראש ועדות הקלפי לא יאוחר מהיום ה- ‎20 שלפני יום הבחירות.
(ג)

תיקון ‎13
תיקון ‎26
נקבע מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדה האזורית את שמות נציגיה המכהנים כיושבי ראש ועדות קלפי תוך תקופה שקבעה הועדה האזורית או לפני היום ה- ‎23 שלפני יום הבחירות, הכל לפי המוקדם, תורכב ועדת הקלפי בלי נציגי אותה סיעה.
(ד)

תיקון ‎13
תיקון ‎26
בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א) תמנה כל סיעה את נציגיה אשר יכהנו כסגני יושב ראש ועדות הקלפי וכחברי ועדת קלפי, ורשאית היא למנות ממלאי מקום קבועים לכל חבר; מינוי כאמור לא ייוחד לועדת קלפי מסוימת, אולם לא יכהנו בועדת קלפי, בעת ובעונה אחת, יותר חברים מטעם סיעה מסוימת מכפי שקבעה הועדה המרכזית ביחס לאותה ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א).
(ה)

תיקון ‎26
כל סיעה רשאית, בכל עת, בדרך שנקבעה בתקנות, להחליף את נציגה בועדת הקלפי ואת ממלאי מקומו.
(ו)

תיקון ‎13
מי שביום הבחירות הוא בן שש עשרה ומעלה כשיר להיות חבר ועדת קלפי.
(ז)

תיקון ‎13
יושב ראש הועדה המרכזית ימנה, לאחר התייעצות בסגניו, מזכיר לועדת קלפי, והוא רשאי להסמיך יושב ראש של ועדה אזורית למנות, לאחר התייעצות בסגניו הוא, מזכיר לועדת הקלפי.
(א)
‎21א.
מזכיר
ועדת
קלפי
תיקון ‎5
תיקון ‎47
לא יתמנה מזכיר אלא אם כן הצהיר כי לא היה חבר מפלגה, או כי לא נטל חלק בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות.
(ב)

תיקון ‎16
תיקון ‎47
בטל.
(ג)

תיקון ‎6
תיקון ‎16
תיקון ‎26
תיקון ‎47
כל סיעה רשאית להחליף את נציגיה בועדה המרכזית ובועדה האזורית ואת ממלאי מקומם על ידי מתן הודעה של בא כוחה ליושב ראש הועדה המרכזית ולשר הפנים, ובהחלפת נציג בועדה אזורית - גם ליושב ראש אותה ועדה.
‎22.
חילופי
גברי בועדה
המרכזית
ובועדה אזורית
הודעה על הרכבה של הועדה המרכזית תינתן בכנסת על ידי יושב ראש הכנסת תוך ‎14 יום מיום הקמת הועדה המרכזית ותפורסם על ידי שר הפנים ברשומות תוך ‎10 ימים מן היום שניתנה בכנסת.
(א)
‎23.
הודעה על
הרכב
הועדה
המרכזית
והועדות
האזוריות
חל שינוי בהרכב הועדה המרכזית, יפרסם שר הפנים הודעה על כך ברשומות תוך ‎10 ימים מיום שקיבל את ההודעה על השינוי וככל האפשר לפני יום הבחירות.
(ב)


הודעה על הרכבן של הועדות האזוריות תפורסם על ידי הועדה המרכזית במקום ובצורה שנקבעו בתקנות.
(ג)


המנין החוקי בישיבה של הועדה המרכזית ושל ועדה אזורית יהיה שליש מחברי הועדה וביניהם היושב-ראש או סגן היושב ראש, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה כאמור בסעיף קטן (א‎1); לא נכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובלבד שיהא נוכח יושב ראש הועדה; לא נכח יושב-ראש הועדה, תהיה הישיבה חוקית אם נכחו לפחות מחצית מחברי הועדה.
(א)
‎24.
מנין,
רוב וכו'
בועדות הבחירות
תיקון ‎26
הזמנה לישיבה לענין סעיף קטן (א) תהיה לפחות ‎24 שעות מראש; ביומיים שלפני יום הבחירות תהיה הזמנה לישיבה בהזמנה אישית או בדרך הטלפון, במברק או בפקסימיליה, לפחות שעה אחת מראש; ביום הבחירות ועד סיכום התוצאות, עריכת הפרוטוקול והעברת חומר הבחירות לועדה המרכזית או לועדה האזורית, תפעל הועדה ברציפות.
(א‎1)

תיקון ‎26
החלטות של הועדה המרכזית, של ועדה אזורית ושל ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, רשאי יושב ראש הישיבה להכריע.
(ב)

תיקון ‎26
ממלא מקום של חבר רשאי להשתתף בישיבות הועדה בתורת חבר בהעדרו של חבר הועדה.
(ג)


בישיבות של הועדה המרכזית, של הועדות האזוריות ושל ועדות הקלפי רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שפורסמה בהתאם לסעיף ‎65 ואינה מיוצגת באותה ועדה.
(ד)


בהעדר היושב ראש של ועדה אזורית, ימלא את מקומו למשך ההיעדרות - אותו הסגן שהועדה המרכזית קבעה לכך.
(ה)


בטל.
(ו)

תיקון ‎26
בעניינים שבהם הוענקו סמכות או תפקיד ליושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו, יחולו עליהם הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב) הנוגעים לועדה המרכזית, בשינויים המחוייבים.
(ז)

תיקון
בטל.
(ח)

תיקון ‎26
תיקון ‎47
ישיבת ועדת הקלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים נוכחים ובלבד שנכח בה גם מזכיר הוועדה, ואולם בעת ספירת הקולות תהיה הישיבה חוקית אם נכחו בה נציגים של שתי סיעות לפחות מלבד המזכיר; נכח חבר אחד בלבד לא תתקיים ספירת קולות אף אם נכח בה המזכיר, עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן (ט‎1).
(‎1)
(ט)

תיקון ‎26
תיקון ‎29
תיקון ‎47

נעדרו מישיבת ועדת קלפי יושב ראש הועדה וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקידי יושב ראש הועדה עד שיבוא יושב ראש הועדה או סגנו.
(‎2)נוכח יושב ראש של ועדה אזורית כי קלפי לא נפתחה במועד כאמור בסעיף ‎72 (א) עקב היעדרם של חברי ועדת הקלפי או מזכיר הוועדה או כי בועדת הקלפי נכח חבר אחד בלבד או שהיה צורך להחליף את המזכיר, ימנה יושב ראש הועדה האזורית חבר ועדת קלפי או מזכיר, לפי העניין לפי הוראות שיתן יושב ראש הועדה המרכזית ביחד עם סגניו; חבר ועדת קלפי או מזכיר יתמנה מבין אלה שנמצאו ראויים להתמנות מזכירים לועדות קלפי לפי הוראות סעיף ‎21א.
(ט‎1)

תיקון ‎29
תיקון ‎47
מונה מזכיר לפי סעיף קטן (ט‎1) או שהיה צורך להחליף מזכיר לפי אותו סעיף קטן רשאי יושב ראש של ועדה אזורית, כל עוד לא החלה ספירת הקולות, להחליט, על אף הוראות סעיף קטן (ט), כי, עד שיגיע מזכיר, הישיבה תהיה חוקית אף בהעדר מזכיר; החליט כאמור, יתן הוראות ליושב ראש ועדת הקלפי בענין פעולת הוועדה עד שיגיע מזכיר.
(ט‎2)

תיקון ‎47
בהעדר היושב ראש של ועדת קלפי ימלא סגן היושב ראש את מקומו למשך ההיעדרות.
(י)

תיקון ‎26
החלטות של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הישיבה.
(יא)

תיקון ‎26
לענין הקמת הועדה המרכזית יראו רשימת מועמדים שמתוכה נבחרו חברים לכנסת - כסיעה, ומספר חברי הסיעה כמספר המועמדים שנבחרו; בא כוחה של רשימת המועמדים וממלא מקומו יהיו בא כוחה של הסיעה וממלא מקומו.
(א)
‎25.
קביעת סיעות הכנסת
כל סיעה רשאית בכל עת, על ידי הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת, להחליף באי כוחה וממלאי מקומם.
(ב)


רואים התפלגות של סיעה לענין סעיף ‎6א לחוק יסוד: הכנסת‎6, אם נתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(ב‎1)

תיקון ‎22
ההתפלגות היא של קבוצה של לפחות שלושה חברי הכנסת, שהם לפחות שליש ממספר חברי הסיעה; אך בסיעה שמספר חבריה ששה או פחות, תהא זו התפלגות אם הקבוצה מונה שני חברי כנסת או יותר.
(‎1)
בטל.
(‎1א)


תיקון ‎31
תיקון ‎41

ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף של סיעות או חטיבות של הכנסת הקודמת או צירוף של מפלגות או ארגונים מחוץ לכנסת, או של סיעה או חטיבה כאמור, וההתפלגות היא על פי ההשתייכות לאותם סיעות, חטיבות, מפלגות או ארגונים, והיא הגישה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים שלה, נוסח של הסכם בדבר צירוף של סיעות, חטיבות, מפלגות או ארגונים כאמור, בציון ההשתייכות של המועמדים.
(‎2)
נמסרה לועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעה או חלק ממנה על התפלגות כאמור בסעיף קטן (ב‎1), או על מיזוג של סיעות במסגרת סיעתית חדשה, תאשר ועדת הכנסת את השינוי.
(ב‎2)


__________________
ס"ח התשי"ח, עמ' ‎69.
‎6.

לענין התפלגות לפי סעיף קטן (ב‎1) -
(ב‎3)סיעה שהתפלגה או התמזגה, רואים את מספר חברי הסיעות החדשות על פי ההרכב הסיעתי החדש, לאחר שאושר על ידי ועדת הכנסת;
(‎1)
סיעה שחבר הכנסת פרש ממנה, שלא במסגרת התפלגות כאמור בסעיף קטן (ב‎1), רואים את מספר חבריה כאילו לא פרש ממנה.
(‎2)
פרש חבר הכנסת מסיעתו שלא במסגרת התפלגות כאמור בסעיף קטן (ב‎1), תקבע ועדת הכנסת בישיבה שבסמוך לאחר הפרישה ולאחר שנתנה לחבר הכנסת הזדמנות להשמיע טענותיו, את דבר פרישתו, וכן את השינוי במספר חברי אותה סיעה.
(‎1)
(ב‎4)לא תקבע ועדת הכנסת כי חבר הכנסת פרש מסיעתו אלא לאחר שבדקה את העובדות הנוגעות לפרישתו ומצאה כי נתקיימו המבחנים שנקבעו בסעיף ‎6א לחוק יסוד: הכנסת ‎6.
(‎2)
על החלטת ועדת הכנסת על פי סעיף זה, רשאי חבר הכנסת לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים, שידון בערעור בשלושה.
(‎3)על החלטת ועדת הכנסת לפי סעיף זה תימסר הודעה לכנסת.
(ב‎5)


חבר הכנסת שועדת הכנסת הודיעה על פרישתו, לא יצורף לסיעה כלשהי בתקופת כהונתה של אותה הכנסת.
(ב‎6)


בסיעה שבה חלוקים חבריה בשאלה מי מייצג את הסיעה, רואים את חברי הכנסת המהווים רוב של חברי הסיעה כמייצגים את הסיעה; ואולם אם נחלקו חברי הסיעה לחלקים שווים, רואים אותו חלק של הסיעה שעמו נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים לכנסת, כמייצג את הסיעה בכנסת, ואם חדל לכהן כחבר כנסת - הבא אחריו באותה רשימת המועמדים.
(ב‎7)


השתנה הרכבה הסיעתי של הכנסת, או שמה של סיעה או מספר חבריה, ואישרה ועדת הכנסת את השינוי, ישתנה בהתאם לכך ההרכב הסיעתי של כל ועדות הבחירות, או שם הסיעה; ואולם -
(ג)

תיקון ‎29
אם השינוי בהרכב הסיעתי היה צירוף של שתי סיעות או יותר של הכנסת ושינוי זה נעשה לאחר היום ה-‎49 שלפני יום הבחירות, ישתנה ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי שבהן נותרו נציגים של פחות משלוש סיעות כתוצאה מהשינוי האמור; יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, יקבע מחדש את ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי;
(‎1)


תיקון ‎29

אם השינוי בהרכב הסיעתי היה התפלגות ושינוי זה נעשה לאחר מינוי חברי הועדות האזוריות, לא יביא השינוי לידי שינוי בהרכב הסיעתי של הועדה המרכזית, הועדות האזוריות וועדות הקלפי; לסיעה שנותרה ללא ייצוג בעקבות השינוי יהיה בועדה המרכזית ובועדות האזוריות חבר אחד בדעה מייעצת.
(‎2)


תיקון ‎29

לענין רשימת המועמדים יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה הסיעתי של הכנסת שחל ואושר כאמור עד יומיים לפני תום המועד להגשת רשימות אלה.
(ד)


יושב ראש הכנסת יודיע ליושב ראש הועדה המרכזית על הפרטים האמורים בסעיף זה ועל כל שינוי בהם, ויפרסם עליהם הודעה ברשומות.
(ה)פרק ה': פנקס הבוחרים
סימן א': הכנה
לכל שנת פנקס יוכן פנקס בוחרים, שיכלול כל אדם שביום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב ויום הולדתו ה-‎18 חל לא יאוחר מהיום לגיל הזכאות לבחור. לענין פרק זה "מען" - לרבות ציון במרשם באוכלוסין של ישוב בלבד.
(א)
*‎26.
פנקס שנתי

תיקון ‎7
תיקון ‎30
לכל מועד בחירות יוכן פנקס בוחרים, שיכלול כל אדם שביום שליפת פנקס הבוחרים היה אזרח ישראלי והיה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב ויום הולדתו ה-‎18 חל לא יאוחר מים הבחירות. לענין פרק זה "מען" - לרבות ציון במרשם האוכלוסין של ישוב בלבד.
(א)

פנקס בוחרים
תיקון ‎49
החליטה הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, יוכן פנקס בוחרים מיוחד שיכלול כל אזרח ישראלי שיום הולדתו ה- ‎18 חל לא יאוחר מיום הבחירות, והכל כפי שיקבע בחוק.
(ב)

תיקון ‎30
תיקון ‎45
בטל.
(ב)

תיקון ‎49
לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שמענו רשום בתחום אזור הקלפי והעומד בתנאים הקבועים בסעיף קטן (א).
(ג)

תיקון ‎49
פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס; על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם שר הפנים הודעה ברשומות.
(ד)

תיקון ‎49
שר הפנים יציג את הפנקס לציבור באינטרנט בתקופה המתחילה לכל המאוחר בתום שלושה ימים מיום כניסת הפנקס לתוקף ועד יום הבחירות.
(ה)

תיקון ‎49
__________________
יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה -‎17.

אין להכניס שינוי בפנקס הבוחרים תוך שנת הפנקס שבשבילה הוא הוכן.
‎27.
אין לשנות את הפנקסאין להכניס שינוי בפנקס הבוחרים אלא לפי פסק דין שניתן לפי הוראות סעיף ‎53א.
‎27.
אין לשנות את פנקס הבוחרים
תיקון ‎49
לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימה, שתכלול כל אדם שיום הולדתו ה- ‎18 חל לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור ושביום ה ‎61 שלפני היום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום במרשם האוכלוסין כתושב אותו אזור.
(א)
*‎28.
הכנת רשימות בוחרים תיקון ‎7
תיקון ‎30
הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים גם לגבי אזור קלפי שנקבע לפי סעיף ‎12(א) שלא לפי סימון של שטח ולגבי אזור קלפי מיוחד שנקבע לפי סעיף ‎12(ב).
(ב)

תיקון ‎7
בטל.
‎28.
תיקון ‎49רשימת הבוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה , יפורט גם שם אבי אביו; והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום ה - ‎61 שלפני היום הקובע.
*‎29.
פרטי הרשימותרשימת הבוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו; הכל לפי הרשום במרשם ביום שליפת הפנקס.
‎29.
פרטי הרשימות
תיקון ‎49ברשימת בוחרים יהיו שמות הבוחרים ערוכים זה מתחת לזה לפי סדר האלף - בית של שמות המשפחה ומסומנים במספרים סידוריים; בוחר שאין לו שם משפחה יירשם לפי סדר האלף - בית של שמו הפרטי.
‎30.
סדר השמות ברשימה
__________________
יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה -‎17.

