ועדת הפנים והגנת הסביבה
קישוט לאתר הכנסת באנגלית לאתר הכנסת בערבית לאתר הכנסת בעברית
קישוט
 

הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010

דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת החוק לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית  
בימים אלה דנה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בהצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010. הצעת החוק היא הצעת חוק ממשלתית אשר התקבלה בקריאה ראשונה ביום 17 במרס 2010, והוועדה דנה בה לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית.

הצעת החוק נועדה להחליף את חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ויעדיה העיקריים הם: פישוט, ייעול וקיצור הליכי התכנון, תוך שיפור איכות התכנון וישימותו; התאמת כלי התכנון לתפישה של פיתוח בר-קיימא וחידוש עירוני; שקיפות של תהליך התכנון ושיפור כלי ההיוועצות והשתתפות הציבור.

מטרתו של אתר זה לקדם את הדיון בהצעת החוק ולאפשר לכלל הגורמים בעלי העניין בה ולציבור כולו להשתתף באורח פעיל בדיונים עליה - להגיב, להביע ולבחון את העמדות השונות כלפיה. כל החומרים אשר ברשות הוועדה הנוגעים להצעת החוק ואשר יוצגו במהלך דיוני הוועדה, יפורסמו במסגרת האתר על מנת לאפשר דיון ציבורי פתוח ושקוף.

באתר יפורסמו כל הנוסחים של סעיפי החוק שהציע צוות הייעוץ המשפטי של הוועדה, וכן גורמים נוספים בעלי עניין. עוד יפורסמו בו המסמכים, ניירות העמדה, חוות דעת וכדומה שיגישו כל המעוניינים בכך.

כמו כן, האתר יעודכן במהלך דיוני הוועדה, ויובאו בו הפרוטוקולים של דיוניה, ההחלטות ונוסחי הסעיפים שאושרו בה, וכן תאריכי הדיונים בהצעת החוק לפי הנושאים שנקבעו להם.

אנו מזמינים את כל המעוניינים בכך לשלוח חומר הקשור בהצעת החוק לכתובת הוועדה, vv_hapnim@knesset.gov.il. פרסום החומר מותנה באישורו. הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010 - רשומות (כ"ט באדר התש"ע - 15.3.2010)

 הצעת חוק התכנון והבניה, התש"ע-2010 - הגרסה החדשה של הממשלה (כ"ד באב התש"ע - 4.8.2010)


חברי הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה להצעת חוק תכנון ובנייה  


ישיבות הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה להצעת חוק תכנון ובנייה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
נוסח להצבעות – הצעת חוק התכנון והבניה התש"ע-2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


מסמכים מטעם הוועדה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


מסמכים מטעם מגישי ההצעה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ניירות עמדה  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     סמל המדינה - מנורה ועלי זית
© כל הזכויות שמורות, 2012, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il