המליאה
קישוט לאתר הכנסת באנגלית לאתר הכנסת בערבית לאתר הכנסת בעברית
קישוט
 

שאילתות

חבר הכנסת רשאי לפנות לשר בשאילתא על עניין עובדתי שבתחום תפקידי השר הנשאל. יש שלושה סוגי שאילתות: שאילתות "רגילות", שאילתות בעל-פה ושאילתות ישירות. אסור שיהיו בשאילתא ויכוח, חריצת משפט, כינוי או ביטוי מעליב; בקשת חוות דעת, פתרון שאלה משפטית מופשטת או תשובה על הצעה היפותטית; פגיעה בכבוד הכנסת או המוסר המקובל. שאילתא רגילה ושאילתא בעל-פה אסור שייכללו בהן גם כל שם או גילוי דברים שפרסומם אינו הכרחי להבנת השאלה, והשר הנשאל רשאי לסרב להשיב על שאילתא כזאת אם לדעתו התשובה ברבים עלולה לפגוע בענייני המדינה.

שאילתה רגילה
בשאילתא רגילה לא ייכללו יותר מ-50 מלים. שאילתא כזאת מועברת ליושב-ראש הכנסת, והוא מוסמך לבטלה, לעשות בה שינוי תקנוני או להעבירה לידי השר הנוגע בדבר. תשובה על שאילתא שאושרה תינתן בתוך שלושה שבועות ולכל היותר בתוך שישה שבועות. התשובה  תינתן על-פי רוב במליאה, מפי השר הנוגע בדבר, סגנו או שר אחר. לאחר מתן התשובה השואל רשאי לשאול בעל-פה שאלה קצרה נוספת הנובעת מתוכן התשובה. השואל רשאי לבקש שהתשובה תישלח לו בכתב או תפורסם ב"דברי הכנסת" בלי שתיקרא במליאה. בכל כנס חורף של הכנסת רשאי כל אחד מחברי הכנסת להגיש עד 18 שאילתות רגילות, ובכל כנס קיץ - עד 12.

שאילתה דחופה
דומה לשאילתא רגילה, אך אין לכלול בה יותר מ-40 מלים. שלא כשאילתא רגילה היא מוקראת במליאה, ועל השר הנוגע בדבר, סגנו או שר אחר להשיב עליה בתוך יומיים (ובמקרים נדירים בתוך יום) - ובלבד שהוגשה במסגרת הזמן המוגדר בתקנון. בכל שבוע מועלות עד שבע שאילתות דחופות.

שאילתה ישירה
שאלה המנוסחת בקצרה ומופנית לשר הנוגע בדבר באמצעות מזכירות הכנסת. תשובת השר ניתנת רק בכתב, בדרך כלל בתוך 21 יום מיום קבלת השאילתא, והעתק התשובה נמסר ליושב-ראש הכנסת. מכסת השאילתות הישירות שכל אחד מחברי הכנסת רשאי להגיש היא 60 במושב ו-30 בכנס.סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© כל הזכויות שמורות, 2009, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il