סימן ב': הודעה לבוחר והצגת רשימות
מי שעד היום הקובע נעשה זכאי להיכלל בפנקס הבוחרים לפי האמור בסעיף ‎28, ומי שעד אותו יום שמו הוצא מרשימת בוחרים פלונית והועבר לרשימת בוחרים אחרת, אם משום שהיה לתושב אזור קלפי אחר ועל העתקת מקום מגוריו לאותו אזור נמסרה הודעה לפי חוק המרשם ואם כתוצאה מהוראות סעיפים ‎9 עד ‎13 - ישלח לו שר הפנים הודעה על כך בדואר או בדרך אחרת שנקבעה בתקנות.
*‎31.
הודעה לבוחרבטל.
‎31.
הודעה לבוחר
תיקון ‎49הודעות לפי סעיף ‎31 יישלחו בכל שנה תוך ‎45 ימים מהיום הקובע ובהן יצוינו -
(א)
*‎32.
מועד ההודעה ותכנה
שם משפחתו של האדם, שמו הפרטי, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(‎1)עובדת היותו רשום ברשימת בוחרים, מספר אזור הקלפי אשר לו הוכנה אותה רשימה, והישוב שבו נמצא אותו אזור קלפי.
(‎2)


הוראות סעיף ‎31 וסעיף קטן (א) לא יחולו כאשר יש לשלוח הודעות לפי סעיף ‎55ב.
(ב)

תיקון ‎18
בטל.
‎32.
מועד ההודעה ותכנה
תיקון ‎49
_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה-‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

בכל שנה, מהיום ה-‎46 עד היום ה-‎55 אחרי היום הקובע, יציג שר הפנים בלשכות מרשם האוכלוסין רשימות כמפורט להלן, למען יוכל כל דורש לעיין בהם:
(א)
*‎33.
הצגה בכל שנה
תיקון ‎18
רשימת כל הבוחרים של כל ישוב, לפי סדר אלף בית של שמותיהם או לפי סדר מספר זהותם במרשם האוכלוסין;
(‎1)
רשימה כללית של כל הבוחרים לפי סדר אלף-בית של שמותיהם, וכן רשימה כאמור לפי סדר מספר זהותם במרשם האוכלוסין.
(‎2)
הצגה לפי סעיף זה תיעשה באמצעות רשימות מודפסות או תוך שימוש באמצעי תצוגה אחר, הכל כפי שיורה שר הפנים (להלן - הצגה).
(ב)


כל אדם זכאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים, ולברר האם הוא או זולתו נכללים בפנקס הבוחרים ביום הפניה, וכן את מקום הקלפי שברשימת הבוחרים שבה כלול שמם, והאם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
(א)
‎33.
מסירת מידע לציבור
תיקון ‎49
שר הפנים יפרסם מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הדרך לקבל מידע לפי סעיף זה.
(ב)


שר הפנים יקבע הוראות לביצוע סעיף זה, בין השאר, בהתחשב בצנעת הפרט.
(ג)


בשנה שבה נערכות בחירות לכנסת יחולו, בנוסף להוראות סעיף ‎33, ההוראות שלהלן:
(א)
*‎34.
הצגה בשנה שבה נערכות בחירות
מהיום ה- ‎46 עד היום ה- ‎55 אחרי היום הקובע יציג שר הפנים לפי סעיף ‎33 (ב) בכל ישוב אחת משתי הרשימות שלהלן, ואלה בלבד, למען יוכל כל דורש לעיין בהן:
(‎1)


תיקון ‎18

_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה-‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

רשימת כל הבוחרים של הישוב לפי סדר אלף-בית של שמותיהם;
(א)
רשימת כל הבוחרים של הישוב לפי מספר זהותם במרשם האוכלוסין.
(ב)

לא יאוחר מהיום ה- ‎37 אחרי היום הקובע תקבע הועדה המרכזית את מקומות ההצגה ושעות ההצגה, בכל אחד מהמקומות האמורים, על פי הצעת שר הפנים שתוגש לועדה לא יאוחר מהיום ה- ‎7 אחרי היום הקובע.
(‎2)
ההצגה תיעשה בהתחשב בדרישות הדתיות לשמירת ימי המנוחה.
(‎3)הוראות סעיף זה יחולו גם בשנה שבה מתקיימות בחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף ‎4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה -‎71965, כשהן מתקיימות שלא יחד עם הבחירות לכנסת.
(ב)


בטל.
‎34.
הצגה בשנה שבה נערכות בחירות
תיקון ‎49לא יאוחר מהיום ה- ‎39 אחרי היום הקובע יפרסם שר הפנים, בכל העיתונים היומיים שהופיעו בתחום המדינה ברציפות במשך שנים עשר החדשים שלפני אותו יום, הודעה על ימי ההצגה, מקומותיה ושעותיה וכן הודעה בדבר פרסום המודעות האמורות בסעיף ‎68א (ד).
*‎35.
הודעה
על הצגה
תיקון ‎20בטל.
‎35.
הודעה
על הצגה
תיקון ‎49
_______________

ס"ח התשכ"ה, עמ' ‎248
‎7.
יחול עד הבחירות לכנסת ה-‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

בטל.
‎36.
תיקון ‎18בטל.
‎37.
תיקון ‎18דרכי ההצגה של רשימות הבוחרים, לרבות חובותיהן, סמכויותיהן ואחריותן של הרשויות המקומיות בקשר להצגה, יהיו כפי שנקבע בתקנות.
*‎38.
דרכי
ההצגהבטל.
‎38.
דרכי ההצגה
תיקון ‎49לא יאוחר מהיום ה- ‎46 אחרי היום הקובע, ימסור שר הפנים העתק מהרשימות שהוצגו לכל אחד מחברי הועדה המרכזית שדרש זאת, ובלבד שהדרישה באה לא יאוחר מהיום הקובע.
*‎39.
מסירת
הרשימות
לחברי
הועדה
המרכזית
תיקון ‎18בסעיף זה -
(א)
‎39.
מסירת מידע מפנקס הבוחרים למפלגות
תיקון ‎49
"היום הקובע" - היום ה-‎150 שלפני יום הבחירות, ואם התקבל חוק לפיזור הכנסת, הקובע מועד בחירות בתוך פרק זמן קצר יותר, או נוצרה עילה לקיום בחירות לפי סעיפים ‎11(ב), ‎28(ו) או ‎29(ו) לחוק יסוד: הממשלה, או לפי סעיף ‎36א לחוק יסוד: הכנסת - יום היווצרות העילה;"מידע פנקס" - רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור שימלאו להם ביום הבחירות ‎18 שנים לפחות;_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

"מפלגה" - מפלגה שיש לה ייצוג בכנסת או מפלגה שנרשמה לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-‎1992 (בחוק זה - חוק המפלגות) שבא כוחה הודיע בכתב לשר הפנים כי בכוונתה להגיש רשימת מועמדים בבחירות.שר הפנים ימסור למפלגה או לסיעה בכנסת, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע כמפורט להלן:
(ב)


מידע פנקס, וכן רשימה של אזורי הקלפי ותחומיהם של מקומות הקלפי, הנכונים ליום הקובע, לרבות בדבר מקומות של קלפיות הנגישות לאנשים המוגבלים בניידות - לא יאוחר מעשרה ימים לאחר היום הקובע;
(‎1)
מידע פנקס כאמור בפסקה (‎1), הנכון ליום שליפת הפנקס - לא יאוחר משבוע לאחר יום כניסתו של פנקס הבוחרים לתוקף.
(‎2)
מידע פנקס כאמור בסעיף קטן (ב) יימסר למפלגה או לסיעה, לאחר שתתחייב בכתב, בנוסח שקבע שר הפנים, בידי בא כוחה שמונה לפי סעיף ‎19ב לחוק המפלגות, או לפי סעיף ‎25, או ממלאי מקומם ובידי האחראי לטיפול במידע מטעם המפלגה או הסיעה, שלא תעשה שימוש במידע פנקס, לרבות העברתו לאחר, אלא לצורכי התמודדותה בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים.
(ג)


שר הפנים רשאי להורות כי באמצעי האלקטרוני או המגנטי הנמסר לפי סעיף זה ייכלל אמצעי הגנה; לענין זה, "אמצעי הגנה" - לרבות הוספת מידע לזיהוי הקובץ.
(ד)


שר הפנים יודיע לרשם מאגרי המידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-‎1981, לאילו מפלגות או סיעות נמסר מידע פנקס.
(ה)


________________

יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

שר הפנים ימסור, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע פנקס לועדה המרכזית, לצורך מילוי תפקידיה, לפי בקשת יושב ראש הועדה המרכזית; המידע יימסר לא יאוחר מעשרה ימים לאחר מסירת הבקשה.
(ו)


סימן ג': בקשות, עררים וערעורים
עד היום ה- ‎65 אחרי היום הקובע רשאי כל אדם להגיש לשר הפנים -
*‎40.
בקשות ועררים תיקון ‎14
בקשה בכתב לתקן פרטים המתייחסים אליו שנרשמו ברשימת הבוחרים באופן לא נכון, או בקשה להוציא את שמו מרשימת הבוחרים שבה הוא כלול ולכללו ברשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחום ישוב אחר שהוא תושב בו בהתאם להודעה שנמסרה לפי חוק המרשם אף אם נעשה תושב כאמור לאחר היום הקובע;
(‎1)


ערר מנומק בכתב על שהוא לא נרשם בפנקס, או על שהוא או זולתו נרשם בפנקס שלא כדין.
(‎2)


נוכח אדם כי אינו זכאי להיות כלול בפנקס הבוחרים או כי פרט מהפרטים האמורים בסעיף ‎29 המתייחסים אליו נרשם באופן לא נכון, רשאי הוא להגיש לשר הפנים בקשה מנומקת בכתב לתיקון הרישום, לאחר שפעל לפי חוק המרשם ובהתאם לדין, לתיקון המידע ששימש בסיס להכנת הפנקס;
(א)
‎40.
בקשה לתיקון
פרטי הבוחר
תיקון ‎49
חבר ועדת הבחירות המרכזית רשאי להגיש לשר הפנים בקשה שלא לכלול בפנקס הבוחרים אדם שיכלל בו שלא כדין מפאת טעות במרשם האוכלוסין, משום שהוא אינו בגיר, או נפטר או אינו אזרח ישראלי או תושב ישראל;
(ב)


_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.
לבקשה לפי סעיף זה יצורפו ראיות, לרבות פסק דין וצילום הספח של תעודת הזהות המעיד על שינוי מען אם נעשה; העתק הבקשה והראיות לפי סעיף קטן (ב) יישלחו לאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען המפורט בבקשה, והעתק אישור המשלוח יצורף לבקשה;
(ג)


בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר -
(ד)מהיום ה-‎35 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (א);
(‎1)
מהיום ה-‎40 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (ב).
(‎2)
שר הפנים יתקין תקנות לביצוע סעיף זה, לרבות קביעת סדרי הגשת בקשות, וכן יפרסם לציבור מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הוראות סעיף זה ואת סדרי הגשת הבקשות.
(ה)


בוחר אשר בתקופה שבין היום ה- ‎60 שלפני היום הקובע לבין היום ה- ‎65 אחרי היום הקובע נמסרה לגביו הודעה לפי חוק המרשם, הנוגעת לפרט מן הפרטים המפורטים בסעיף ‎29 או בדבר הענקת האזרחות הישראלית או שלילתה או בדבר מותו של הבוחר, יראו את ההודעה, לענין סעיפים ‎44 עד ‎53 כאילו היתה בקשה או ערר שהוגשו כדין לפי סעיף ‎40 וכאילו הרישום ברשימה שהוכנה לפי סעיף ‎28 נרשם באופן לא נכון או שלא כדין.
*‎41.
דין
הודעה
למרשם
האוכלוסין
תיקון ‎30בטל.
‎41.
דין
הודעה
למרשם
האוכלוסין
תיקון ‎49
_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

חבר מועצה של עיריה או של מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית, רשאי להגיש לשר הפנים, עד היום ה- ‎65 אחרי היום הקובע, בקשה להוציא את שמו של בוחר מרשימת הבוחרים שבה הוא כלול ולכללו ברשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחום ישוב אחר שהוא תושב בו.
(א)
*‎42.
בקשות של חברי מועצות
של רשויות
מקומיות
אל הבקשה יצורפו ראיות בכתב על מענו של הבוחר; העתקי הבקשה והראיות יישלחו לבוחר בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען החדש כמפורט בבקשה.
(ב)

בטל.
‎42.
בקשות
של חברי מועצות
של רשויות
מקומיות
תיקון ‎49סדרי הגשת בקשות ועררים לפי סעיף ‎40 ובקשות לפי סעיף ‎42 ייקבעו בתקנות.
*‎43.
סדרי הגשהבטל.
‎43.
סדרי הגשהשר הפנים יכריע בבקשות ובעררים שהוגשו כאמור ויודיע את החלטתו בכתב למבקש או לעורר - ואם הבקשה או הערר נגעו לזולת, גם לו - עד היום ה - ‎89 אחרי היום הקובע.
*‎44.
הכרעת בקשות וערריםשר הפנים יכריע בבקשות לפי סעיף ‎40 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים -
‎44.
הכרעה בבקשות
תיקון ‎49בתוך ‎10 ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף ‎40(א);
(‎1)
בתוך ‎15 ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף ‎40(ב);
(‎2)
_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

והכל לא יאוחר מהיום ה-‎25 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים.
בטל.
‎45.
תיקון ‎18מי שהגיש בקשה או ערר - ואם הבקשה או הערר נגעו לזולתו, גם הזולת - רשאי, עד היום ה- ‎99 אחרי היום הקובע, לערער לפני בית משפט מחוזי על החלטת שר הפנים או על שלא קיבל הודעה על החלטת שר הפנים, וכל חבר הועדה המרכזית רשאי לערער כאמור על החלטת שר הפנים להוסיף שם של בוחר לרשימת בוחרים אם כתוצאה מבקשה לפי סעיפים ‎40 (1) או ‎42 ואם כתוצאה מערר לפי סעיף ‎40 (2).
*‎46.
ערעורמי שבקשתו נדחתה או לא קיבל הודעה על החלטת שר הפנים, כאמור בסעיף ‎44, ולענין בקשה שהתקבלה לגבי אדם אחר לפי סעיף ‎40(ב) גם אותו אדם, רשאי לעתור נגד החלטת שר הפנים או נגד אי קבלת ההודעה.
(א)
‎46.
עתירה מינהלית
תיקון ‎49
העתירה תוגש בתוך שבוע מיום החלטת שר הפנים או מהיום שבו היתה אמורה להימסר, אך לא יאוחר מהיום ה-‎17 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים.
(ב)


העתירה תוגש כעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-‎2000 (בפרק זה - חוק בתי המשפט לענינים מינהליים), בכפוף להוראות חוק זה.
(ג)


העתירה תוגש לבית המשפט לענינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא היישוב שבו רשום מענו של הבוחר שעל פרטי רישומו במרשם האוכלוסין נסבה העתירה.
(ד)

הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא אזור הקלפי אשר ברשימות הבוחרים שלו -
*‎47.
שיפוט מקומי לערעורים


_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

ביקש המבקש פרטים בלתי נכונים או לכלול את שמו או שם זולתו כאמור לתקן בסעיפים ‎40 (1) או ‎42;
(‎1)


דרש העורר לכלול או להוציא את שמו או את שם זולתו כאמור בסעיף ‎40 (2).
(‎2)

בטל.
‎47.
שיפוט מקומי לערעורים
תיקון ‎49חובת ההוכחה לטענותיו - על המערער; כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך ערעור כזה.
*‎48.
ראיותכל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך העתירה כאמור בסעיף ‎46.
‎48.
ראיות
תיקון ‎49בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד; פסק דינו יהיה סופי ואין לערער עליו; פסק הדין יינתן ויימסר לשר הפנים עד היום ה- ‎113 אחרי היום הקובע.
*‎49.
הרכב בית המשפט ופסק הדיןבית המשפט לעניינים מינהליים ידון בעתירה בשופט אחד; פסק דינו יהיה סופי ואין לערער עליו; פסק הדין יינתן ויימסר לשר הפנים בתוך שבועיים מיום הגשת העתירה אך לא יאוחר מהיום שלפני שליפת הפנקס.
‎49.
הרכב בית המשפט ופסק הדין
תיקון ‎49על אף האמור בכל חיקוק, עורך דין המופיע מטעם מערער בערעור לפי פרק זה רשאי לסמוך על יפוי כוח שנחתם בידי המערער בפני אחד המנויים להלן שאישר את חתימת המערער על פני יפוי הכוח, ואלה הם:
*‎50.
אישור
יפוי כוחשופט;
(‎1)


דיין בית דין דתי;
(‎2)


היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליט מחוז, פרקליט נפה, סגן או עוזר לפרקליט המדינה או לפרקליט המחוז;
(‎3)


_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

חבר הועדה המרכזית;
(‎4)


ראש רשות מקומית, או חבר של מועצת עיריה או של מועצה מקומית.
(‎5)


בטל.
‎50.
אישור
יפוי כח
תיקון ‎49
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לדיון בערעורים לפי פרק זה, לרבות הגשת ערעור, צירוף בעלי דין, איחוד של ערעורים ומסירת הזמנות ומסמכים אחרים.
*‎51.
תקנות
סדרי דיןבטל.
‎51.
תקנות
סדרי דין
תיקון ‎49
סימן ד': הוראות משלימות

שר הפנים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע למשלוח הודעות לפי סעיפים ‎31 ו- ‎32, להגשת בקשות ועררים לפי סעיף ‎40, לדיון בהם ולמסירת החלטות לפי סעיף ‎44, ושר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת ערעורים לפי סעיף ‎46, לדיון בהם ולמסירת פסקי הדין; הוראות כאלה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון.
*‎52.
הוראות בנוגע לחיילים_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

שר הפנים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת בקשות לפי סעיף ‎40, לדיון בהן ולמסירת החלטות לפי סעיף ‎44, ושר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות עם שר הבטחון ועם יושב ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת עתירות לפי סעיף ‎46, לדיון בהן ולמסירת פסקי הדין; הוראות כאלה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון.
‎52.
הוראות בנוגע לחיילים
תיקון ‎49עד היום ה- ‎127 אחרי היום הקובע יתקן וישלים שר הפנים את רשימות הבוחרים בהתאם להחלטותיו לפי סעיף ‎44 ולפסקי דין לפי סעיף ‎49; כל אדם ששמו נוסף לרשימת בוחרים על פי פסק דין, יודיע לו שר הפנים על כך עד היום ה- ‎150 אחרי היום הקובע.
*‎53.
השלמת הרשימות ומתן
הודעהשר הפנים יתקן פרטים במרשם האוכלוסין בהתאם להחלטותיו לפי סעיף ‎44 ולפסקי דין לפי סעיף ‎49, בתוך ‎3 ימים מיום מתן ההחלטה או מיום מתן פסק הדין, אך לא יאוחר מיום שליפת הפנקס.
‎53.
השלמת פרטים
תיקון ‎49מצא אדם כי הוא אינו כלול בפנקס הבוחרים רשאי הוא, בתוך ‎5 ימים מיום כניסת הפנקס לתוקף, להגיש עתירה לכל בית משפט לענינים מינהליים ולבקש לכללו בפנקס הבוחרים ; ואולם לא יהיה אדם זכאי להגיש עתירה לפי סעיף זה שעניינה הוא שינוי מענו הרשום בפנקס הבוחרים.
(א)
‎53א.
שינוי בפנקס הבוחרים - לפי החלטת בית המשפט לענינים מינהליים
תיקון ‎49
בית המשפט לענינים מינהליים יחליט בענין הכללת אותו אדם בפנקס הבוחרים לא יאוחר מהיום ה-‎25 שלפני יום הבחירות; החלטתו תהיה סופית.
(ב)


החליט בית המשפט לענינים מינהליים שיש לכלול את העותר בפנקס הבוחרים, יתקן שר הפנים את הפנקס ויכלול בו את העותר עד היום ה-‎20 שלפני יום הבחירות.
(ג)


_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

פנקס הבוחרים, כפי שתוקן והושלם כאמור, ייכנס לתקפו ביום ט"ו באב שלאחר היום הקובע; שר הפנים יפרסם הודעה על כך ברשומות.
*‎54.
ראשית תקפו
של הפנקסבטל.
‎54.
ראשית תקפו
של הפנקס
תיקון ‎49לא יאוחר מהיום ה- ‎135 אחרי היום הקובע ימסור שר הפנים, לכל אחד מחברי הועדה המרכזית שדרש זאת לא יאוחר מהיום ה- ‎89 אחרי היום הקובע, אחד מאלה: העתק מפנקס הבוחרים כאמור בסעיף ‎54 או רשימה של כל השינויים שחלו בפנקס הבוחרים כתוצאה מבקשות, עררים או ערעורים לפי פרק זה.
*‎55.
מסירה לחברי הועדה המרכזית תיקון ‎18בטל.
‎55.
מסירה לחברי הועדה המרכזית תיקון ‎18
תיקון ‎49נכלל שמו של אדם ברשימת מועמדים למועצה של רשות מקומית או לראשות מועצה מקומית, ושמו נעדר שלא כדין מרשימת הבוחרים, או שהוא רשום שלא כדין ברשימת הבוחרים של רשות מקומית אחרת, רשאי יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, להורות, על פי בקשתו של אותו אדם, כי שמו יירשם ברשימת הבוחרים או יועבר לרשימת הבוחרים של הרשות המקומית שבה היה זכאי להיות רשום, וכל זאת על אף האמור בסעיף ‎27.
(א)
*‎55א.
תיקון
רישום
בפנקס
תיקון ‎33
בקשה לפי סעיף קטן (א) תוגש לא יאוחר מהיום ה- ‎29 לפני יום הבחירות.
(ב)

_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

הוראות סעיף זה לא יחולו על רשימת מועמדים לועד מקומי של ישוב במועצה אזורית.
(ג)

תיקון ‎33בטל.
‎55א.
תיקון
רישום
בפנקס
תיקון ‎33
תיקון ‎49לא יאוחר מ- ‎21 ימים לפני יום הבחירות תישלח, לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים, הודעה בדבר המען המפורט של הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים הרשאים להצביע בה.
‎55ב.
הודעה לקראת בחירות תיקון ‎18הוראות סעיף ‎55ב יחולו לגבי כל רשות מקומית, בשנה שבה מתקיימות בחירות באותה רשות מקומית לפי סעיפים ‎4 או ‎5 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-‎1965 7, כשהן מתקיימות שלא יחד עם הבחירות לכנסת; ואולם לא יישלחו הודעות כאמור בסעיף ‎55ב לבוחרים שהם תושבי ישובים בתחום מועצה אזורית ולא תקוים באותם ישובים הצגת הרשימות לפי סעיף ‎34.
*‎55ג.
בחירות לרשות מקומית תיקון ‎18בטל.
‎55ג.
בחירות לרשות מקומית תיקון ‎18
תיקון ‎49


פרק ו': רשימת מועמדים
בסעיף זה, "עובד המדינה" - לרבות עובד תאגיד שהוקם בחוק.
(א)
‎56.
הוראות בענין עובדי המדינה, חיילים, שוטרים וסוהרים תיקון ‎31
_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

אלה לא יהיו מועמדים לכנסת:
(א‎1)

תיקון ‎26
תיקון ‎31
עובד המדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג;
(‎1)
עובד המדינה בדרגה נמוכה מהדרגה השלישית שמתחת לדרגה העליונה בכל דירוג, אם לתפקידו נקבע מתח דרגות הכולל את הדרגה השלישית האמורה;
(‎2)
קציני צבא בכל דרגה שהיא בשירות קבע של צבא-הגנה לישראל;
(‎3)
שוטר במשטרת ישראל וסוהר בשרות בתי הסוהר,
(‎4)


תיקון ‎31
זולת אם חדלו להיות עובדי המדינה, קציני צבא, שוטרים או סוהרים כאמור, לפני היום הקובע; לענין סעיף קטן זה, "היום הקובע" -


תיקון ‎35
תיקון ‎44

לענין ראש שירות הביטחון הכללי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, קצין צבא בדרגת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת ניצב ומעלה, ונציב בתי הסוהר - שישה חודשים לפני יום הבחירות;
(‎1)
לענין עובדי המדינה, קציני צבא, שוטרים או סוהרים שאינם מנויים בפסקה (‎1) - 100 ימים לפני יום הבחירות; לענין בחירות מוקדמות שביום שבו נקבע המועד לעריכתן לפי כל דין נותרו פחות מ-‎110 ימים עד לעריכתן, יהיה היום הקובע - ‎10 ימים מיום קביעת המועד האמור.
(‎2)
עובד המדינה - פרט למורה - וחייל בשירות קבע של צבא הגנה לישראל שסעיף קטן (א‎1) אינו חל עליהם. ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים, יופסק שירותו מיום הגשת רשימת המועמדים ועד יום הבחירות, ואם נהיה לחבר הכנסת - כל זמן היותו חבר הכנסת.
(ב)

תיקון ‎31
חייל בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים, יופסק שירותו מיום הגשת רשימת המועמדים ועד יום הבחירות.
(ג)


מועמד ששמו נכלל ברשימת מועמדים שאושרה, לא ישרת שירות מילואים לפי חוק שירות בטחון מיום אישור הרשימה ועד יום הבחירות.
(ד)

תיקון ‎5בטל.
‎56א.
עבירות שבגינן נשללת הזכות לבחור
תיקון ‎10
תיקון ‎39לענין החלטה בדבר עבירה שיש עמה קלון לפי סעיף ‎6 לחוק יסוד: הכנסת ‎6 (להלן - חוק היסוד), יחולו הוראות אלה:
‎56ב.
החלטת יושב ראש הועדה המרכזית לענין קלון תיקון ‎39
מועמד יגיש לועדה המרכזית, יחד עם כתב ההסכמה להיות מועמד כאמור בסעיף‎57(ט) הצהרה לענין סעיף ‎6 לחוק היסוד;
(א)
(‎1)


מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שהורשע כאמור בסעיף ‎6 לחוק היסוד ומבקש כי יושב ראש הועדה המרכזית יחליט כי אין עם העבירה משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה המרכזית בקשה בצירוף כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין, לא יאוחר מיום הגשת רשימות המועמדים;
(ב)החלטת יושב ראש הועדה המרכזית תהיה סופית ותימסר לועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה-‎28 שלפני יום הבחירות;
(ג)נידון מועמד למאסר כאמור בסעיף ‎6 לחוק היסוד, ופסק הדין נעשה סופי בתקופה שבין יום לאחר הגשת רשימת המועמדים ועד ערב יום תחילת כהונתו כחבר הכנסת, יודיע על כך ליושב ראש הועדה המרכזית;
(‎1)
(א)
(‎2)
ביקש המועמד לקבוע כי אין עם העבירה שעליה נידון משום קלון, יגיש בקשה כאמור בפסקה (‎1)(ב);
(‎2)


הודעה או בקשה כאמור וכל חומר אחר הנוגע לענין יוגשו ליושב ראש הועדה המרכזית בתוך שבעה ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי;
(‎3)


לא הגיש המועמד בקשה כאמור, דינו כדין מי שהתפטר מיום ההודעה אף אם נבחר ואף אם החל לכהן;
(‎4)


יושב ראש הועדה המרכזית ייתן את החלטתו בתוך ‎10 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית; החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, רשאי הוא להורות על פרסום ההחלטה כפי שיקבע;
(ב)
החליט יושב ראש הועדה המרכזית לדחות את הבקשה, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר מיום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על כך תפורסם ברשומות.
(ג)רשימת מועמדים תכיל לא יותר מ- ‎120 שמות של אנשים הזכאים להיבחר ושהסכימו להכללת שמם ברשימה; השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי.
(א)
‎57.
הגשת רשימות מועמדים
הרשימה תפרט את שמו הפרטי של כל מועמד ושם משפחתו, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ומענו.
(ב)

תיקון ‎5 תיקון ‎18
בטל.
(ב‎1)

תיקון ‎28
תיקון ‎45
מפלגה תגיש רשימת מועמדים על גבי טופס שנקבע בתקנות, והיא תחתם בידי בא כוחה או בידי ממלא מקומו כאמור בסעיף ‎19ב לחוק המפלגות, התשנ"ב-‎1992 8; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שתי מפלגות או יותר, תחתם בידי באי כוחן של כל אותן מפלגות או ממלאי מקומם.
(ג)

תיקון ‎31
בטל.
(ד)

תיקון ‎31
תיקון ‎45
בטל.
(ה)

תיקון ‎31
תיקון ‎45
בטל.
(ו)

תיקון ‎31
תיקון ‎45
בטל.
(ז)

תיקון ‎31
תיקון ‎45
בטל.
(ח)

תיקון ‎31
תיקון ‎45
רשימת מועמדים, בצירוף כתב הסכמה של כל אחד מהמועמדים חתום על ידו, תוגש לועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה - ‎47 שלפני יום הבחירות; על ימי ההגשה, שעותיה ומקומה תפרסם הועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה- ‎52 שלפני יום הבחירות, הודעה בדרך שתקבע.
(ט)

תיקון ‎26
תיקון ‎29
תיקון ‎34
בכתב ההסכמה כאמור בסעיף קטן (ט) יצהיר המועמד הצהרה זו: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולהימנע מלפעול בניגוד לעקרונות סעיף ‎7א לחוק יסוד: הכנסת".
(ט‎1)

תיקון ‎46
__________________
ס"ח התשנ"ב, עמ' ‎190; התשנ"ט, עמ' ‎76.
‎8.
עם קבלת רשימת מועמדים תאשר הועדה המרכזית בכתב את הגשתה, בציון היום והשעה.
(י)

לא ייעשה הסכם ולא תינתן התחייבות הבאים להבטיח מקום ברשימת מועמדים לכנסת לחבר כנסת מסויים או לקבוצת אנשים, אלא לאחר היום ה - ‎90 שלפני יום הבחירות.
‎57א.
איסור הסכמים בדבר רשימות מועמדים תיקון ‎22אדם יוכל להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד; מי שהסכים להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר, תמחק הועדה המרכזית את שמו מכל הרשימות.
‎58.
כל מועמד ברשימה אחת בלבדהמגישים רשימת מועמדים רשאים לציין בה שני אנשים, אחד כבא כוח הרשימה ואחד כממלא מקומו; באין ציון כזה יראו את האדם החתום ראשון למגישים כבא כוח הרשימה, ואת השני כממלא מקומו.
‎59.
באי כוח
רשימות המועמדיםבטל.
‎60.
ערבון
תיקון ‎5
תיקון ‎6
תיקון ‎9
תיקון ‎16
תיקון ‎31רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות שונות של האלף - בית העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות.
(א)
‎61.
כינוי ואות של רשימת מועמדים
מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת על ידי סיעה, זכות עדיפות לה לסמן רשימתה בכינוי, באות או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת היוצאת, או בכינוי או באות או באותיות ששימשו את המפלגה במהלך הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, אף אם הם שונים משמה של המפלגה; שתי מפלגות או יותר המיוצגות בכנסת היוצאת על ידי סיעה אחת או יותר, והמגישות רשימת מועמדים אחת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או באותיות, כולם או מקצתם, שבהן היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן בבחירות לכנסת היוצאת, והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה על שתיים.
(ב)

תיקון ‎31
תיקון ‎35
לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, אלא בהסכמתו בכתב של בא כוח אותה סיעה; היו שתי מפלגות או יותר מיוצגות בכנסת היוצאת על ידי סיעה אחת - בהסכמתו של בא כוח אותה סיעה.
(ג)

תיקון ‎31
תיקון ‎34
על אף הוראות סעיף קטן (ג) רשאית רשימת מועמדים לשאת אות או אותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, אם אותה מפלגה אינה מסמנת את רשימתה באות או באותיות האמורות ולא נתנה את הסכמתה לסימון רשימת מועמדים אחרת בהן.
(ג‎1)

תיקון ‎31
בכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שהקדים להגיש את רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות - קודמת.
(ד)


רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה, תיתן לה הועדה המרכזית , בכפוף להוראות סעיף זה, כינוי ואות או שתי אותיות.
(ה)


רשימת מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות העלולים להטעות.
(ו)


בטל.
(א)
‎62.
ליקויים הניתנים לתיקון
תיקון ‎34
תיקון ‎45
בטל.
(ב)

תיקון ‎45
הוגשה רשימת מועמדים שלא בהתאם להוראות חוק זה, תודיע הועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה-‎35 שלפני יום הבחירות, לבא-כוח הרשימה ולממלא מקומו על הליקוי, והם רשאים לתקן את הליקוי לא יאוחר מהיום ה-‎30 שלפני יום הבחירות.
(ג)

תיקון ‎45

אלה הליקויים שאינם ניתנים לתיקון:
‎62א.
ליקויים שאינם ניתנים לתיקון תיקון ‎34
תיקון ‎45
בטל.
(‎1)

כתב הסכמה של מועמד שאינו חתום כאמור בסעיף ‎57 (ט).
(‎2)

רשימת מועמדים שאינה מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף ‎7א לחוק יסוד: הכנסת, ושהוגשה לועדה כהלכה או שתוקנה לפי הסעיף הקודם, תאשר אותה הועדה המרכזית ותודיע על כך, לא יאוחר מהיום ה-‎25 שלפני הבחירות, לבא כוח הרשימה ולממלא מקומו.
‎63.
אישור רשימות המועמדים עקיף מס' ‎9
תיקון ‎29
בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף ‎7א לחוק-יסוד: הכנסת‎6 תיחתם בידי שליש מחברי הועדה המרכזית ותוגש לועדה המרכזית לא יאוחר משבעה ימים מיום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שם המועמד; החלטת הועדה לפי סעיף קטן זה תינתן לא יאוחר מהיום ה-‎25 שלפני יום הבחירות.
(א)
‎63א.
מחיקת מועמד המנוע מלהשתתף בבחירות
תיקון ‎46
החליטה הועדה המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף ‎7א לחוק-יסוד: הכנסת‎6, תודיע על כך למועמד ותעביר מיד את החלטתה ונימוקיה לאישור בית המשפט העליון.
(ב)


אישר בית המשפט העליון את ההחלטה, תמחק הועדה המרכזית את שמו של המועמד מרשימת המועמדים.
(ג)


דחתה הועדה המרכזית את הבקשה לפי סעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף ‎64(א‎1), בשינויים המחוייבים.
(ד)


בהליך של אישור החלטת הועדה המרכזית לפי סעיף קטן (ב) או בערעור על החלטת הועדה המרכזית לפי סעיף קטן (ד) ידון בית המשפט העליון בתשעה שופטים או במספר בלתי זוגי גדול יותר, כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון, ופסק דינו יהיה סופי; פסק הדין יימסר לועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה-19 שלפני יום הבחירות.
(ה)


תיקון מס' 52
סירבה הועדה המרכזית לאשר רשימת מועמדים, כולה או אחד משמות המועמדים, שלא לפי סעיף ‎63א, או את הכינוי או את האות של הרשימה, תודיע הועדה על כך, לא יאוחר מהיום ה- ‎25 שלפני יום הבחירות, לבא כוח הרשימה ולממלא מקומו, והם רשאים, לא יאוחר מהיום ה - ‎23 שלפני יום הבחירות, לערער על הסירוב לפני בית המשפט העליון.
(א)
‎64.
ערעור
תיקון עקיף מס' ‎9
תיקון ‎29
תיקון ‎46
אישרה הועדה המרכזית רשימת מועמדים, רשאים היועץ המשפטי לממשלה או יושב ראש הועדה המרכזית או לפחות רבע מחברי הועדה המרכזית, לערער על כך לפני בית המשפט העליון, לא יאוחר מהיום ה - ‎23 שלפני יום הבחירות, בטענה שהרשימה מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף ‎7א לחוק יסוד: הכנסת.
(א‎1)

תיקון עקיף
מספר ‎9
תיקון ‎29
בערעור לפי סעיף זה ידון בית המשפט העליון בשלושה שופטים ופסק דינו יהיה סופי: פסק הדין יימסר לועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה - ‎19 שלפני יום הבחירות.
(ב)

תיקון ‎5
תיקון ‎29
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לדיון בערעורים לפי סעיף זה, לרבות הגשת ערעור, צירוף צדדים, איחוד של ערעורים ומסירת הזמנות ומסמכים אחרים.
*(ג)


בטל.
(ג)

תיקון ‎49
הועדה המרכזית תפרסם ברשומות, לא יאוחר מהיום ה-‎9 שלפני יום הבחירות, את רשימות המועמדים כפי שאישרה היא או כפי שהחליט בית המשפט העליון לפי סעיף ‎64; הפרסום יציין כינוי ואות של כל רשימה.
‎65.
פרסום רשימות המועמדים
תיקון עקיף מספר ‎9
_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

בטל.
‎66.
חילוט חלקי
של ערבון
תיקון ‎5
תיקון ‎6
תיקון ‎16
תיקון ‎31רשימות מועמדים רשאיות להתקשר ביניהן לשם חלוקת המנדטים, אך אין רשימה רשאית להתקשר אלא עם רשימה אחת בלבד, ואין תוצאה להתקשרות אלא זו הקבועה בסעיף ‎82.
(א)
‎67.
התקשרות בין רשימות מועמדים
על התקשרות של רשימות מועמדים יש למסור לועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה - ‎11 שלפני יום הבחירות, הודעה בכתב חתומה בידי באי כוח שתי הרשימות או ממלאי מקומם.
(ב)

תיקון ‎5
הועדה המרכזית תפרסם התקשרויותיהן של רשימות מועמדים ברשומות ובעיתונים יומיים, לא יאוחר מהיום ה - ‎8 שלפני יום הבחירות.
(ג)


פרק ז' : ההצבעה וספירת הקולות

לכל אזור קלפי תהיה קלפי אחת; הקלפי תעמוד בתחום אזור הקלפי אם לא החליטה הועדה המרכזית על מקום אחר בשים לב לנסיבות שבאזור; מקום הקלפי ייקבע, ככל האפשר, תוך מגמה להקטין את המרחק בין הקלפי לבין מקום המגורים של הזכאים לבחור בה.
(א)
‎68.
מקום קלפי
מקום קלפי לא יהיה במועדון מפלגתי או במקום אחר המיועד למוסד ציבורי - פוליטי, ואף לא בבית כנסת או במקום תפילה אחר.
(ב)

תיקון ‎29
לא יאוחר מהיום הקובע תקבע הועדה המרכזית את מקומות הקלפי לשנת הפנקס הקרובה, על פי הצעת שר הפנים שתוגש לועדה לא יאוחר מהיום ה - ‎60 שלפני היום הקובע.
*(ג)


לא יאוחר מהיום ה-‎70 שלפני יום הבחירות תקבע הוועדה המרכזית את מקומות הקלפי לבחירות לפי רשימה של מקומות הקלפי שמסר לה שר הפנים לא יאוחר מהיום ה-‎80 שלפני יום הבחירות או במועד מוקדם יותר לפי בקשת יושב ראש הוועדה המרכזית.
(ג)

תיקון ‎49
הודעה על מקום הקלפי תפורסם, לא יאוחר מהיום ה - ‎7 שלפני יום הבחירות, במקום ובצורה שקבעה הועדה המרכזית.
(ד)


יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, רשאי להורות כי בכל מקום קלפי לא יוצבו יותר משני תאי הצבעה המסתירים את הבוחר מעיני זולתו.
(ה)

תיקון ‎29
בכל ישוב יהיה לפחות מקום קלפי אחד שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות ובישוב שמספר הקלפיות בו עולה על ‎20 יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור; שר הפנים יקבע בתקנות את הסידורים הנדרשים.
(א)
‎68א.
הצבעת אנשים המוגבלים בניידות
תיקון ‎40
תיקון ‎49
בישוב שיש בו יותר מעשרת אלפים תושבים ביום ה-‎60 שלפני יום הבחירות יהיה, לפחות, מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן (א), לכל שטח גיאוגרפי רצוף שבו עד כעשרת אלפים תושבים.
(ב)

תיקון ‎49
נוכחו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו כי בישוב פלוני אין מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א), ולא ניתן להתקין, באמצעים סבירים, מקום קלפי כאמור, רשאים הם להורות כי האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על ישוב זה; האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (ב).
(ג)


_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) תציב הרשות המקומית תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות, ויבטיח שני מקומות חניה המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לכך ינקוט בכל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו.
(ג‎1)

תיקון ‎49
אדם המוגבל בניידות רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה.
(ד)

תיקון ‎40
אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה, יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי כאמור בסעיף ‎74(א) ו-(ב), ישים את מעטפות ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.
(ה)

תיקון ‎40
תיקון ‎47
ספירת הקולות של בוחרים שהצביעו בקלפיות לפי הוראות סעיף זה תהיה בדרך שקבע שר הפנים.
(ו)

תיקון ‎40
מידע בדבר דרכי ההצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, יפורסם לציבור, לרבות בכלי התקשורת האלקטרוניים, בדרך שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
(ז)

תיקון ‎40
בסעיף זה, "אדם מוגבל בניידות" - אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי שרשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו.
(ח)

תיקון ‎40
סעיף זה, מטרתו להבטיח את מימוש זכותם של אנשים המוגבלים בניידות, להצביע, למשך פרק הזמן שיעבור עד למתן אפשרות גישה עצמאית ובטוחה, בכל מקומות הקלפי בארץ.
(ט)

תיקון ‎40
בסעיף זה, "מקלט" - מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, בפיקוח משרד העבודה והרווחה.
(א)
‎68ב.
הצבעת נשים השוהות במקלט לנשים מוכות
תיקון ‎42
אישה השוהה במקלט רשאית להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף ‎68א.
(ב)


לא יאוחר מהיום ה-‎53 שלפני יום הבחירות, ימסור שר העבודה והרווחה ליושב ראש הועדה המרכזית רשימה של כל המקלטים ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שנקבע בתקנות; לא יצוין מענו המדויק של מקלט.
(ג)


ביום הבחירות תיתן מנהלת מקלט לכל שוהה במקלט, אישור בכתב להצביע כאמור בסעיף קטן (א) לפי טופס שנקבע בתקנות ואשר נמסר לה מראש על ידי הועדה המרכזית.
(ד)


שוהה במקלט המצביעה בקלפי לפי סעיף זה, תזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי כאמור בסעיף ‎74(א) ו-(ב), תציג אישור הצבעה כאמור בסעיף קטן (ד), תשים את מעטפות ההצבעה בתוך מעטפה חיצונית.
(ה)

תיקון ‎47
ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחרת, את מספר זהותה במרשם האוכלוסין ואת מענה, והבוחרת תטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.
(ו)


אישור ההצבעה יוחזר לבוחרת בתום הצבעתה, לאחר שמזכיר ועדת הקלפי חתם על האישור בציון שמו ושם משפחתו.
(ז)


ספירת הקולות של בוחרות שהצביעו לפי סעיף זה תהיה כפי שנקבע בתקנות.
(ח)


אדם שבמהלך תפקידו הגיעה אליו ידיעה, לגבי זהות אישה השוהה במקלט, מען מקלט, או כל פרט שיכול לזהות אישה השוהה במקלט, ישמרו בסוד; יושב ראש הועדה המרכזית רשאי לתת הוראות לענין שמירה על סודיות מידע לפי סעיף זה.
(ט)


יושב ראש הועדה המרכזית רשאי, אם ראה צורך בכך, להפקיע זמנית מקומות - למעט מקומות מגורים ומשרדים פרטיים - שישמשו מקום עבודה לועדות קלפי בימי עבודתן או מקומות קלפי ביום הבחירות.
(א)
‎69.
הפקעת מקומות בשביל ועדות קלפי
בעד הפקעה לפי סעיף זה ישולם פיצוי כפי שיקבע יושב ראש הועדה המרכזית.
(ב)


נוכחו יושב ראש הועדה וסגניו, שבאזור קלפי פלוני יהיו פחות מ - ‎100 בוחרים, רשאים הם, על אף האמור בסעיף ‎10, לא יאוחר מהיום ה - ‎10 שלפני יום הבחירות, לצרף אותו לאזור הקלפי הקרוב ביותר ושהמרחק אליו סביר בעיניהם, ויודיעו על כך מיד לבוחרים וליושבי ראש ועדות הבחירות הנוגעים בדבר בצורה שימצאו למתאימה; כל אדם המתנגד לצירוף רשאי, לא יאוחר מהיום ה - ‎7 שלפני יום הבחירות, להביא טענותיו לפני היושב ראש וסגניו והם יחליטו בדבר סופית לא יאוחר מ - ‎5 ימים לפני יום הבחירות.
(א)
‎70.
הוראות במקרים מיוחדים תיקון ‎29
נוכחו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו, שבאזור קלפי פלוני יעלה מספר הבוחרים על ‎900, או שמסיבה אחרת צפוי במקום קלפי פלוני תור של מצביעים העשוי לעכב יתר על המידה את הצבעתם של אלה שבאו להצביע, רשאים הם, לא יאוחר מהיום ה - ‎6 שלפני יום הבחירות, להורות שבאותו אזור קלפי תהיה קלפי שניה; ניתנה הוראה כאמור, יעשו היושב ראש וסגניו מיד את כל אלה:
(ב)

תיקון ‎29
יקבעו את מקום הקלפי השניה;
(‎1)יקבעו מי מהבוחרים של אותו אזור קלפי יצביעו בקלפי השניה;
(‎2)יודיעו, במקום ובצורה שימצאו לנכון, על מקום הקלפי השניה ועל הבוחרים שיצביעו בה;
(‎3)יקבעו מי מחברי ועדת הקלפי של אותו אזור קלפי ומי מממלאי המקום של חברים אלה יהוו את ועדת הקלפי של הקלפי השניה לצורך ההצבעה וספירת הקולות, ורשאים הם, לצורך זה, למנות חברים נוספים לועדת הקלפי של אותו אזור קלפי, ובלבד שכל החברים יהיו מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית ושבכל ועדה יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות מבין סיעות הכנסת היוצאת;
(‎4)יקבעו מי מחברי ועדת הקלפי יהיה יושב ראש ומי מהם יהיה סגן יושב ראש של ועדת הקלפי השניה.
(‎5)ימנו מזכיר לוועדת הקלפי השניה.
(‎6)


תיקון ‎47
נוכחו יושב ראש הועדה וסגניו, תוך ‎50 יום לפני יום הבחירות, כי מקום קלפי שנקבע לפי סעיף ‎68(ג) שוב אינו מתאים לייעודו כמקום קלפי כתוצאה משינויים בנסיבות, רשאים הם לקבוע מקום קלפי אחר ולהודיע על כך לבוחרים וליושבי ראש ועדות הבחירות הנוגעים בדבר במקום ובצורה שימצאו לנכון.
(ג)

תיקון
תיקון ‎26
ראו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו, בערב יום הבחירות או ביום הבחירות, כי קיימות באזור קלפי פלוני נסיבות מיוחדות המונעות או העלולות, לדעתם, למנוע את המהלך התקין של ההצבעה, רשאים הם להורות על דחיית פתיחת הקלפי, על הפסקת ההצבעה ועל חידושה וכן על הוספת זמן להצבעה, ובלבד שלא תותר הצבעה כעבור יותר מ- ‎24 שעות מהשעה הקבועה בסעיף ‎72 לסגירת הקלפיות.
(א)
‎70א.
סמכויות מיוחדות

תיקון ‎18
בהוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו הסידורים להבטחת קיום הבחירות באותו אזור קלפי, לרבות מקום הקלפי, הרכב ועדת הקלפי וכל דבר אחר המתחייב מן ההוראה העיקרית.
(ב)


יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו יודיעו על ההוראות לפי סעיף זה לבוחרים וליושבי ראש ועדות הבחירות הנוגעים בדבר, במקום ובאופן שיראו לנכון; הוראות כאמור אינן טעונות פרסום ברשומות.
(ג)


לא יאוחר מהיום ה- ‎15 שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים לועדה המרכזית שמונה עותקים מפנקס הבוחרים שיעמוד בתקפו ביום הבחירות.
(א)
‎71.
מסירת רשימות הבוחרים
תיקון ‎34
לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות תמסור הועדה המרכזית לכל ועדת קלפי, בשני העתקים, את רשימת הבוחרים הרשאים להצביע באותה קלפי, כפי שנמסרה לועדה המרכזית על ידי שר הפנים לפי סעיף קטן (א); הרשימה האמורה תימסר לידי יושב ראש ועדת הקלפי, וניתן למסרה למזכיר הועדה על מנת שיעבירנה לידי היושב ראש או ממלא מקומו.
(ב)

תיקון ‎6
לא יאוחר מהיום ה- ‎45 שלפני יום הבחירות תקבע הועדה המרכזית את סוגי השירותים שייראו כשירותים ציבוריים לענין סעיף ‎10 לחוק יסוד: הכנסת‎6 ואת שעות הפעלתם; הועדה תפרסם הודעה בדבר הקביעה האמורה, בדרך הנראית לה, לא יאוחר מהיום ה- ‎35 שלפני יום הבחירות.
‎71א.
קביעת שירותים ציבוריים
תיקון ‎6
הקלפי תהיה פתוחה להצבעה ביום הבחירות ללא הפסקה מ-‎7 בבוקר עד ‎10 בלילה, אך בישוב שמספר הזכאים להצביע בו אינו עולה על ‎350 תהיה הקלפי פתוחה מ-‎8 בבוקר עד ‎8 בלילה; הקלפי תיסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בה.
(א)
‎72.
זמן ההצבעה

תיקון ‎9
מי שהגיע למקום הקלפי תוך שעות ההצבעה, זכאי להצביע גם אם נתעכבה הצבעתו עד אחרי גמר שעות ההצבעה.
(ב)


בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי זולת חברי ועדת הקלפי או ממלא מקומו של חבר הועדה שנעדר, משקיפים כאמור בסעיף ‎24(ד), מזכיר ועדת הקלפי, חברי הועדה המרכזית והועדה האזורית, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא כוחו ושוטרים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר.
‎73.
נוכחות במקום הקלפי

תיקון ‎5
הרוצה להצביע חייב לזהות את עצמו בפני מזכיר ועדת הקלפי.
(א)
‎74.
זיהוי הבוחרים
תיקון ‎47
כאמצעי זיהוי תשמש אך ורק תעודת זהות שניתנה לפי חוק המרשם.
(ב)

תיקון ‎18
מי שהצביע, תעביר ועדת הקלפי ברשימת הבוחרים, קו על שמו ועל יתר פרטיו.
(ג)

תיקון
תיקון ‎18
תיקון ‎29
צבע מעטפות ההצבעה יהיה כחול, אלא אם כן החליטה הוועדה המרכזית אחרת, וצורתן תיקבע על-ידי יושב-ראש הועדה המרכזית וסגניו.
(א)
‎74א.
מעטפות הצבעה תיקון ‎28
תיקון ‎45
מעטפות ההצבעה יהיו אטומות.
(ב)


ועדת הקלפי תמסור לכל בוחר שזוהה כאמור בסעיף ‎74(א) מעטפת הצבעה אחת.
(ג)

תיקון ‎45
תיקון ‎47
וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, נותן הבוחר פתק הצבעה לתוך מעטפת ההצבעה שניתנה לו על ידי ועדת הקלפי; את המעטפה הוא מטיל לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.
(א)
‎75.
אופן ההצבעה תיקון ‎28
תיקון ‎45
מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא אתו מלווה, שפרטיו יירשמו בפרוטוקול, כדי לעזור לו בפעולת ההצבעה; ואולם המלווה -
(ב)

תיקון ‎29

לא יהיה מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר בו שוהה המצביע;
(‎1)
לא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים;
(‎2)התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן (ב) יכריע בו מזכיר ועדת הקלפי.
(ג)

תיקון ‎47
פתקי הצבעה יהיו מודפסים על פי דוגמה שאישרה הועדה המרכזית ועליהם אות, או כינוי ואות, של הרשימה ותו לא.
(א)
‎76.
פתקי הצבעה
רשימת מועמדים רשאית להוסיף לאות הרשימה ולכינויה העבריים את האות ואת הכינוי הערביים שהועדה המרכזית אישרה כמקבילים לאות ולכינוי העבריים, והבוחר רשאי להשתמש בפתק ההצבעה בעברית בלבד או בעברית עם התרגום לערבית.
(ב)


בטל.
(ב‎1)

תיקון ‎28
תיקון ‎45
במקום פתק מודפס בהתאם להוראות הקודמות, יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו מסומנים בכתב יד אות הרשימה או האות עם הכינוי, ותו לא; כל בוחר רשאי לקבל מועדת הקלפי פתק ריק.
(ג)

תיקון ‎28
תיקון ‎45
בפתק ההצבעה שיש עליו אות של אחת מרשימות המועמדים עם כינוי שונה מן הכינוי שאושר לפי חוק זה לאותה רשימה - ייחשב הקול על פי האות.
(ד)


הועדה המרכזית תדפיס פתקי הצבעה של כל רשימות המועמדים שפורסמו כאמור בסעיף ‎65 בהתאם להוראות סעיף ‎76 (א) ו - (ב).
(א)
‎77.
הספקת פתקי הצבעה תיקון ‎26
כמות פתקי ההצבעה של כל רשימה כאמור תהיה כמספר הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים בתוספת שלושים אחוזים.
(ב)


יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, רשאי לקבוע כמות אחרת מזו הנקובה בסעיף קטן (ב) ואת מספר הפתקים אשר יודפסו בעברית ובערבית.
(ג)


הועדה המרכזית תעביר את פתקי ההצבעה לכל ועדות הקלפי לפחות יומיים לפני יום הבחירות.
(ד)


אלה יהיו קולות פסולים:
(א)
‎78.
קולות פסולים
פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף ‎76, או שגודלו, צבעו או הדפסתו שונים ממה שקבעה הועדה המרכזית;
(‎1)


פתק הצבעה ריק, שסומן בו דבר מלבד אות או כינוי ואות של רשימה, או שצורת הכתיבה שונה מזו שקבעה הועדה המרכזית;
(‎2)
סימן או דבר במעטפת ההצבעה או בפתק ההצבעה העשוי לזהות את המצביע; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהשימוש בפתק הצבעה ריק לפי סעיף ‎76 (ג);
(‎3)
מעטפת הצבעה שנתן בוחר לתוכה יותר מפתק הצבעה אחד; אולם אם היו במעטפה לא יותר משני פתקי הצבעה זהים לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתק השני לא יובא בחשבון;
(‎4)


תיקון ‎5

בטל.
(‎4א)


תיקון ‎28
תיקון ‎45

בטל.
(‎4ב)


תיקון ‎28
תיקון ‎45

מעטפה שאינה מאלה שסיפקה הועדה המרכזית;
(‎5)
מעטפת הצבעה של בוחר שהגיע לועדה המרכזית לאחר היום הראשון שלאחר יום הבחירות;
(‎6)


תיקון ‎21
תיקון ‎32
תיקון ‎34
תיקון ‎45

בטל.
(‎7)


תיקון ‎42
תיקון ‎45

מותר לקבוע בתקנות הוראות נוספות בדבר פסילת קולות, ובלבד שהחלטת הועדה המרכזית בענין זה נתקבלה ברוב של שני שלישים מהמשתתפים בהצבעה.
(ב)


ספירת הקולות תהיה בכל קלפי על ידי ועדת הקלפי מיד אחרי גמר ההצבעה.
(א)
‎79.
ספירת הקולות
תיקון
תיקון ‎16
ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול בטופס אחיד שנקבע בתקנות, על פתיחת הקלפי, על מהלך ההצבעה ועל ספירת הקולות, ותעביר מיד את הפרוטוקול עם כל חומר ההצבעה לועדה האזורית. הפרוטוקול ירשם ביד מזכיר ועדת הקלפי שירשום בו גם את הערותיו ואת ההערות של חברי הוועדה והמשקיפים לענין ניהול הקלפי והאזור הסמוך לה.
(ב)

תיקון ‎28
תיקון ‎45
תיקון ‎47
הועדה האזורית תעביר מיד את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי שבאזורה עם כל חומר הבחירות לועדה המרכזית.
(ג)

תיקון ‎16
פרוטוקול של ועדת קלפי ושל ועדה אזורית ייחתם בידי שניים מחברי הועדה לפחות, וביניהם יושב ראש הועדה או סגן יושב ראש, וכן ביד מזכיר הועדה; כל אחד מחברי הועדה וכל משקיף לפי סעיף ‎24(ד), וכל חבר של הועדה המרכזית, רשאי להוסיף בפרוטוקול את הערותיו.
(ד)

תיקון ‎6
תיקון ‎16
יושב- ראש ועדה אזורית, וכן יושב-ראש הועדה המרכזית, רשאים לתקן בפרוטוקול של ועדת קלפי -
(ה)

תיקון ‎6
תיקון ‎26
טעות חשבונית בסיכום מנין הקולות הכשרים, הקולות הפסולים או מנין המצביעים.
(‎1)טעות או השמטה בהעתקת מספר הקולות הכשרים לרשימת מועמדים מגליון ספירת הקולות לפרוטוקול;
(‎2)רישום קולות כשרים לרשימת מועמדים שנרשמו בטעות לרשימת מועמדים אחרת ומחיקת קולות אלה מרשימת המועמדים האחרת.
(‎3)תיקונים כאמור בסעיף קטן (ה) ייעשו לפי שיקול דעתו של יושב ראש הועדה האזורית או המרכזית, על סמך הרישומים של ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי, על סמך גליונות ספירת קולות וגליונות פסילת קולות, וכן על סמך הערות של ועדת הקלפי או של מזכיר ועדת הקלפי שיכול שיימסרו בעל פה;
(ו)

תיקון ‎26
תיקון ‎29
רשימה של התיקונים כאמור בסעיף קטן (ה) אשר נעשו בועדות האזוריות ובועדה המרכזית תימסר לסגני יושב ראש הועדה המרכזית.
(ז)

תיקון ‎26הועדה המרכזית תשמור במקום בטוח את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי עם כל חומר הבחירות שנתקבל מהועדות האזוריות כאמור בסעיף ‎79(ג), עד לאחר תום המועד להגשת ערעורי בחירות, ואם הוגשו ערעורי בחירות - עד לאחר מתן פסק דין חלוט בהם; אחרי המועדים האמורים, תשמיד הועדה המרכזית את חומר הבחירות כאמור, אם בית המשפט לא הורה לנהוג באופן אחר; אולם את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי תשמור הועדה המרכזית עד יום הבחירות לכנסת הבאה.
‎79א.
שמירת מסמכים תיקון ‎29
תיקון ‎42בטל.
‎80.
תיקון ‎26פרק ח': תוצאות הבחירות

בחלוקת המנדטים ישתתפו רק רשימות מועמדים שקיבלו, כל אחת, קולות כשרים במספר שאינו פחות מ-2% (שני אחוזים למאה) מסך כל הקולות הכשרים.
(א)
‎81.
חלוקת המנדטים תיקון ‎23
תיקון 51
סך כל הקולות הכשרים של כל הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים יחולק למספר חברי הכנסת, והמספר השלם היוצא מן החילוק יהיה "המודד".
(ב)


כל רשימה המשתתפת בחלוקת המנדטים תזכה במספר מנדטים כמספר השלם היוצא מחילוק קולותיה הכשרים במודד.
(ג)


המנדטים שנותרו אחרי חלוקת המנדטים לפי סעיף קטן (ג) יחולקו בין הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים באופן זה:
(ד)

תיקון ‎4

לכל רשימה ייקבע "מודד רשימה" על ידי חילוק מספר הקולות הכשרים שקיבלה למספר המנדטים שזכתה בהם לפי סעיף קטן (ג) נוסף אחד;
(‎1)הרשימה שקיבלה את מודד הרשימה הגדול ביותר, תזכה במנדט נוסף; היו לשתי רשימות או ליותר מודדי רשימה שווים, תכריע הגרלה שתערוך הועדה המרכזית, איזו מהן תזכה במנדט הנוסף;
(‎2)החלוקה לפי הוראות פסקאות (‎1) ו-(‎2) תימשך עד שיחולקו כל המנדטים, כשלרשימה שזכתה במנדט נוסף לפי פסקה (‎2) ייקבע מודד רשימה חדש בהתחשב במנדט הנוסף;
(‎3)רשימה שלא קיבלה יותר ממחצית כל הקולות הכשרים של כל הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים, וזכתה במחצית כל המנדטים, לא תוסיף להשתתף בחלוקת המנדטים, והחלוקה תימשך בין הרשימות האחרות.
(‎4)שתי רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן ייחשבו לענין חלוקת המנדטים לפי סעיף ‎81 (ד) כרשימה אחת בעלת מספר הקולות הכשרים שקיבלו שתיהן יחד ובעלת המנדטים שזכו בהן שתיהן יחד, ובלבד שכל אחת מהן בפני עצמה קיבלה את אחוז הקולות הקבוע בסעיף ‎81(א).
(א)
‎82.
חלוקת מנדטים במקרה של רשימות קשורות
המנדטים שזכו בהם שתי הרשימות הקשורות יחולקו ביניהן לפי שיטת החלוקה הקבועה בסעיף ‎81 לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות.
(ב)


רשימת מועמדים שזכתה במנדטים, יהיו האנשים ששמותיהם נקובים בראש הרשימה, בזה אחר זה, חברי הכנסת.
‎83.
קביעת
חברי
הכנסת
משנסתיימה ספירת הקולות ותוך המועד הקבוע לכך בסעיף ‎11 לחוק יסוד: הכנסת‎6 תפרסם הועדה המרכזית ברשומות את תוצאות הבחירות; ההודעה תפרט -
(א)
‎84.
פרסום תוצאות הבחירות
את מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל אחת מרשימות המועמדים;
(‎1)את מספר הקולות שנמצאו פסולים;
(‎2)את מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים;
(‎3)את שמות האנשים שנבחרו. חברי הכנסת מכל רשימה ורשימה.
(‎4)בכפוף להוראות סעיף ‎86 תהיה הודעה לפי סעיף זה ראיה חותכת לחלוקת המנדטים ולבחירת האנשים הנזכרים בהודעה.
(ב)


הועדה המרכזית תמציא לכל אדם שנבחר תעודה חתומה בידי יושב ראש הועדה או שנים מסגני היושב ראש, המאשרת שהוא נבחר חבר הכנסת.
(ג)


בטל.
‎85.
חילוט הערבון
או החזרתו
תיקון ‎16
תיקון ‎31כל חבר של ועדת הבחירות המרכזית ושל ועדת בחירות אזורית, כל סיעה מסיעות הכנסת הנבחרת וכל חבר הכנסת, כל רשימת מועמדים שאושרה ושהשתתפה בבחירות לכנסת וכל מועמד שהיה כלול בה וכן היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על תוצאות הבחירות בטענה -
(א)
‎86.
ערעור בחירות
תיקון ‎19
שהבחירות בכללן או בקלפי מסויימת לא התנהלו כחוק, או שחלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא היתה נכונה;
(‎1)שהמנדטים לא חולקו כחוק;
(‎2)שקולות שניתנו בעד רשימת מועמדים מסויימת הושגו שלא כחוק -
(‎3)ערעור בחירות לפי סעיף ‎86 ידון כערעור מינהלי לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, בכפוף להוראות חוק זה.
(א‎1)

תיקון ‎49
הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך ‎14 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות; ואולם בית המשפט רשאי, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, להאריך את המועד; בית המשפט ידון בערעור בשלושה.
*(ב)

תיקון ‎36
הערעור יוגש לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים תוך ‎14 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות; ואולם בית המשפט רשאי, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, להאריך את המועד; בית המשפט ידון בערעור בשלושה.
(ב)

תיקון ‎49
המשיבים בערעור יהיו יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שר הפנים וכן בא כוחה של סיעה וחבר הכנסת שהערעור נוגע להם.
(ג)


בית המשפט רשאי -
(ד)


לבטל את הבחירות בכללן או בקלפי מסויימת ולצוות על עריכתן שנית במועד שיקבע;
(‎1)להכריז שפלוני לא נבחר לחבר הכנסת וכי אדם אחר נבחר;
(‎2)לקבוע מחדש את חלוקת הקולות בין רשימות המועמדים, ולהכריז לפי זה על תוצאות הבחירות;
(‎3)_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון בשאלה משפטית אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית משפט העליון; הערעור יוגש תוך שלושים ימים מיום מתן פסק הדין.
*(ה)

תיקון טעות תשמ"ט
על פסק דינו של בית המשפט לענינים מינהליים ניתן לערער לבית המשפט העליון בשאלה משפטית אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית משפט העליון; הערעור יוגש תוך שלושים ימים מיום מתן פסק הדין.
(ה)

תיקון ‎49
החליט בית משפט המחוזי על ביטול הבחירות בכללן, רשאי כל אחד מהמנויים בסעיף קטן (א) לערער על פסק הדין לפני בית משפט העליון בזכות ובכל ענין, גם אם לא היה צד להליך בבית המשפט המחוזי, ובית המשפט העליון ידון בערעור בחמישה שופטים או במספר בלתי זוגי גדול יותר, כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון.
*(ו)


החליט בית משפט לענינים מינהליים על ביטול הבחירות בכללן, רשאי כל אחד מהמנויים בסעיף קטן (א) לערער על פסק הדין לפני בית משפט העליון בזכות ובכל ענין, גם אם לא היה צד להליך בבית המשפט לענינים מינהליים, ובית המשפט העליון ידון בערעור בחמישה שופטים או במספר בלתי זוגי גדול יותר, כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון.
(ו)

תיקון ‎49
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לענין ערעורים לפי סעיף זה.
*(ז)


בטל.
(ז)

תיקון ‎49
ערעור לפי סעיף זה לא יעכב את עבודת הכנסת, ותוצאות הערעור לא יגרעו מחוקיות ההחלטות שנתקבלו על ידיה.
(ח)


_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

ציווה בית המשפט על עריכת בחירות כאמור בסעיף ‎86 (ד)(‎1) יחולו הוראות חוק זה בשינויים המחוייבים כפי שתקבע ועדת הבחירות המרכזית המכהנת באותה שעה. על מועד הבחירות החוזרות ועל השינויים האמורים תפרסם ועדת הבחירות המרכזית הודעה ברשומות ובכל דרך שתמצא לנכון.
*‎86א.
בחירות חוזרות
תיקון ‎19
ציווה בית המשפט על עריכת בחירות כאמור בסעיף ‎86(ד)(‎1) יחולו הוראות חוק זה בשינויים המחוייבים כפי שתקבע ועדת הבחירות המרכזית המכהנת באותה שעה. על מועד הבחירות החוזרות ועל השינויים האמורים תפרסם ועדת הבחירות המרכזית הודעה ברשומות ובכל דרך שתמצא לנכון.
(א)
‎86א.
בחירות לאחר קבלת ערעור בחירות
תיקון ‎49
פנקס הבוחרים אשר ישמש בבחירות לפי סעיף זה יהיה פנקס הבוחרים אשר הוכן ונכנס לתוקף לקראת הבחירות שעל תוצאותיהן נסב הערעור, שממנו ייגרעו הבוחרים שנפטרו.
(ב)

תיקון ‎49
מועמד יכול להתפטר בכל עת; את ההתפטרות יגיש המועמד בעצמו בכתב או ישלח אותה מחוץ לארץ במברק או במסמך אחר מאושר על ידי קונסול ישראלי או על ידי נוטריון, אל יושב ראש הועדה המרכזית, ואם כבר נבחר יושב ראש הכנסת - אל יושב ראש הכנסת; כתב התפטרות מוקדם - פסול.
(א)
‎87.
חלופי מועמדים
בטל.
(א‎1)

תיקון ‎42
תיקון ‎45
התפטר או נפטר מועמד אחרי פרסום רשימות המועמדים ולפני יום הבחירות, תפרסם הועדה המרכזית הודעה על כך ברשומות.
(ב)


_______________

יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

מתום יום הבחירות ייהנו הנבחרים מחסינות פרלמנטרית; נבחר שנמצא במעצר או במאסר, ישוחרר מיד אחרי פרסום תוצאות הבחירות, אולם אם היה במעצר או במאסר בשל פשע, ישוחרר - אם לא שוחרר לפני כן על ידי השלטונות המוסמכים - כעבור ארבעה עשר יום לאחר פתיחת הכנסת, זולת אם החליטה בינתיים הכנסת ליטול את חסינותו.
(א)
‎88.
חסינות פרלמנטרית
מועמד שהיה לחבר הכנסת אחרי יום הבחירות ייהנה מחסינות פרלמנטרית מן היום שהיה לחבר הכנסת; אם היה אותו יום במעצר או במאסר, ישוחרר מיד, אולם אם היה במעצר או במאסר בשל פשע, ישוחרר - אם לא שוחרר לפני כן על ידי השלטונות המוסמכים - כעבור ארבעה עשר יום לאחר היום שהיה לחבר הכנסת, זולת אם החליטה בינתיים הכנסת ליטול את חסינותו.

(ב)


פרק ט' : הבחירות בקרב חיילים ושוטרים

בפרק זה -
‎89.
הגדרות"חיילים" - חיילים בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון, בשירות קבע או בשירות מילואים פעיל של צבא הגנה לישראל, לרבות הנמצאים ביום הבחירות מחוץ לנמל ישראלי וכן הנמנים על חיל המשטרה ושירות בתי הסוהר.

"מחנה צבא" - לרבות משלט וכל שטח ומקום אחר המיועד אך ורק לצבא הגנה לישראל.

הוראות שעה,
תיקון
תיקון ‎6
תיקון ‎18
חיילים רשאים להצביע בקלפיות מיוחדות לחיילים; יושב ראש הועדה המרכזית יקבע את מקומות הקלפיות האלה לפי המלצת ראש המטה הכללי או בא-כוחו, והודעה על מקומות אלה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו בתקנות.
(א)
‎90.
קלפיות לחיילים
חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים אינו מרותק לקלפי מסויימת.
(ב)

הוראות שעה,
תיקון
תיקון ‎6
תיקון ‎18
ההצבעה בקלפיות לחיילים תהיה במועדים שנקבעו בתקנות או על פיהן ויכול שתתקיים במהלך ‎72 שעות המסתיימות במועד המאוחר ביותר של סיום ההצבעה ביום הבחירות כאמור בסעיף ‎72.
(ג)


בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום קלפי לחיילים זולת חברי הועדה המרכזית, חברי ועדת הקלפי, נציג ראש המטה הכללי או בא-כוחו, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא-כוחו וחיילים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר.
(ד)


ועדות הקלפי לקלפיות לחיילים יתמנו בידי ראש המטה הכללי או מי שהוא הסמיך לכך; הועדה תהיה בת שני חברים שהם חיילים בשירות חובה שדרגתם אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון; החייל בעל הדרגה הגבוהה ביותר ישמש יושב ראש ועדת הקלפי.
(ה)

תיקון ‎18
תיקון ‎34
חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים חייב לזהות את עצמו כאמור בסעיף ‎74 או בתעודת השוטר שלו או בתעודת הסוהר שלו.
(א)
‎91.
הצבעה
של חיילים הוראות שעה,
תיקון
תיקון ‎6
תיקון ‎16
תיקון ‎18
תיקון ‎28
תיקון ‎45
חייל המצביע בקלפי לחיילים ישים את המעטפה הנזכרת בסעיפים ‎74א ו - ‎75 (א) לתוך מעטפה שניה, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין, ופרטים אחרים שנקבעו בתקנות.
(ב)


שוטר שהצביע כאמור בקלפי לחיילים ימסור ליושב ראש ועדת הקלפי את תעודת ההצבעה לשוטר שניתנה לו לפי סעיף ‎95(ד); יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי.
(ב‎1)

תיקון ‎26
ספירת הקולות של אלה שהצביעו בקלפיות לחיילים תהיה כפי שנקבע בתקנות.
(ג)


על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון ובהסכמת יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו, לתת הוראות בדבר אמצעי הזיהוי של חיילים הנמצאים באזורים שקבע לענין זה, בהתייעצות ובהסכמה כאמור, ובדבר הסימון שיעיד כי החייל הצביע לכנסת; קביעת האזורים וההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בדבר בדרך שיראה שר הפנים לנכון, בהתייעצות ובהסכמה כאמור; הוראות כאמור אינן טעונות פרסום ברשומות.
(ד)

הוראות
שעה
תיקון
תיקון ‎6
תיקון ‎18
תעמולת בחירות בכתב מותרת בין חיילים כמו בין לא - חיילים, אולם -
(א)
‎92.
תעמולה בין חיילים
שום תעמולה לא תהיה מכוונת לחיילים בלבד;
(‎1)שום חומר תעמולה לא יודבק או ייתלה במחנה צבא חוץ מן האמור בסעיף קטן (ב).
(‎2)בא כוח רשימת מועמדים רשאי להגיש לועדה המרכזית את שם הרשימה, כתובתה ומספר הטלפון שלה, ואלה יפורסמו במחנות צה"ל במקום ובדרך שיקבעו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו בהתייעצות עם שר הבטחון או בא כוחו.
(ב)

תיקון ‎26
תיקון ‎29
תעמולת בחירות ברבים בעל - פה, על כל צורותיה, אסורה במחנה צבא.
(ג)


בשני החדשים האחרונים שלפני יום הבחירות לא יהיו במחנות צבא פעולות הסברה מלבד על נושאים צבאיים, טכניים או מדעיים ומלבד שיעורים לעברית.
(ד)


המטה הכללי יורה שבמידת האפשרות תינתן לחיילים חופשה שתאפשר להם להשתתף באסיפות בחירות.
‎93.
חופשה לחיילים
יושב ראש הועדה המרכזית או חבר הועדה שהסמיכה לכך, רשאי, בתנאים שקבעה הועדה, לבקר בכל מחנה צבא כדי לבדוק אם נתמלאו בו הוראות חוק זה.
‎94.
ביקורים במחנות
צבא
לא יאוחר מ - ‎45 יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה ליושב ראש הועדה המרכזית רשימה שתפרט את שמו של כל שוטר הכלול בפנקס הבוחרים ואשר נראה לשר המשטרה שהוא עשוי להיות מוצב ביום הבחירות בתפקיד מחוץ לישוב שרשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחומו כוללת את שמו ושמחמת זאת יימנע ממנו להצביע בקלפי שבאותו אזור.
(א)
‎95.
הצבעה של
שוטרים
תיקון ‎3
ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) יצויינו, ליד שמו של כל שוטר, אזור הקלפי שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו, הפרטים המתייחסים אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת בוחרים, ומספרו האישי של השוטר במשטרה.
(ב)

תיקון ‎12
יושב ראש הועדה המרכזית, או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם סגניו, ימחק את השמות הכלולים ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) מרשימת הבוחרים שבהן הם רשומים.
(ג)


יושב ראש הועדה המרכזית יוציא לכל שוטר , אשר שמו נכלל ברשימה האמורה בסעיף קטן (א) והוצא מרשימת הבוחרים כאמור בסעיף קטן (ג), תעודת - הצבעה - לשוטר שתכלול את מספר תעודת הזהות או פנקס הזיהוי ומספרו האישי של השוטר במשטרה; התעודה תימסר לשוטר שהיא נועדה לו, נגד קבלה בכתב, על ידי מי שתמנה לכך הועדה המרכזית, באחד המקומות שקבעה לכך הועדה בהתייעצות עם שר המשטרה.
(ד)

תיקון ‎12
שוטר שהוצאה לו תעודת - הצבעה - לשוטר רשאי להצביע בכל קלפי, ובלבד -
(ה)

תיקון ‎18
שהזדהה בתעודת זהות וכן בתעודת שוטר;
(‎1)


תיקון ‎34
שהופיע במדי שוטר, זולת אם מסר ליושב ראש ועדת הקלפי אישור ממשטרת ישראל כי הוא רשאי להצביע ללא מדי שוטר; ומשהצביע כאמור ימסור ליושב ראש ועדת הקלפי את תעודת - ההצבעה - לשוטר;
(‎2)יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה ועל האישור האמור בפסקה (‎2), אם היה כזה, ויצרף אותם לפרוטוקול ועדת הקלפי.
שוטר, שהוצאה לו תעודת הצבעה לשוטר ולאחר מכן חדל להיות שוטר, רשאי להצביע בכל קלפי, ובלבד שהזדהה בתעודת זהות והציג לפני יושב ראש ועדת הקלפי אישור ממשטרת ישראל כי חדל להיות שוטר; יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי.
(ו)

תיקון ‎18
תיקון ‎34


שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון ובהסכמת יושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו, רשאי לתת הוראות, בין בתקנות ובין בדרך אחרת, בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של מי שנמצאים ביום הבחירות באזורים שנקבעו לענין סעיף זה בידי שר הפנים, בהתייעצות ובהסכמה כאמור, מתוך השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל, והם עובדי צבא - הגנה לישראל או עובדים אחרים המועסקים באותם אזורים; ההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בהן בדרך ששר הפנים יראה לנכון, בהתייעצות ובהסכמה כאמור; ההוראות האמורות אינן טעונות פרסום ברשומות.
‎95א.
הצבעת עובדים מסויימים
הוראות שעה,
תש"ל
תיקון ‎6
תיקון ‎18
פרק י' : הבחירות בכלי שיט

לא יאוחר מהיום ה - ‎53 שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים לועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם שר התחבורה , רשימה של כל כלי השיט וכן כל ידיעה בקשר לכלי השיט שבקשה הועדה.
‎96.
מסירת רשימה של
כלי השיט
תיקון ‎29
הועדה המרכזית תקבע, לא יאוחר מהיום ה - ‎42 שלפני יום הבחירות, את כלי השיט שבהם תתקיים הצבעה לפי פרק זה; לא תקבע הועדה כלי שיט כאמור אם סברה אחת מאלה:
‎97.
קביעת
כלי השיט
לצורך הצבעה
תיקון ‎13
שביום ההצבעה לפי סעיף ‎99 יימצאו בו פחות מ - ‎14 אזרחים ישראליים בני ‎18 ומעלה;
(‎1)

תיקון ‎29
שביום הבחירות יימצא כלי השיט בנמל ישראלי;
(‎2)

מי שנמצא בתור ימאי או בתור נוסע בכלי שיט שנקבע כאמור בסעיף ‎97 רשאי להצביע באותו כלי שיט.
‎98.
רשאים להצביעההצבעה בכלי שיט תתקיים ביום ה - ‎12 שלפני יום הבחירות.
(א)
‎99.
יום ההצבעה
תיקון ‎5
תיקון ‎18
בטל.
(ב)

תיקון ‎32
תיקון ‎45
בכל כלי שיט שבו מתקיימת הצבעה תמנה הועדה המרכזית, לא יאוחר מ - ‎40 יום לפני יום הבחירות, שני אחראים לארגון ההצבעה ולניהולה (להלן - האחראים); אחד האחראים יהיה הקברניט, ואם אינו אזרח ישראלי - הימאי בעל הדרגה הגבוהה ביותר מבין הימאים אזרחי ישראל שבכלי השיט, והשני יהיה הימאי בעל הותק הגדול ביותר מבין הימאים שבכלי השיט שאינם קצינים ושהם אזרחים ישראליים.
(א)
‎100.
אחראים
תיקון ‎29
היו בכלי השיט יותר מימאי אחד כשיר להיות אחראי, יהיה לאחראי הקשיש שבהם.
(ב)


הועדה המרכזית תמנה ממלאי מקום לכל אחראי; ממלא מקום יפעל בתור אחראי אם נבצר מן האחראי למלא תפקידו.
(ג)


שני האחראים בכלי שיט יפעלו בכל ענין לפי פרק זה בצוותא.
(ד)


לא יאוחר מ-‎35 יום לפני יום הבחירות ישלח יושב ראש הועדה המרכזית לאחראים את כתבי המינוי שלהם ושל ממלאי מקומם, קלפי, מלאי של מעטפות הצבעה פנימיות וחיצוניות, פתקי הצבעה ריקים וחומר בחירות אחר, הכל כפי שאישר יושב ראש הועדה יחד עם סגניו.
‎101.
חומר הצבעה תיקון ‎12
תיקון ‎29מיד לאחר קבלת כתב המינוי לפי סעיף ‎101 יקבעו האחראים במקום בולט בכלי השיט לוח מודעות ועליו ידביקו הודעה על הקביעה לפי סעיף ‎97 ועל יום ההצבעה לפי סעיף ‎99, את ההודעות לפי סעיף ‎104 מיד לאחר קבלתן והודעות אחרות על סדרי ההצבעה; לא יהיו מודעות אחרות על הלוח.
‎102.
לוח
מודעות
תיקון ‎34
האחראים יקבעו את שעות ההצבעה, ובלבד שיהיו לא פחות משמונה שעות להצבעה, ויפרסמו, לא יאוחר מ-‎48 שעות לפני תחילת ההצבעה, הודעה על לוח המודעות בדבר שעות ההצבעה ומקום ההצבעה.
(א)
‎103.
שעות ההצבעה ומקומה תיקון ‎32
נתקבלה הודעה מהועדה המרכזית על קיומן של בחירות חוזרות כאמור בסעיף ‎99(ב), יקבעו האחראים את שעות ההצבעה ויפרסמו על כך הודעה על לוח המודעות.
(ב)


לאחר שאושרו רשימות המועמדים כאמור בסעיף ‎63 ישלח יושב ראש הועדה המרכזית לאחראים הודעה על האות והכינוי שאושרו לכל אחת מרשימות המועמדים ועל שמו של המועמד הראשון בכל רשימת מועמדים שאושרה.
‎104.
רשימת מועמדים תיקון ‎12
בטל.
‎105.
תיקון ‎12
בטל.
‎106.
תיקון ‎26
הרוצה להצביע בכלי שיט חייב לזהות את עצמו בפני האחראים כאמור בסעיף ‎74(ב).
(א)
‎107.
זיהוי המצביעים
בטל.
(ב)

תיקון ‎18
תיקון ‎29
האחראים יקבעו תא להצבעה המסתיר את הבוחר מעיני הזולת וידאגו שיהיה בו מכשיר כתיבה ופתקי הצבעה ריקים מאלה שסופקו לפי סעיף ‎101.
‎108.
תא ההצבעה תיקון ‎12בשעות ההצבעה לא ימצא במקום ההצבעה שום אדם זולת האחראים ובוחרים שהותרו להימצא בו לשם הצבעה.
‎109.
נוכחות במקום ההצבעה
נזדהה הבוחר, יתנו לו האחראים מעטפת הצבעה; בתא ההצבעה יכתוב הבוחר על פתק ההצבעה את אות הרשימה שבעדה הוא מצביע או את האות עם הכינוי, וייתן את הפתק במעטפת ההצבעה; את המעטפה ייתן לתוך מעטפה חיצונית; האחראים יציינו על המעטפה החיצונית את שם הבוחר, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ופרטים אחרים שנקבעו בתקנות; האחראים והבוחר יחתמו על המעטפה החיצונית והבוחר ייתן אותה לתוך הקלפי.
(א)
‎110.
אופן ההצבעה תיקון ‎12
תיקון ‎28
תיקון ‎45
מותר לבוחר להשתמש בפתק הצבעה מודפס כאמור בסעיף ‎76.
(ב)

האחראים ינהלו פרוטוקול על מהלך ההצבעה בטופס שנקבע בתקנות ויחתמו עליו עם תום ההצבעה.
‎111.
פרוטוקולמיד לאחר תום ההצבעה ינעלו ויחתמו האחראים את הקלפי וישלחו אותה ביחד עם הפרוטוקול לועדה המרכזית בדואר אויר רשום או באופן אחר שעליו הורה יושב ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם שר הפנים.
‎112.
שיגור חומר ההצבעה לועדה המרכזיתשמירת הקלפיות, פתיחתן, בדיקת מעטפות ההצבעה וספירת הקולות יהיו בידי הועדה המרכזית על פי הסדרים שקבעה.
(א)
‎113.
הטיפול במעטפות הצבעה
היתה בקלפי מעטפת הצבעה של מי שאיננו בעל זכות לבחור או של מי שכבר הצביע, תשמיד הועדה המרכזית את המעטפה בלי לפתחה.
(ב)

חומר ההצבעה כאמור בסעיף ‎112, שהגיע לידי יושב ראש הועדה המרכזית או למי שהוא הסמיכו לקבלתו, לאחר יום הבחירות, לא תטפל בו הועדה המרכזית ותורה להשמידו; על ההשמדה ייערך פרוטוקול.
‎114.
צרורות פסולים תיקון ‎5
תיקון ‎18
תיקון ‎29
תיקון ‎32
תיקון ‎45
על אף האמור בכל דין אחר לא תיערך בקורת בצרורות המיועדים לועדה המרכזית.
‎115.
חסיון
לא תהיה בכלי שיט תעמולת בחירות על ידי אסיפות או רמקולים.
(א)
‎116.
סייגים לתעמולת בחירות
בכלי שיט לא יוצג ברבים ולא יחולק חומר תעמולה זולת חומר שהמציאה הועדה המרכזית ובהתאם להוראותיה.
(ב)


משעה ‎7 בערב שלפני יום ההצבעה ועד תום ההצבעה לא תהיה בכלי שיט תעמולת בחירות על ידי העברת שידורי רדיו ברמקולים.
(ג)


הקברניט וכל ימאי בדרגת קצין לא יקחו חלק בתעמולת בחירות בכלי שיט; העובר על הוראה זו יהיה אחראי אחריות משמעתית, בנוסף לאחריותו הפלילית.
(ד)


פרק י‎1: בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר

בפרק זה -
‎116א.
הגדרותמי שביום הבחירות נתון במשמורת בבית סוהר;
"אסיר" -

תיקון ‎17
מי שביום הבחירות נתון במשמורת המשטרה;
"עציר" -


בית סוהר או בית סוהר ארעי, כמשמעותם בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב -‎1971 9;
"בית סוהר"-


מקום שבו נתונים עצירים במשמורת;
"בית מעצר"-


כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] התשל"ב- ‎1971 9.
"סוהר" -__________________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ‎21, עמ' ‎459.
‎9.
אסירים ועצירים רשאים להצביע בקלפיות מיוחדות (להלן - קלפיות לאסירים); יושב ראש הועדה המרכזית יקבע את מקומות הקלפיות האלה לאחר התייעצות עם שר המשטרה או מי שהוא מינה לכך; קלפי לאסירים יכול שתהיה ניידת;
(א)
‎116ב.
קלפיות לאסירים ולעצירים
אסיר או עציר רשאים להצביע בקלפי לאסירים בבית הסוהר, בבית המעצר או בתחנת המשטרה שבהם הם נמצאים ביום הבחירות, או בקלפי לאסירים הקרובה לאותו מקום; האחראי על החזקת אסיר או עציר יעשה את הסידורים שיאפשרו לו להגיע לקלפי לאסירים כדי להצביע; האחראי יודיע לאסיר או לעציר על סידורים אלה ככל האפשר לפני יום הבחירות.
(ב)


סוהרים הנמצאים ביום הבחירות בבית סוהר יהיו רשאים להצביע בקלפי לאסירים וכן יהיו רשאים להצביע בקלפי לאסירים חברי ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי, וכן יהיו רשאים להצביע בקלפי לאסירים הנמצאת בבית מעצר - שוטרים הנמצאים ביום הבחירות בבית המעצר.
(ג)

תיקון ‎26
תיקון ‎29
ועדות הקלפי לאסירים יורכבו מנציגי הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית; הרכבן הסיעתי, לרבות יושבי הראש, ייקבע בידי יושב ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם הועדה המרכזית.
(א)
‎116ג.
הרכב
ועדות הקלפי
על ועדות קלפי לאסירים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף ‎21א; לא יחולו עליהן הוראות סעיף ‎24(ד).
(ב)


סיעה המיוצגת בועדה המרכזית והרוצה למנות נציגים לועדת קלפי לאסירים, תמסור ליושב ראש הועדה המרכזית או למי שהוא מינה לכך רשימה של הנציגים המוצעים, לא יאוחר מ - ‎30 ימים לפני יום הבחירות; הרשימה תיחתם ביד בא כוח הסיעה ותכלול את הפרטים הבאים:
(ג)


שם הסיעה;
(‎1)השם הפרטי ושם המשפחה של הנציג;
(‎2)מספר הזהות של הנציג;
(‎3)מען הנציג;
(‎4)מינוי חברי ועדת הקלפי לאסירים טעון אישור שר המשטרה או מי שהוא מינה לכך; יושב ראש הועדה המרכזית או מי שהוא מינה לכך, יעביר את הרשימות לשר המשטרה או למי שהוא מינה לכך והוא יחליט, לא יאוחר מ - ‎20 ימים לפני יום הבחירות, על אישור של נציג או על סירוב לאשרו; הודעה על ההחלטה כאמור תישלח לבא כוח הסיעה הנוגעת בדבר.
(ד)


בא כוח הסיעה רשאי לערור לפני יושב ראש הועדה המרכזית על החלטה לפי סעיף קטן (ד) שלא לאשר נציג של אותה סיעה; הערר יוגש לא יאוחר מ-‎15 ימים מיום שנתקבלה ההודעה על ההחלטה.
(ה)


אין חובה להביא לידיעת בא כוח הסיעה את הנימוקים להחלטה שלא לאשר נציג של הסיעה, אולם הם יובאו לידיעת יושב ראש הועדה המרכזית הדן בערר על אותה החלטה.
(ו)


יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם שר המשטרה, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסויימת.
(א)
‎116ד.
סדרי ההצבעה
הרוצה להצביע בקלפי לאסירים חייב לזהות עצמו כאמור בסעיף ‎74.
(ב)


המצביע בקלפי לאסירים ישים את המעטפה הנזכרת בסעיפים ‎74א ו - ‎75(א) לתוך מעטפה שניה, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, שם אביו, ומספר זהותו במרשם האוכלוסין.
(ג)

תיקון ‎28
תיק'ון ‎45
ספירת הקולות של אלה שהצביעו בקלפיות לאסירים תהיה כפי שנקבע בתקנות.
(ד)


בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי לאסירים זולת חברי הועדה המרכזית, חברי ועדת הקלפי, מזכיר ועדת הקלפי ונציג של שר המשטרה, בוחר שהותר לו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא כוחו וכן סוהרים או שוטרים במספר הדרוש, לדעת ועדת הקלפי, לשם שמירה על הסדר.
(ה)


בתא ההצבעה תוצג הודעה על רשימות המועמדים שאושרו לפי סעיף ‎63, בצירוף האות והכינוי שאושרו לכל רשימה וכן שמו של המועמד הראשון ברשימה; ההודעה תוכן בידי יושב ראש הועדה המרכזית.
(ו)


תעמולת בחירות המתפרסמת ומשודרת בכלי התקשורת תהא מותרת בין כתלי בתי הסוהר ובתי במעצר, במידת האפשר; יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם שר המשטרה, יקבע כללים לענין הדרך שבה תפעל הוראה זו ומידת הפעלתה.
(א)
‎116ה.
תעמולת בחירות
פרט לאמור בסעיף קטן (א) אסורה כל תעמולת בחירות בין כתלי בית הסוהר או בית המעצר, בין בכתב ובין בעל פה.
(ב)


שום תעמולה לא תהא מכוונת לאסירים או לעצירים בלבד.
(ג)


בכל בית סוהר, ובמידת האפשר גם בכל בית מעצר, יותקן לוח שעליו יודבקו שם הרשימה, כתובתה ומספר הטלפון שלה, שיומצאו לועדת המרכזית; אסירים ועצירים יהיו רשאים לעיין בלוחות האמורים, בתנאים ובזמנים שיקבע יושב ראש הועדה המרכזית בהתייעצות עם שר המשטרה, בשים לב לכך שלא ייפגעו הסדר והבטחון.
(ד)

תיקון ‎29
הוראות סעיף ‎70א יחולו, בשינויים המחוייבים, על הבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר.
‎116ו.
סמכויות מיוחדות
פרק י‎2: הבחירות בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל

בוחר שהוא עובד המדינה או עובד של הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל, או קרן היסוד, הנמצא במדינת חוץ עקב עבודתו, רשאי להצביע בקלפי מיוחדת שתוצב בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל (להלן - הנציגות); גם בן זוגו של עובד כאמור וילדו שגילו אינו עולה על עשרים שנים, ושהם בוחרים, יהיו רשאים להצביע באותה קלפי, לעניין זה, "עובד המדינה" - לרבות חייל כהגדרתו בסעיף ‎89.
(א)
‎116ז.
רשאים להצביע
תיקון ‎21
תיקון ‎25
תיקון ‎29
תיקון ‎34
הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על עובד כאמור באותו סעיף קטן שראש הממשלה או שר הבטחון הודיעו לנציב שירות המדינה כי מטעמים של בטחון המדינה אין הוא רשאי להצביע.
(ב)

תיקון ‎34
ההצבעה בנציגויות תתקיים ביום ה-‎12 שלפני יום הבחירות.
(א)
‎116ח.
יום ההצבעה
תיקון ‎32
בטל.
(ב)

תיקון ‎45
על ההצבעה בנציגויות יחולו הוראות סעיפים ‎100 עד ‎116, בשינויים המחויבים לפי הענין, וכן בשינויים אחרים ככל שיידרשו, והם ייקבעו בידי יושב ראש הועדה המרכזית בהתייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ.
‎116ט.
סדרי ההצבעה והוראות אחרות
לא יאוחר מהיום ה-‎53 שלפני יום הבחירות ימסור שר החוץ לועדה המרכזית, רשימה של הנציגויות.
(א)
‎116י.
רשימת הרשאים להצביע בנציגויות
תיקון ‎34
לא יאוחר מהיום ה-‎52 שלפני יום הבחירות ימסור יושב ראש הועדה המרכזית לפקידים המוסמכים רשימה של הנציגויות.
(ב)


בטל.
(ג)

תיקון ‎34
לא יאוחר מהיום ה-‎42 שלפני יום הבחירות יודיעו הפקידים המוסמכים לכל עובד, לבן זוגו ולילדו על זכותם להצביע בנציגות, להודעה תצורף רשימת הנציגויות האמורה בסעיף קטן (ב) וכן יפורטו בהודעה ימי ההצבעה בנציגויות כאמור בסעיף ‎116ח; נוסח ההודעה ופרטיה ייקבעו בתקנות.
(ד)

תיקון ‎34
מי שלא קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (ד) וטוען שהוא זכאי להצביע בנציגות, רשאי לערור על כך לפני יושב ראש הועדה המרכזית, והחלטתו תהיה סופית.
(ה)

תיקון ‎34
בטל.
(ו)

תיקון ‎34
בסעיף זה -
(ז)


"פקיד מוסמך" -לענין עובדי המדינה, בני זוגם וילדיהם - נציב שירות המדינה;
(‎1)לענין עובדי ההסתדרות הציונית העולמית, בני זוגם וילדיהם - המזכיר הכללי של ההסתדרות הציונית העולמית;
(‎2)לענין עובדי הסוכנות היהודית, בני זוגם וילדיהם - המנהל הכללי של הסוכנות היהודית;
(‎3)לענין עובדי הקרן הקיימת לישראל, בני זוגם וילדיהם - המנהל הכללי של הקרן הקיימת לישראל;
(‎4)לענין עובדי קרן היסוד, בני זוגם וילדיהם - המנהל הכללי של קרן היסוד;
(‎5)בטל.
‎116יא.
תיקון ‎34פרק י‎3: בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות

בפרק זה -
‎116יב.
תיקון ‎49
הגדרות
"מאושפז" - בוחר שביום הבחירות היה מאושפז בבית חולים, למעט מי שביום הבחירות התקבל לאשפוז במחלקת אשפוז יום;

תיקון ‎30
"בית חולים" - כמשמעותו בסעיף ‎24 לפקודת בריאות העם, ‎1940 10, המכיל לפחות ‎50 מיטות לחולים;


מאושפז רשאי להצביע בקלפי למאושפזים המוצבת בבית חולים שבו הוא מאושפז.
(א)
‎116יג.
קלפיות למאושפזים
בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר, וכן עובדי הצוות הרפואי של בית החולים אם נוכח מנהל בית החולים או מי שמנהל בית החולים הסמיכו לכך כי קרוב לודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת; לעובד כאמור יינתן אישור בכתב המעיד על זכאותו להצביע בקלפי למאושפזים לפי טופס שנקבע בתקנות.
(א‎1)

תיקון ‎34
לא יאוחר מהיום ה-‎53 שלפני יום הבחירות ימסור שר הבריאות ליושב ראש הועדה המרכזית רשימה של כל בתי החולים ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שנקבע בתקנות.
(ב)


יושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם הועדה המרכזית, יקבע, לא יאוחר מהיום ה - ‎42 שלפני יום הבחירות, את בתי החולים שבהם יוצבו קלפיות למאושפזים; הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי בבית החולים שהוא נוח לגישה למאושפזים; יושב ראש הועדה המרכזית יקבע את מקום הקלפי בתוך בית החולים, לאחר התייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך, ורשאי הוא לקבוע כי בבית חולים יוצבו יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות שונים בבית החולים או בבתי חולים שונים, בשעות שייקבעו על ידו.
(ג)


__________________
ע"ר ‎1065 , 1940, תוס' ‎1, עמ' ‎191.
‎10.
ועדות הקלפי למאושפזים יורכבו מנציגי הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית; הרכבן הסיעתי, לרבות יושבי הראש, ייקבע בידי יושב ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם הועדה המרכזית.
(א)
‎116יד.
הרכב
ועדות הקלפי
על ועדות קלפי למאושפזים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים ‎21א ו - ‎24(ט‎1).
(ב)


יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם שר הבריאות, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות למאושפזים, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסויימת, וכן הוראות בדבר דרך הפרסום בבתי החולים של שעות ההצבעה ושל מקום הקלפי בבית החולים.
(א)
‎116טו.
סדרי ההצבעה
ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי בבית החולים, יתן בית החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז לפי טופס שנקבע בתקנות; מאושפז שהתקבל לבית החולים ביום הבחירות עד לשעות שיקבע יושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך, יקבל אישור כאמור עם אשפוזו.
(ב)


מאושפז המבקש להצביע בקלפי למאושפזים יזהה את עצמו כאמור בסעיף ‎74 ויציג אישור כאמור בסעיף קטן (ב).
(ג)


המצביע בקלפי למאושפזים ישים את המעטפה הנזכרת בסעיפים ‎74א ו - ‎75(א) לתוך מעטפה שניה; ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות.
(ד)

תיקון ‎45
העברת הקלפיות למאושפזים לידי הועדה המרכזית וספירת קולות המצביעים בהן תהיה כפי שנקבע בתקנות.
(ה)


חומר תעמולה לא יודבק ולא ייתלה בבית חולים חוץ מן האמור בסעיף קטן (ב).
(א)
‎116טז.
תעמולת בחירות
בא כוח רשימת מועמדים רשאי להגיש לועדה המרכזית את שם הרשימה, כתובתה ומספר הטלפון שלה, ואלה יפורסמו בבתי חולים במקום ובדרך שיקבעו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו בהתייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך.
(ב)


תעמולת בחירות ברבים, בעל פה, על כל צורותיה, אסורה בבית חולים.
(ג)


הוראות סעיף ‎70א יחולו, בשינויים המחוייבים, על הבחירות בבתי חולים.
‎116יז.
סמכויות מיוחדותאדם המוגבל בניידות השוהה עקב כך במוסד שהוכר לפי הוראות פרק זה (בסעיף זה - מוסד מוכר) על ידי שר העבודה והרווחה רשאי להצביע בקלפי המוצבת במוסד שבו הוא שוהה.

שר העבודה והרווחה רשאי להכיר במוסד שבו מתגוררים, במהלך חייהם הרגיל, לפחות ‎50 אנשים המוגבלים בניידות, עקב מוגבלותם זו, והנמצא בפיקוח של משרד העבודה והרווחה, כמוסד שבו תוצב קלפי לצורך הצבעה של האנשים האמורים; סעיף זה לא יחול על בית אבות.
(א)

(ב)
‎116יז‎1.
הצבעת אנשים המוגבלים בניידות השוהים במוסד
תיקון ‎49
הוראות חוק זה יחולו על הצבעה במוסד מוכר, בשינויים המחוייבים ובשינויים אלה:
(ג)


בפרק זה במקום "שר הבריאות" יבוא "שר העבודה והרווחה";
(‎1)לעניין סעיף ‎75(ב) המלווה יהיה מזכיר ועדת הקלפי.

(‎2)
פרק י‎4: בחירות של מזכירי ועדות קלפי
תיקון ‎47

מזכיר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש מזכיר, ואולם זיהויו לפי סעיף ‎74 יהיה בפני יושב ראש הוועדה.
(א)
‎116יח.
הצבעת מזכיר ועדת קלפי
תיקון ‎47
מזכיר המצביע כאמור בסעיף קטן (א) ישים את מעטפת ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שמו, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו והמזכיר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.
(ב)
ספירת הקולות של מי שהצביע לפי סעיף זה תהיה כפי שנקבע בתקנות לענין ספירת הקולות של בוחרים שהצביעו לפי סעיף ‎68א.

(ג)
פרק י"א: עונשין

המזייף פנקס בוחרים או רשימת בוחרים והמשנה או משמיד אחד מאלה שלא כדין, דינו - מאסר שבע שנים או קנס ‎10,000 לירות; נעברה העבירה על ידי מי שממונה על הכנת הפנקס או הרשימה, החזקתם, שמירתם או הצגתם, דינו - מאסר ארבע עשרה שנה או קנס ‎10,000 לירות.
(א)
‎117.
זיוף פנקס או רשימה
פסקה (‎7) לתוספת לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה - ‎1965 11, לא תחול על עבירה לפי סעיף זה.
(ב)
בטל.
‎118.
זיוף רשימת בוחרים שנמסרה
תיקון ‎41
העושה שימוש במידע פנקס או המוסר מידע ממידע פנקס כהגדרתו בסעיף ‎39 שלא לצורכי התמודדות בבחירות או שלא לצורכי קשר עם ציבור הבוחרים, דינו - מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף ‎61(א)(‎4) לחוק העונשין, התשל"ז-‎1977.
‎118א.
שימוש שלא כדין במידע פנקס
תיקון ‎49
אלה דינם מאסר שנתיים או קנס ‎10,000 לירות:
(א)
‎119.
הפרעת בחירות
המפריע את המהלך הסדיר של הבחירות;
(‎1)
_____________
ס"ח התשכ"ה, עמ' ‎161.
‎11.
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

המכין או המפיץ פתקי הצבעה שאינם בהתאם להוראות חוק זה;
(‎2)
המפריע לבוחר בהצבעה או המונע אותו מהצביע;
(‎3)המטפל בקלפי בלי רשות או המוציא קלפי מרשות הממונים עליה;
(‎4)המתערב בלי רשות בפתיחת קלפי או בספירת הקולות;
(‎5)המשמיד, המלכלך, המסמן, המעלים או הלוקח שלא כדין פתק הצבעה המצוי בתא הצבעה במקום קלפי, באופן העשוי להפריע להצבעה;
(‎6)המשמיד, המעלים או הלוקח שלא כדין חומר הצבעה שיש להעבירו לועדה אזורית או לועדה המרכזית;
(‎7)
המשמיד מעטפת הצבעה מן המעטפות שהוצאו מן הקלפי לפני שנכללה בספירת הקולות;
(‎8)נעברה עבירה לפי סעיף זה על ידי חבר של ועדת בחירות או על ידי אדם הממונה על קלפי או על שמירת הסדר במקום הקלפי, דינו - מאסר חמש שנים או קנס ‎20,000 לירות.

בסעיף קטן זה "אדם הממונה על קלפי" - לרבות חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת קלפי.
(ב)

תיקון ‎6
תיקון ‎47יושב ראש ועדת קלפי או ממלא מקומו לפי סעיפים ‎24 או ‎80, הנוטש לאחר גמר ספירת הקולות, את פרוטוקול ההצבעה או את חומר ההצבעה האמורים בסעיף ‎79, דינו - מאסר חמש שנים או קנס ‎20,000 לירות.
‎120.
נטישת חומר הצבעה
תיקון ‎6אחראי לפי פרק י' או פרק י'‎2 שלא מילא חובה המוטלת עליו באותו פרק, דינו - מאסר חמש שנים או קנס ‎20,000 לירות.
‎121.
אי מילוי
חובה על-ידי אחראי תיקון ‎6
תיקון ‎34
ואלה דינם מאסר חמש שנים או קנס ‎20,000 לירות:
‎122.
שחיתות ואיום
תיקון ‎6
הנותן או המציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(‎1)


המקבל או המסכים לקבל שוחד, לעצמו או לאדם אחר, כדי שיצביע או יימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(‎2)


המאיים על בוחר בגרימת נזק, לו או לאדם אחר, אם הבוחר יצביע או יימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(‎3)


המבטיח לבוחר עבודה אם יצביע או יימנע מהצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(‎4)


המפטר או מאיים לפטר אדם מעבודה או מונע או מאיים למנוע ממנו קבלת עבודה כדי שיצביע או לא יצביע או משום שהצביע או לא הצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או משום שנמנע או לא נמנע מהצבעה, או כדי שיימנע או לא יימנע או משום שנמנע או לא נמנע מתעמולת בחירות, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(‎5)


המשדל אדם להצביע או להמנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע; לענין זה, "קמיע" - לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו.
(‎6)

תיקון ‎38
אין נפקא מינא בשוחד -
‎123.
דרכי שוחד
אם היה כסף, שווה כסף, הנאה, שירות או טובת הנאה אחרת, למעט הובלת בוחר בכלי רכב אל מקום הקלפי וממנו לצורך הצבעתו;
(‎1)


אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר;
(‎2)


אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר, אם ניתן לידי הלוקח או בשביל הלוקח לידי אדם אחר, אם ניתן מתחילה או בדיעבד, ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר.
(‎3)


ואלה דינם מאסר שנתיים או קנס ‎10,000 לירות:
(א)
‎124.
הצבעה שלא כחוק
תיקון ‎47
המשתמש לצורך זיהויו בפני ועדת הקלפי או בפני אחראי לפי פרק י' בתעודת זהות או בפנקס זיהוי שאינם שלו, או שנעשה בהם רישום או שינוי כלשהם שלא כדין, בכוונה להטעות את ועדת הקלפי או את האחראי, ולא הוכיח כי השימוש היה בתום לב;
(‎1)


תיקון ‎6
המצביע יותר מפעם אחת, בין באותה קלפי ובין בקלפיות שונות;
(‎2)


תיקון ‎28
תיקון ‎45
המטיל בכוונה לתוך הקלפי יותר ממעטפה אחת, בין שיש בה פתק הצבעה ובין שהיא ריקה.
(‎3)


תיקון ‎28
תיקון ‎45
נעברה העבירה כאמור בסעיף קטן (א) בידי חבר ועדת קלפי או שאיפשר אחד מהם את ביצוע העבירה בידי אחר, דינו חמש שנות מאסר או הקנס הקבוע בסעיף ‎61(א)(‎4) לחוק העונשין התשל"ז-‎1977 12.
(ב)

תיקון ‎47
הדורש או המקבל בעד השכרה של אולם לשם אסיפת בחירות שכר העולה על השכר הממוצע שקיבל בשנה שקדמה לשנת הבחירות בעד השכרת אותו אולם למטרות דומות, דינו - מאסר שנתיים או קנס ‎10,000 לירות.
‎125.
הפקעת שכר אולמות
תיקון ‎6__________________
ס"ח התשל"ז עמ' ‎226.
‎12.
אלה דינם מאסר ששה חודשים או קנס ‎1,000 לירות;
‎126.
עבירות אחרות
בקשר
המפריע למהלך הסדיר של אסיפת תעמולה לבחירות מטעם רשימת מועמדים שפורסמה לפי סעיף ‎65;
(‎1)

לבחירות
תיקון ‎6
המסיר, המשמיד או המלכלך מודעה בענייני בחירות מטעם ועדת בחירות או מודעה שיש בה תעמולת בחירות מטעם רשימת מועמדים שפורסמה לפי סעיף ‎65, למעט מודעה שהודבקה בביתו, חנותו או משרדו בלי הסכמתו או שעבר זמנה של המודעה;
(‎2)


המשמיד או המעלים חומר תעמולה לבחירות מטעם רשימת מועמדים שפורסמה לפי סעיף ‎65, או המונע באופן אחר חומר כזה מלהגיע לתעודתו החוקית;
(‎3)


המכין, המפיץ או המדביק מודעות שיש בהן תעמולת בחירות מטעם רשימת מועמדים ושגדלן עולה על המידות שקבעה לכך הועדה המרכזית;
(‎4)


המנהל ביום הבחירות תעמולת בחירות, בכתב, בעל פה או בצורה אחרת, במקום קלפי או במרחק של פחות מ - ‎25 מטר ממנו;
(‎5)מי שעבר על איסור לפי סעיף ‎75 (ב);
(‎5א)

תיקון ‎29

המפר הוראה מהוראות חוק זה שלא נזכרה בפרק זה.
(‎6)


עובד המדינה, פקיד של הועדה המרכזית, של ועדה אזורית או של ועדת קלפי, וכן הממונה על מחנה עולים או פקיד מפקידיו, הממלא טופס בקשה לתעודת זהות לזולתו או המקבל לידו תלוש רישום של זולתו לשם העברת התלוש ללשכת מרשם האוכלוסין, ואגב כך מנהל תעמולת בחירות, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס ‎500 לירות.
‎127.
תעמולת בחירות
אגב טיפול בענייני תעודת זהות תיקון ‎6לענין עבירות לפי פרק זה, למעט סעיף ‎117 -
‎128.
סמכויות וכו'
בטל.
(‎1)

תיקון ‎41
לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה רשאי לעכב את הליכי המשפט.
(‎2)
פרק י"ב: שונות

משעה ‎7 בערב ביום שלפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות לא תהיה תעמולת בחירות על ידי אסיפות, תהלוכות, רמקולים או שידורים ברדיו ובטלויזיה.
‎129.
תעמולה עד מתי
תיקון ‎34
עובד המדינה, לרבות עובד של תאגיד שהוקם בחוק וכן עובד של ועדת הבחירות, עובד של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית או של הקרן הקיימת לישראל, אשר יש להם סמכות מינהלית לרבות סמכות לפי תקנות הגנה (שעת חירום), ‎1945 13 או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות.
(א)
‎130.
תעמולת בחירות על ידי עובדי הציבור וחיילים תיקון
תיקון ‎26
חיילים בשרות סדיר לפי חוק שירות בטחון או בשרות קבע של צבא הגנה לישראל וכן המשרתים בשרות מילואים על פי החוק האמור לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות.
(ב)


בית המשפט שהרשיע אדם בשל עבירה על הוראות סעיף קטן (א) יורה, בנוסף על כל עונש, על השעייתו מעבודתו או ממילוי תפקידו, ללא תשלום, עד ליום הבחירות; אין בהוראה זו כדי למנוע העמדת אותו אדם לדין משמעת.
(ג)


ביום הבחירות וביום שלפני כן לא יופעלו הסמכויות להטלת עוצר לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), ‎131945, אלא באישור הועדה המרכזית; הוראה זו לא תחול במקרה שבאותו זמן יתנהלו בשטח המדינה פעולות מלחמתיות.
‎131.
אי הפעלה של סמכויות להטלת עוצר
__________________
ע"ר ‎1945, תוס' ‎2 מס' ‎1442, עמ' ‎855.
‎13.
הועדה המרכזית תמליץ לפני הממונים על השטחים שבהם מוגבל חופש התנועה לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), ‎131945, או לפי תקנות - שעת חירום (אזורי בטחון), התש"ט-‎141949,על פעילי הגופים המיוצגים בכנסת היוצאת ועל פעילי רשימות המועמדים שיש לתת להם רשיונות לתנועה חפשית בשטחים אלה; ההמלצה תינתן לפי הצעת באי כוחם של אותם הגופים והרשימות; הממונים האמורים יתנו את הרשיונות ותקפם יהיה מן היום ה-‎42 שלפני יום הבחירות ועד למחרת יום הבחירות.
(א)
‎132.
חופש תנועה בשטחים מיוחדים
חופש התנועה של חברי ועדות הקלפי ושל משקיפים לפי סעיף ‎24(ד) באזורי פעולתם ביום הבחירות, חופש התעמולה בכתב ובעל פה, וכן יתר סדרי הבחירות, יהיו בשטחים האמורים בסעיף קטן (א) כמו בשאר שטחי המדינה.
(ב)


על חברי הועדה המרכזית, ועל חברי הועדות האזוריות באזורי פעולתן, לא יחולו בשטחים האמורים בסעיף קטן (א) כל הגבלות של חופש התנועה מיום בחירתם או מינוים ועד למחרת יום הבחירות.
(ג)


האולמות הציבוריים במרכזי קליטה לעולים שבהם נוהגים לכנס אסיפות, יועמדו על ידי הממונים על מרכזי הקליטה לרשותן של הסיעות שבכנסת היוצאת ושל רשימות המועמדים לשם עריכת אסיפות בחירות.
(א)
‎133.
הוראות בנוגע למרכזי קליטה לעולים תיקון ‎16
הממונים על מרכזי קליטה לעולים יקציבו לסיעות שבכנסת היוצאת ולרשימות המועמדים מקום מתאים להדבקה של מצעיהן, העתק או תקציר מרשימת המועמדים ומודעות על אסיפות בחירות.
(ב)


הועדות האזוריות יתנו הוראות לשם קיום סעיפים קטנים (א) ו - (ב).
(ג)


__________________
ס"ח התש"ט, עמ' ‎137.
‎14.
בנוגע לחופש הכניסה ולחופש התעמולה לבחירות, דינם של מרכזי קליטה לעולים כדין שאר ישובים.
(ד)


בתחומי מרכזי קליטה לעולים דינם של פקידי הסוכנות היהודית המטפלים בעולים כדין עובדי המדינה לפי סעיף ‎130(א).
(ה)


בסעיף זה, "מרכזי קליטה לעולים" - לרבות כל מקום שנמצאים בו עולים ומנוהל בידי משרד העליה והקליטה או הסוכנות היהודית.
(ו)

תיקון ‎16
ועדת הכספים של הכנסת תקבע את תקציב ועדות הבחירות על פי הצעת הועדה המרכזית; אוצר המדינה יעמיד כספי תקציב זה לרשות יושב ראש הועדה המרכזית שיהיה ממונה על הוצאתם.
‎134.
תקציב תיקון ‎16
בטל.
‎135.
תיקון ‎12עובד שעבד אצל מעביד לפחות ‎14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות ‎14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת.
‎136.
זכות לשכר ליום הבחירותכל קובלנה בקשר למעשה או למחדל לפי חוק זה מסורה לסמכותה היחידה של הועדה המרכזית; שום בית משפט לא ייזקק לבקשת סעד בקשר למעשה או למחדל כזה או בקשר להחלטה או להוראה של הועדה המרכזית, של יושב ראש הועדה וסגניו, של יושב ראש הועדה, של ועדה אזורית או של ועדת קלפי - חוץ מן המקרים שלגביהם ישנה בחוק זה הוראה אחרת.
‎137.
קובלנות ובקשותכל חבר של הועדה המרכזית וכל משקיף בה כאמור בסעיף ‎24(ד) רשאי לעיין ברשימה של ועדות הקלפי וחבריהן מיד לאחר שנתמנו ועדות אלה, ולהעתיקה.
(א)
‎138.
מסירת חומר לחברי הועדה
המרכזית
הועדה המרכזית רשאית להחליט שיימסרו לה ידיעות שבכתב נוספות.
(ב)


רישומו של אדם בפנקס בוחרים לא ישמש הוכחה לטענה, ולא ישמש מניעה להכחשת הטענה, שהוא אזרח ישראלי או שהוא נמצא בישראל כדין.
‎139.
רישום ואזרחות
לשכות מרשם האוכלוסין אינן חייבות להוציא תעודת זהות למי שלא ביקש אותה לפחות ארבעה עשר יום לפני יום הבחירות, אך מי שביקש תעודה עד אותו יום, חייבת לשכת המרשם להוציאה עד היום שלפני יום הבחירות.
‎140.
הוצאת תעודת זהות
חל מועד מהמועדים הנקובים בחוק זה באחד מימי המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-‎1948 5, יידחה המועד ליום חול הראשון שאחרי אותו יום.
‎141.
ימי מנוחה
כל מקום שחוק זה קובע שפעולה מסויימת תיעשה מספר מסויים של ימים לפני יום הבחירות, רשאית הועדה המרכזית, אם ראתה סיבה מספקת לכך וברוב של שני שלישים מהמשתתפים בהצבעה, להאריך את המועד לאותה פעולה עד לחמישה ימים נוספים.
‎142.
הארכת מועדים
על ערעורים לפי חוק זה לא יחול סעיף ‎142 או כל הוראה בחיקוק אחר המאפשרת הארכת מועדים.
*‎143.
אי-הארכה של מועד ערעור
על עתירות וערעורים לפי חוק זה לא יחול סעיף ‎142 או כל הוראה בחיקוק אחר המאפשרת הארכת מועדים.
‎143.
אי-הארכה של מועד ערעור
תיקון ‎49
ערעור לפי חוק זה פטור מאגרות בית משפט וממס בולים על יפוי כוח.
‎144.
פטור מאגרות וממס
אי הצבת תמרור כאמור בסעיף ‎68א(ג‎1) לא ימנע את קיום הבחירות ולא יהווה עילת ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף ‎86.
‎144א.
הוראות לענין קיום הבחירות
תיקון ‎49
שר הפנים רשאי בהסכמת הועדה המרכזית או על פי המלצתה להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לחוק זה, במידה שחוק זה אינו מכיל הוראות לגביו, ובכלל זה בענינים אלה:
(א)
‎145.
תקנות והוראות שעה
תיקון ‎17
הכנת הבחירות, הנהלתן וקביעת תוצאותיהן;
(‎1)__________________
יחול עד הבחירות לכנסת ה -‎17.
*
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

סדר הדיונים בועדת הבחירות;
(‎2)שמירה על רשימות הבוחרים בזמן מסירתן על ידי שר הפנים לידי הועדה המרכזית;
(‎3)סדר הבחירות בין חיילים;
(‎4)סדר הבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר;
(‎5)סדר הבחירות בכלי שיט;
(‎6)סדר הבחירות בבתי חולים;
(‎6א)


תיקון ‎30
כל ענין שעליו נאמר בחוק זה שייקבע בתקנות.
(‎7)תקנות בדבר סדר הבחירות בין חיילים יותקנו לאחר התייעצות עם שר הבטחון והן אינן טעונות פרסום ברשומות; בדיונים של הועדה המרכזית הנוגעים לבחירות בין חיילים או לבחירות בשטחים הנזכרים בסעיף ‎132(א) ישתתף שר הבטחון או בא כוחו.
(ב)


תקנות בדבר סדר הבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר יותקנו לאחר התייעצות עם שר המשטרה; בדיונים של הועדה המרכזית הנוגעים לבחירות אלה רשאי להשתתף שר המשטרה או בא כוחו.
(ג)

תיקון ‎17
תקנות בדבר סדר הבחירות בבתי חולים יותקנו לאחר התייעצות עם שר הבריאות; בדיוני הועדה המרכזית הנוגעים לבחירות אלה רשאי להשתתף שר הבריאות או בא כוחו.
(ג‎1)

תיקון ‎30
בתקופה שבין ‎60 יום לפני יום הבחירות ועד יום פרסום תוצאות הבחירות ברשומות רשאית הועדה המרכזית ליתן הוראת שעה בעניינים האמורים בסעיף קטן (א); הוראה שיושב ראש הועדה קבע שהיא סוטה מהתקנות לפי סעיף קטן (א) לא תתקבל אלא אם ראתה הועדה שנסיבות השעה מצדיקות אותה הוראה; הוראות לפי סעיף קטן זה יכולות להיות כלליות או לחול על אזורי בחירות או ועדות בחירות מסויימים; הן יפורסמו או יובאו לידיעת הנוגעים בהן כפי שהועדה המרכזית תמצא לנכון; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.
(ד)

תיקון ‎17
שר הבטחון רשאי, תוך ‎24 שעות מהחלטת הועדה המרכזית לפי סעיף קטן (ד) בענינים הנזכרים בסעיף ‎91, לערער על ההחלטה לפני ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אם לדעתו עלולה ההחלטה לפגוע בבטחון המדינה; ועדת החוץ והבטחון רשאית לאשר, לבטל או לשנות את החלטת הועדה המרכזית או לקבל החלטה אחרת במקומה.
(ה)

הוראת שעה
תיקון
תיקון ‎5
תיקון ‎6
תיקון ‎17
סמכות הנתונה לפי סעיף זה לועדה

המרכזית תהא נתונה, לענין פרק ט', ליושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו.
(ו)

תיקון ‎18
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין בכל הנוגע לעתירות ולערעורים לפי חוק זה; הותקנו תקנות בענין עתירה מינהלית או ערעור מינהלי לפי סעיף זה, לא יחולו באותו ענין התקנות שהותקנו לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים.
‎145א.
תקנות סדרי דין בענין עתירות וערעורים
תיקון ‎49
שר הפנים רשאי לאצול מסמכויותיו לפי פרקים ג' ו-ה' וסעיף ‎71(א); אצל שר הפנים מסמכותו להכריע בעררים לפי סעיף ‎44, יפרסם על כך הודעה ברשומות.
(א)
‎146.
אצילת סמכויות
__________________
יחול החל בבחירות לכנסת ה-‎17.

הועדה המרכזית רשאית לאצול מסמכויותיה ליושב ראש הועדה יחד עם סגניו ולהעביר לביצועם תפקידים המוטלים עליה, למעט הסמכויות או התפקידים לפי סעיפים ‎17(ו), ‎19, 21(א), ‎68(ג), ‎76, 84, 137, 142, ו - ‎145 והסמכות שלא לאשר רשימת מועמדים.
(ב)

תיקון ‎12
תיקון ‎18
על אף האמור בחוק זה או בכל דין אחר, יכללו בפנקס הבוחרים - בוחרים שמענם הרשום במרשם האוכלוסין נמצא בשטח המוחזק על ידי צבא הגנה לישראל והם יהיו רשאים להצביע במקום מגוריהם לפי הוראות חוק זה; שר הפנים לאחר התייעצות עם יושב ראש הועדה המרכזית, יתן הוראות בכל ענין הנוגע לביצוע סעיף זה ובכל ענין אחר הנוגע להצבעתם של בוחרים כאמור; הוראות אלה יובאו לידיעת הנוגעים בדבר בדרך ששר הפנים ימצא לנכון לאחר התייעצות עם יושב ראש הועדה המרכזית; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.
‎147.
הוראות מיוחדות
תיקון ‎2
תיקון ‎26
בשנה המתחילה ביום ט"ו בחשון תשכ"ט (‎6 בנובמבר ‎1968) ייעשו הפעולות לפי סעיפים ‎21(ב) ו - ‎68(ג) במועד הקבוע בהם אולם לא יאוחר מ- ‎42 יום לפני יום הבחירות.
‎148.
הוראות מעבר
תקנות שעת חירום אין בכוחן לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.
‎149.
חסינות החוק
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה; כל משרדי הממשלה והרשויות המקומיות יגישו את העזרה שתדרוש מהן הועדה המרכזית.
‎150.
ביצוע© כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל, 2002
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il